De gemeenteraad vertegenwoordigt de Capelse bevolking en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft 33 leden en bestaat uit 13 fracties. De raadsleden worden om de 4 jaar door de inwoners van Capelle aan den IJssel gekozen. Na de vorming van het college, worden er ook burgerraadsleden benoemd. 

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Lamers. Plaatsvervangend voorzitter is de heer M.W. van Buuren (raadslid SGP). De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Het college neemt de dagelijkse besluiten. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de gemeenteraad over rollen, bevoegdheden en instrumenten. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld stadsontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de gemeenteraad (meer dan 17 stemmen) vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt. 

Raadscommissies en thema-avond

Thema-avonden zijn bedoeld om raadsleden over een onderwerp te informeren. Voordat een voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het besproken in een van de raadscommissies. Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over de voorstellen.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Tijdens de gemeenteraadsvergadering worden besluiten genomen.

De vergaderingen zijn openbaar. Capellenaren en andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen op die niet op de agenda staan. 

De raads- en commissievergadering zijn online live te volgen en achteraf te beluisteren. In de raadskalender kunt u ook de vergaderstukken opzoeken

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is het presidium. Het presidium zitten vooral fractievoorzitters. 

Ondersteuning van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn taak als voorzitter van deze vergadering. De griffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadscommissies en andere bijeenkomsten voor en draagt zorg voor een goed verloop.