In de raadscommissie vormen raadsleden en burgerraadsleden hun mening en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen.

Een raadscommissie bereidt de stukken voor waarover de gemeenteraad moet beslissen en adviseert de raad hierover. De commissies spreken regelmatig met collegeleden over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld tijdens commissievergaderingen.

Als een meerderheid van de raadscommissie voor een voorstel is, adviseert de commissie de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel. Als een meerderheid van de raadscommissie tegen een voorstel is, wordt het voorstel meestal niet geagendeerd voor de raadsvergadering of teruggetrokken door het college. 

Drie raadscommissies

 • Raadscommissie Samenleving en Economie (SLE)
 • Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer (SOB)
 • Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM)

 Bekijk de raadskalender om te zien wanneer de raadscommissies vergaderen(externe link)

Samenstelling raadscommissies

De raadscommissies hebben geen vaste samenstelling van deelnemers. Namens de fracties mogen 1 (als de fractie minder dan 4 raadsleden heeft) of 2 leden deelnemen aan de commissievergaderingen. Deze deelnemers zijn raadsleden of burgerraadsleden. Burgerraadsleden hebben op de kieslijst gestaan van een fractie, nemen geen deel aan gemeenteraadsvergaderingen en ondersteunen de raadsleden van hun fractie. 

De commissievergaderingen worden geleid door de voorzitter, een raadslid. Een commissiesecretaris, werkzaam op de griffie, staat de voorzitter hierin bij. 

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM)

De raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen vergadert ongeveer 8 keer per jaar op maandagavond over de volgende onderwerpen:

 • toezeggingen
 • bestuur- en beleidscoördinatie
 • openbare orde en veiligheid
 • brandweer en rampenbestrijding
 • vergunningen,toezicht en handhaving (Algemene Plaatselijke Verordening, bijzondere wetten)
 • publiekszaken
 • externe betrekkingen en stadspromotie
 • regionale samenwerking
 • facilitaire zaken
 • communicatie en burgerparticipatie
 • automatisering en digitaal burgerschap
 • wijkzaken
 • personeel en organisatie
 • juridische zaken
 • financiën
 • grondbedrijf en vastgoed

De voorzitter van deze raadscommissie is de heer mr. P.M.D. Weijers. Commissiesecretarissen zijn de heer S.G.V. Schouten: T: (010)  28 48 550 en e-mail: s.g.v.schouten@capelleaandenijssel.nl en mevrouw drs. T.A. de Mik: T: (010) 28 48 180 en e-mail: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl

Bekijk de vergaderstukken van de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (externe link)

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer (SOB)

De raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer vergadert ongeveer 8 keer per jaar over de volgende onderwerpen:

 • ruimtelijke ontwikkeling
 • stedelijke ontwikkeling
 • wonen en volkshuisvesting
 • handhaving en vergunningen (Wabo)
 • verkeer
 • openbaar vervoer
 • beheer openbare ruimte
 • reiniging en riolering
 • milieu en duurzaamheid
 • stadscentrum

De voorzitter van deze raadscommissie is de heer ing. P. Eilander. Commissiesecretaris is de heer drs. A.J.M.C. Schoemakers:  T (010) 284 8491 en e-mail: t.schoenmakers@capelleaandenijssel.nl 

Bekijk de vergaderstukken van de raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer(externe link)

Raadscommissie Samenleving en Economie (SLE)

De raadscommissie Dienstverlening en Economie vergadert ongeveer 8 keer per jaar over de volgende onderwerpen:

 • volksgezondheid
 • jeugd
 • ouderen
 • gehandicapten
 • Wmo
 • vrijwilligerswerk
 • werk en inkomen
 • sociale werkvoorziening
 • onderwijs en onderwijshuisvesting
 • volwasseneneducatie
 • minderheden, inburgering en emancipatie
 • welzijnsbeleid en -organisatie
 • kunst en cultuur
 • sport en recreatie
 • accommodatiebeheer 
 • economie en werkgelegenheid
 • winkelcentra

De voorzitter van deze raadscommissie is de heer C. Schaatsbergen. Commissiesecretaris is mevrouw drs. C.M.J. van Adrichem : T (010) 2848133 en e-mail: k.van.adrichem@capelleaandenijssel.nl  

Bekijk de vergaderstukken van de raadscommissie Samenleving en Economie(externe link)