Werkt u voor de pers en heeft u een vraag voor één voor onze bestuurders of de organisatie? Neem dan contact op met één van de woordvoerders.

Bert Tielemans

​Bert Tielemans is de woordvoerder voor onderstaande bestuurders en onderwerpen:

  • Burgemeester Peter Oskam – Algemene beleidscoördinatie (bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid). Openbare orde met APV,  Brandweer en rampenbestrijding, met de Veiligheidsregio. Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet, Metropoolregio, Juridische zaken en vergunningen, Personeel en organisatie, Communicatie en burgercontacten, met Klantcontactcentrum (KCC) en digitaal burgerschap. Publiekszaken en verkiezingen, Wijkportefeuille Capelle-West
  • Wethouder Maarten Struijvenberg - Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Projectwethouder Omgevingswet. Welstand en monumentenbeleid, Hoofdverkeersinfrastructuur, Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit), Wonen (met woonoverlast), Onderwijshuisvesting, Wijkwethouder Rivium en Fascinatio

Brigitte Moratis

Brigitte Moratis is de woordvoerder voor onderstaande wethouders en onderwerpen:

  • Wethouder Ans Hartnagel – Integraal veiligheidsbeleid (met huiselijk geweld en verwarde personen), Leefbaarheid en sociale veiligheid (met kwetsbare buurten, sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk), Handhaving (met dierenwelzijn), Jeugdbeleid en jeugdhulp (met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en  cultuurpodium en talenthouse CAPSLOC), projectwethouder Denk-en-Doe-Meefonds, Wijkwethouder Schollevaar en Middelwatering, 1e locoburgemeester
  • Wethouder Harriët Westerdijk – Economie, Werk- en inkomen (met de Participatiewet), Armoedebeleid (met het Jeugdfonds Sport & Cultuur), Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur (inclusief evenementenbeleid), Wijkwethouder ’s-Gravenland, Onderwijs, 2e locoburgemeester
  • Wethouder Nico van Veen – Financiën en grondzaken, Deelnemingen (met energiebedrijf Eneco), Crematorium, Facilitaire diensten (met bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed), Duurzaamheid en Milieu, Wijkwethouder Schenkel, 4e locoburgemeester
  • Wethouder Marc Wilson – Wmo/AWBZ (met ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid), Projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0, Volksgezondheid, Promen, Emancipatie, integratie en participatie, Vrijwilligersbeleid, Buitenruimte (beleid en beheer), Straatreiniging en afvalinzameling, Wijkgericht werken, Wijkwethouder Oostgaarde, 3e locoburgemeester