We maken ons grote zorgen over de toenemende armoede en de daarmee gepaard gaande schuldenproblematiek.

Uitdelen van voedselpakketten bij de Hoeksteen Capelle

Een problematiek die wordt verergerd door de torenhoge energieprijzen, een gierende inflatie en achterblijvende lonen en uitkeringen. Amerikaanse toestanden (met steeds meer ‘werkende armen’) liggen op de loer. Dit maakt dat teveel Capellenaren bezig zijn met ‘overleven’.

Mensen die zorg nodig hebben zijn vaker dan gemiddeld arm en mensen die arm zijn hebben vaak meer dan gemiddeld zorg nodig. Daarom is het belangrijk dat relaties tussen ‘Zorg’-instellingen en ‘Inkomens’-instellingen zoals de GR IJsselgemeenten, worden versterkt. De gemeente blijft daar de komende jaren een actief beleid in voeren.

Ook maken deze ontwikkelingen een sluitende zorgstructuur zonder wachttijden nog belangrijker. Belangrijk is een laagdrempelige en voor betrokkenen eenvoudig herkenbare weg naar hulp. Huizen in de wijk kunnen hier een belangrijke rol spelen. Net als de ‘Eropafteams’ van Welzijn Capelle.

Belangrijk is ook een totaal aanpak die steun geeft bij  schuldenproblematiek, de gezinssituatie, opvoedingsondersteuning en toeleiding naar werk of activering door bijvoorbeeld begeleid werk in publieke taken.

Ook kan een verbinding gelegd worden naar een duurzame stad door bijvoorbeeld via isolatie en advies energiearmoede tegen te gaan. En met een groene en klimaat adaptieve stad door meer groen en recreatiemogelijkheden in de stad zelf zoals De Watervallei. Of met een bereikbare stad door na te denken over gratis openbaar vervoer voor niet alleen onze AOW’ers. Of met veiligheid zodat iedereen zich veilig kan voelen, thuis en in de openbare ruimte. Kortom, niet sectoraal maar integraal.

Voor kinderen is deelname aan sport en cultuur van groot belang. Het geeft een zinvolle vrijetijdsbesteding, heeft een educatieve waarde en is gezond voor lijf en geest. Daarom moeten er geen drempels zijn voor kinderen om te sporten en cultuur te snuiven. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur vervult hierin een belangrijke rol en mag op onze blijvende steun rekenen.

In het kader van zorgzaamheid wordt ook een beroep op Capelle gedaan om mensen uit conflictgebieden op te vangen. We leveren daaraan onze bijdrage door de opvang van statushouders (waar we al meer doen dan verplicht) en de opvang van Oekraïners. Daarnaast voeren we het raadsbesluit uit om een tijdelijke kleinschalige noodopvang in Capelle te realiseren. We zijn van mening dat we hiermee onze verantwoordelijkheid nemen en vinden dat andere gemeenten nu ook hun taakstellingen moeten realiseren (waar dat nu niet altijd het geval is).

  We hebben de volgende speerpunten:

  • Van een sectorgewijze aanpak naar een integrale aanpak (ontkokering en ontschotting).
  • Maximale inzet om mensen uit de schulden te houden en/of mensen in de schulden zo snel mogelijk te helpen. We gaan bezien of we naar aanleiding van de resultaten van het Amsterdams model een pilot kunnen doen met ‘een pauzeknop schulden’.
  • Geen kinderen in armoede laten opgroeien en daarom helpen we hun ouders vanuit de wijsheid geleerd op de Kinderconferentie ‘Als je mij wilt helpen, moet je mijn moeder helpen’.
  • Behoud en waar mogelijk uitbreiding van het Capels Kindpakket met bijvoorbeeld extra educatieve speurtochten voor kinderen in het Schollebos en Hitland.
  • Voor een proefperiode van twee jaar de doelgroep voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur uitbreiden tot inkomens met maximaal 130% van de bijstandsnorm en het geven van een impuls om het gebruik van het fonds te bevorderen.
  • Voor de zwemdiploma’s A, B en C wordt de jaarlijkse bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur gelijkgesteld aan de vergoeding voor cultuur. De bijdrage wordt direct vergoed aan het zwembad.
  • Het starten van een tweejarige pilot samenwonen in de bijstand waarbij bijstandsgerechtigden een half jaar mogen samenwonen zonder dat het invloed heeft op hun uitkering.
  • Het naar het voorbeeld van Rotterdam afschaffen van de kostendelersnorm voor thuiswonende kinderen tot 27 jaar om te voorkomen dat ouders zich gedwongen voelen hun thuiswonende kinderen, ouder dan 21 jaar, de deur te wijzen.
  • Snelle en adequate hulp aan gezinnen via het concept één gezin, één aanspreekpunt en één integraal plan.
  • Hulp aan ouders met relatieproblemen om problematische (vecht-)scheidingen te voorkomen.
  • Meer taken en verantwoordelijkheden in de jeugdhulp lokaal aanpakken.
  • Uitbreiding van activiteiten zoals De Watervallei.
  • Blijvende aandacht en inzet op kwetsbare buurten.
  • Blijvende ondersteuning van mantelzorgers.
  • Blijvende aandacht voor eenzaamheid onder Capellenaren van jong tot oud.
  • Een inclusieve samenleving zonder discriminatie.
  • Capelle is Regenbooggemeente en het LHBTIQA+-beleid wordt voortgezet.
  • De grondbeginselen van VN-verdrag handicap (toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie) is leidend in het beleid voor mensen met een beperking.
  • We staan voor inkomenszekerheid en werken samen aan een samenleving waarin iedereen meedoet. We gaan uit van vertrouwen, onderbouwd door feiten. En we blijven investeren in kwaliteitszorg en verdere verbetering van onze dienstverlening.
  • Met ons beleid voorkomen we dat mensen ten onrechte een uitkering (gaan) ontvangen.
  • Capelle sluit zich aan bij het dierenbuddy programma. Op deze manier hoeven senioren en chronisch zieken geen afscheid te nemen van hun huisdieren, ondanks dat ze minder goed voor deze dieren kunnen zorgen. De vrijwillige dierenbuddy’s helpen deze mensen namelijk met de dagelijkse zorg voor hun huisdieren.
  • We gaan onderzoeken of er een regeling te treffen is om Capellenaren met een laag inkomen tegemoet te komen bij onvoorziene noodzakelijke medische kosten voor één huisdier.