Lees altijd eerst de algemene subsidieverordening 2017 (ASV)(externe link). Deze geldt voor alle subsidies. Hierin staan de voorwaarden en regels voor het aanvragen en verantwoorden van een subsidie.

Per subsidie staat in de subsidieregelingen voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen. Ook leest u hier de uitzonderingen ten opzichte van de ASV.

Let op de aanvraagperiode voordat u subsidie aanvraagt.

Wij nemen aanvragen niet in behandeling als deze:

 • niet compleet zijn,
 • niet op tijd bij ons binnen zijn.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • Organisaties, stichtingen, verenigingen. Dit noemen we ook wel een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon. U kunt online een subsidie aanvragen. Hiervoor heeft u eHerkenning(externe link) nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Er zijn kosten verbonden voor het aanvragen van eHerkenning. Alleen organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen met eHerkenning aanvragen.
 • Een persoon of groep. Dit noemen we ook wel een natuurlijk persoon*. U kunt met uw DigiD online een subsidie aanvragen.

*Natuurlijke personen kunnen alleen een subsidie aanvragen voor cultuur, evenementen, nieuwe culturele initiatieven en waardering vrijwilligerswerk.

Wat is nodig bij een subsidieaanvraag?

Voor iedere subsidie is een apart aanvraagformulier. Hierin vertelt u onder andere waarvoor u subsidie aanvraagt en wat u hiermee wil bereiken. Daarnaast maakt u een overzicht van de verwachte inkomsten en kosten die te maken hebben met uw subsidieaanvraag. In de ASV (artikel 6) en in de subsidieregelingen leest u meer over de documenten die nodig zijn bij een subsidieaanvraag.

Aanvragen die niet compleet of niet op tijd bij ons binnen zijn, nemen wij niet in behandeling. Als u de subsidie digitaal aanvraagt, kunt u de bijlagen aan het eind van uw aanvraag toevoegen.

Vraagt uw organisatie, stichting of vereniging voor de eerste keer subsidie aan?

Stuur dan ook de volgende documenten mee:

 • uw oprichtingsakte of statuten.
 • uw jaarverslag, jaarrekening of balans van het afgelopen jaar.

Bij de aanvraag een subsidie kunnen we een integriteitsonderzoek doen. De unit Veiligheid neemt dan contact met u op. Lees meer over Integriteitsonderzoek (Wet Bibob)

Hoe stuurt u uw subsidieaanvraag naar de gemeente?

Stuur uw subsidieaanvraag op via één van de volgende manieren:

 • Digitaal: Als organisatie logt u in met eHerkenning 2+. Als natuurlijk persoon kunt u inloggen met DigiD. U vindt het digitale formulier op deze pagina onder de bruine knop: Subsidie aanvragen.
 • Per post: Print het aanvraagformulier uit, vul het in en stuur het samen met de vereiste bijlage(n) opsturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, College van burgemeester en wethouders, Afdeling Samenleving/Subsidiezaken, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

U krijgt van ons altijd een ontvangstbevestiging.

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

Wij controleren of uw aanvraag voldoet aan de eisen die in de ASV en de subsidieregeling staan. Aan de hand van deze eisen bepaalt de gemeente of, en hoeveel subsidie u krijgt. Dit noemen we ook wel een besluit. U krijgt van de gemeente een brief met daarin het besluit over uw subsidieaanvraag.

Heeft al eens eerder subsidie gekregen van de gemeente?

Wanneer u al eens eerder subsidie hebt ontvangen, betekent dit niet dat u ook voor een volgende keer subsidie krijgt. Ieder jaar bepaalt de gemeenteraad waaraan het geld van de gemeente mag worden uitgegeven. Dat betekent dat er soms nieuwe belangrijke zaken zijn waar de raad het geld voor beschikbaar stelt. Als dit in uw geval zo is, dan houden wij ons als gemeente natuurlijk aan de wettelijke regels die gelden voor de beëindiging van subsidierelaties.

Wat betekent een subsidie onder voorbehoud?

Ieder jaar bepaalt de gemeenteraad in november via de begroting hoeveel geld er volgend jaar is voor elke subsidieregeling. Wanneer u een subsidie aanvraagt voor een nieuw jaar gaan wij ervan uit dat er voldoende geld is. Maar wij weten dit niet zeker tot november. Daarom krijgt u soms een subsidie onder voorbehoud. Het kan gebeuren dat de gemeenteraad minder geld beschikbaar stelt. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw subsidie aanvraag. U krijgt dan altijd een bericht van de gemeente.

Hoe dient u uw aanvraag tot vaststelling (uw subsidieverantwoording) in?

Stuur uw aanvraag tot vaststelling op via één van de volgende manieren:

 • Digitaal: Als organisatie logt u in met eHerkenning 2+. Als natuurlijk persoon kunt u inloggen met DigiD. U vindt het digitale formulier op deze pagina onder de bruine knop: Subsidie aanvragen.
 • Per post: Print het formulier aanvraag tot vaststelling uit, vul het in en stuur het samen met de vereiste bijlage(n) opsturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, College van burgemeester en wethouders, Afdeling Samenleving/Subsidiezaken, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

U krijgt van ons altijd een ontvangstbevestiging.

Halfjaarrapportage

Ontvangt u een subsidie voor een heel jaar die gelijk is aan € 50.000 of hoger? Dan moet u voor 1 september een tussenrapportage indienen over de eerste 6 maanden.

Hiervoor levert u in:

 • formulier halfjaarrapportage
 • de voortgang van de activiteiten
 • de inkomsten en uitgaven

U kunt kiezen hoe u de halfjaarrapportage indient: online of per post.

1- Online halfjaarrapportage inleveren

Halfjaarrapportage inleveren

Als organisatie logt u in met eHerkenning 2+(externe link)

2- Halfjaarrapportage per post inleveren

Formulier halfjaarrapportage (pdf, 197KB)

Print het formulier halfjaarrapportage uit, vul het in en stuur het samen met de vereiste bijlage(n) naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
College van burgemeester en wethouders
Afdeling Samenleving/Subsidiezaken
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel
U krijgt van ons altijd een ontvangstbevestiging.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de ASV en de betreffende subsidieregeling nog vragen? Neem contact op met de medewerker subsidiezaken via telefoonnummer 14010 of stuur een e-mail.

SubsidiezakenSamenleving@capelleaandenijssel.nl

Alle subsidies op een rij

Subsidie armoedebeleid

Wilt u subsidie aanvragen om armoede te voorkomen en bestrijden, of de eigen kracht van Capellenaren met weinig geld versterken en hun deelname aan de samenleving vergroten?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie Brede School Netwerken (BSN)

Wilt u subsidie aanvragen voor naschoolse, kortlopende educatieve activiteiten voor Capelse basisschoolkinderen? En vergroten de activiteiten de talenten, de sociaal-emotionele vaardigheden en dragen deze bij aan de zelfreflectie van de kinderen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Voor activiteiten van het begin van het schooljaar tot en met 31 december: uiterlijk 15 juli van hetzelfde kalenderjaar.
 • Voor activiteiten die starten vanaf 1 januari tot het einde van het schooljaar: uiterlijk 15 november van het voorafgaande kalenderjaar.
 • Voor stedelijke BSN-activiteiten in 2024: vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidieregeling Brede School Netwerken(externe link)
Aanvraagformulier subsidie Brede School Netwerken.pdf(163,7 KB)
Aanvraag tot vaststelling subsidie BSN.pdf(216,42 KB)
Notitie Brede School Netwerken 2015 (pdf, 218KB)

Subsidie cultuur

Wilt u subsidie aanvragen voor beeldende kunst, podiumkunsten, muziekeducatie, bibliotheek of lokale omroep?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) of DigiD(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten:

Subsidie evenementen

Wilt u subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) of DigiD(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2024: vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 6 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten:

Subsidie integratiebeleid

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie jeugdsport

Wilt u een subsidie voor jeugdsport aanvragen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2024: vóór 1 mei 2024.

Wie kan aanvragen?

Alleen sportverenigingen met jeugdleden.

Documenten:

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

Wilt u subsidie aanvragen voor het behartigen van de belangen en bijdragen aan maatschappelijke participatie van Capellenaren van 50 jaar en ouder en/of gehandicapten? Het bevorderen van de sociale cohesie, onderlinge hulpvaardigheid of bekendheid van veteranen? Of biedt u EHBO of slachtofferhulp?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie maatschappelijke ondersteuning jongvolwassenen

Wilt u subsidie aanvragen voor het bieden van ondersteuning aan Capelse jongvolwassenen in een trainingshuis?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon, die tevens een aanbieder is van zorg of welzijn in Capelle aan den IJssel, of die op andere wijze betrokken is bij (ondersteuning van) Capelse jongvolwassenen en als zodanig onderdeel uitmaakt van het maatschappelijke werkveld in Capelle aan den IJssel.

Documenten:

Subsidie milieueducatie

Wilt u subsidie aanvragen om een kinderboerderij of heemtuin aan de ’s-Gravenweg in Capelle aan den IJssel te beheren, in stand te houden en open te stellen voor bezoek. Of organiseert u een activiteit op het gebied van milieueducatie?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Subsidie nieuwe culturele initiatieven

Wilt u een nieuw cultureel initiatief opzetten? Dan geven we u graag een steuntje in de rug. We stellen hiervoor jaarlijks 25.000 euro beschikbaar.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) of DigiD(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit eventueel de resterende middelen voor initiatieven in 2024: vanaf 1 januari 2024 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon;
 • een groep van natuurlijke personen.

Documenten:

Subsidie onderwijskansen

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie? De subsidie onderwijskansen maakt mogelijk dat ieder kind, ongeacht in welk gezin hij of zij wordt geboren en in de omgeving waarin hij of zij opgroeit, de kans krijgt om zich vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen tot een zelfstandige burger die is toegerust op de 21e-eeuwse samenleving.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie voor 2025: vóór 1 oktober 2024.
 • Een NIET jaarlijkse subsidie voor 2024: vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 10 weken voor start van de activiteiten.

Wie kan aanvragen?

Afhankelijk van de activiteit wordt subsidie verstrekt aan:

Documenten:

Subsidie ontmoeten

Voor het jaar 2024 kunt u geen subsidie meer aanvragen onder de subsidieregeling Ontmoeten. Het budget hiervoor is op.

Wilt u subsidie aanvragen voor ontmoetingsactiviteiten voor wijk- of buurtbewoners, ontmoetingsactiviteiten gericht op lotgenotencontact of ontmoetingsactiviteiten voor minder zelfredzame Capellenaren?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie peuteropvang

Wilt u subsidie aanvragen voor Peuteropvang?
Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die aanbieder is van peuteropvang in Capelle aan den IJssel die voldoet aan de vereisten uit het Kwaliteitskader peuteropvang Capelle aan den IJssel.

Documenten:

Subsidie prestatiesport

Heeft uw vereniging een seniorenteam dat uitkomt op het hoogste of op het één na hoogste niveau in de landelijke competitie, die niet beroepsmatig van aard is? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie Prestatiesport?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2024: vóór 1 september 2024.

Wie kan aanvragen?

Alleen sportverenigingen.

Documenten:

Subsidie preventieve interventies jeugd

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren? De subsidie Preventieve interventies Jeugd maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot en met 23 jaar, die leerling zijn van een in Capelle aan den IJssel gevestigde school, programma’s kunnen volgen op één of meerdere van onderstaande thema’s:

 1. het bevorderen van de weerbaarheid
 2. het bevorderen van het zelfvertrouwen;
 3. het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 4. het voorkomen of bestrijden van pesten.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Tip: Open met uw rechtermuisknop de subsidieregeling preventieve interventies jeugd(externe link) in een apart tabblad. Dan kunt u tijdens het invullen van de aanvraag de regeling nalezen.

Heeft u geen eHerkenning? Dan kunt u de aanvragen per post doen. De formulieren staan onder Documenten.

Wanneer aanvragen?

 • Jaarlijkse subsidie: vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • Een in Capelle aan den IJssel gevestigde school die voldoet aan de eisen van de Nederlandse onderwijswetgeving en die in stand wordt gehouden door een daartoe bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon, indien deze samenwerkt met een in Capelle aan den IJssel gevestigde school.

Documenten:

Subsidie speeltuin, speeluitleen en speel-o-theek

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten die te maken hebben met een speeltuin, speel-o-theek of speeluitleen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie sport en sportieve recreatie

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten om leerlingen van het basisonderwijs kennis te laten maken met diverse takken van sport? Of wilt u gehandicapten of (ex-)hartpatiënten onder deskundige begeleiding laten sporten? Of wilt u Capellenaren in georganiseerd verband deel laten zwemmen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2024 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2025.
 • Een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie vakantieactiviteiten

Wilt u subsidie aanvragen voor vakantieactiviteiten voor jeugd en jongeren?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Tip: Open met uw rechtermuisknop de subsidieregeling vakantieactiviteiten(externe link) in een apart tabblad. Dan kunt u tijdens het invullen van de aanvraag de regeling nalezen.

Heeft u geen eHerkenning? Dan kunt u de aanvragen per post doen. De formulieren staan onder Documenten.

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2024: vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie versterking AED-netwerk

Wilt u subsidie aanvragen voor het kopen van een AED met een buitenkast, en het in de openbare ruimte ophangen van deze AED? Wilt u een buitenkast kopen, en een AED die u al heeft, in de openbare ruimte ophangen? Of wilt u een subsidieaanvraag doen voor onderhoudskosten voor een AED die in de openbare ruimte hangt?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig(externe link).

Subsidie aanvragen(externe link)        Vaststelling aanvragen(externe link)

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 september 2022 tot uiterlijk 1 december 2024. 

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten: 

Meer informatie over AED’s:

Voordat u subsidie aanvraagt, is het belangrijk te kijken waar in de buurt openbare AED’s hangen. Hiervoor kijkt u op www.capelleaandenijssel.nl/aedkaart.

Hangt er in uw buurt nog geen AED? Dan kunt u samen met de buurt een inzamelingsactie houden via www.buurtaed.nl(externe link). Gecombineerd met de subsidieregeling is dit een zeer voordelige optie, omdat ook Philips een deel van de kosten betaald, en onderhoud de eerste vijf jaar is inbegrepen.

Het is een veilig idee als zoveel mogelijk Capelse inwoners een AED binnen handbereik hebben. Bij gebruik ervan biedt een AED instructies over hoe reanimatie op te starten bij iemand met een hartstilstand. Nóg beter is het als je vooraf aanleert hoe problemen te (h)erkennen en hoe te handelen bij acute hart- en andere gezondheidsproblemen. Zowel in de privé- als de werkomgeving. De EHBO-vereniging Capelle aan den IJssel biedt (herhalings)cursussen Eerstehulpverlener. Ook kunt u met uw wijkbewoners of buurtcentrum een gerichte AED-training volgen. Kijk voor meer informatie op www.ehbo-capelle.nl(externe link) of neem contact op met de voorzitter via cjvandriel47@gmail.com of 06-12088635.

Kunt u reanimeren? Dan kunt u zich aanmelden als burgerhulperverlener via www.hartslagnu.nl(externe link). Hier kunt u ook uw AED aanmelden voor burgerhulpverlening. Op deze manier vergroten we samen de overlevingskans bij een hartstilstand!

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling of AED’s? Neem dan contact op met aed@capelleaandenijssel.nl.

Subsidie waardering vrijwilligerswerk

De uiterste datum om een aanvraag op te sturen is 1 oktober 2024 voor het jaar 2025.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+(externe link) of DigiD(externe link) nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Documenten:

Subsidieregister

Per kwartaal plaatsen wij een update van het overzicht van alle verleende subsidies. Bekijk het subsidieregister op de pagina Financiële documenten.