Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 brachten opnieuw minder Capellenaren hun stem uit (2018: 49,7%; 2022 43,5%). Daarin is Capelle niet uniek, maar dat maakt het niet minder zorgelijk.

Overzichtsbord gemeenteraadsverkiezingen Capelle aan den IJssel 2022

Ongetwijfeld zal er (opnieuw) veel onderzoek worden gedaan naar het waarom dat zo veel mensen geen gebruik maken van hun stemrecht in gemeenten. Daar gaan we niet op wachten, maar we gaan aan de slag om dat vertrouwen terug te winnen.

In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven de denk- en doe-kracht van de Capellenaar te willen stimuleren, actief te benaderen, te gebruiken en alle ruimte te willen geven. Een uniek instrument in dat kader, maar zeker ook in het kader van het geven van vertrouwen aan de Capellenaar, is het Denk & Doe mee!-fonds.

Daarom kiezen wij ervoor om dit fonds structureel te maken en de zichtbaarheid van het fonds waaronder de overwegingen bij de besluitvorming en de communicatie over initiatieven te vergroten.

Samenwerking is het begrip dat onze coalitie kenmerkt. Om de samenwerking met de gemeenteraad te bevorderen wordt jaarlijks een informeel overleg georganiseerd om hierop terug te blikken en vooruit te kijken.

De gemeenteraad, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie werken met de, in de vorige raadsperiode ontwikkelde, langetermijnagenda (LTA). Een goed gebruik van deze agenda zorgt voor het bestuur voor een voorspelbare en evenwichtige planning en geeft de organisatie op dit punt duidelijkheid in de werkvoorraad. De gemeenteraad kiest uit de LTA een aantal onderwerpen of voegt onderwerpen toe waarvoor zij zelf het initiatief tot kaderstelling wil nemen. De ervaring met raadsbrede werkgroepen is positief. We geven de gemeenteraad in overweging om ook in deze raadsperiode bij daarvoor in aanmerking komende onderwerpen voor deze werkwijze te kiezen.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • De burgemeester wordt portefeuillehouder participatie en burgerbetrokkenheid (initiator en procesbewaker).
  • We bepleiten om in de nieuwe referendumverordening ook de mogelijkheid van buurtpeilingen op te nemen om wijk- of buurtgebonden thema's ook door de inwoners van de betreffende buurt of wijk te laten beoordelen.
  • De participatieverordening uit 2021 wordt actief uitgevoerd.
  • We leren van participatieprocessen en verkennen nieuwe vormen zoals een burgerberaad.
  • We bepleiten de Verordening Burgerinitiatief uit 2002 te evalueren en zo nodig aan te passen en deze verordening actief onder de aandacht van de Capellenaren te brengen.
  • We investeren in de positie van de gemeenteraad door uitgewerkte opties, met voor- en nadelen, daar waar dat kan op te nemen in raadsvoorstellen.
  • We gaan de positie en het bereik van de WOP’s evalueren.
  • We nemen nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten naast bestaande instrumenten als het Kindercollege, de Jongerenraad, Klas in de raad en het gemeenteraadsspel.
  • We maken gebruik van de wijsheid van de minderheid om het beeld van de meerderheid te verrijken.
  • We promoten actief de mogelijkheid van het ‘Right to Challenge’ door Capellenaren.