Burgemeester

 • Algemene beleidscoördinatie (bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid)
 • Openbare orde met APV
 • Brandweer en rampenbestrijding, met de Veiligheidsregio
 • Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet
 • Metropoolregio
 • Juridische zaken, vergunningen, AVG en WOO
 • Dienstverlening en verkiezingen
 • Participatie en burgerbetrokkenheid (als initiator en procesbewaker)
 • Wijkportefeuille X

Wethouder Hartnagel 1 (0,6 fte) Leefbaar Capelle

 • Integrale en sociale veiligheid (met huiselijk geweld, handhaving en verwarde personen)
 • Jeugdbeleid (met CAPSLOC)
 • Projectwethouder Denk & Doe mee!-fonds
 • Wijkwethouder X
 • 1e locoburgemeester

Wethouder Wilson 2 (1,0 fte) Leefbaar Capelle

 • Buitenruimte (beleid en beheer)
 • Wmo/AWBZ (met ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid)
 • Volksgezondheid en preventie (met bewegen)
 • Emancipatie, integratie, inclusie en LHBTIQA+
 • Vrijwilligersbeleid
 • Wijk- en opgave gericht werken (met WOP’s en gebiedsregie)
 • Leefbaarheid (met sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk)
 • Wijkwethouder X
 • 5e locoburgemeester

Wethouder Faassen 3 (1,0 fte) Leefbaar Capelle

 • Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
 • Projectwethouder Omgevingswet
 • Welstand en monumentenbeleid
 • Jeugdzorg (met Centrum voor Jeugd en Gezin)
 • Economie
 • Personeel en organisatie
 • Wijkwethouder X
 • 6e locoburgemeester

Wethouder Van Woudenberg (1,0 fte) D66

 • Financiën en grondzaken
 • Deelnemingen en verbonden partijen (met energiebedrijf Eneco en crematorium)
 • Onderwijshuisvesting en facilitaire diensten (met bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed)
 • Verkeer en vervoer (met vervoersautoriteit)
 • Hoofdverkeersinfrastructuur (met MIRT)
 • ICT, digitale samenleving
 • Kunst en cultuur (met evenementen)
 • Recreatie (met Hitland)
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder X
 • 2e locoburgemeester

Wethouder Westerdijk (1,0 fte) VVD

 • Projectwethouder Rivium
 • Werk- en inkomen (met de Participatiewet en Promen)
 • Armoedebeleid (met het Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Coördinerend portefeuillehouder sociaal domein
 • Sportbeleid
 • Onderwijs (met laaggeletterdheid)
 • Wijkwethouder X
 • 3e locoburgemeester

Wethouder Geissler (0,8 fte) PvdA

 • Wonen (met woonoverlast)
 • Projectwethouder energiearmoede
 • Duurzaamheid, klimaat/klimaatadaptatie, milieu en energietransitie
 • Straatreiniging en afvalinzameling
 • Communicatie en burgercontacten (met klantcontactcentrum en digitaal burgerschap)
 • Wijkwethouder X
 • 4e locoburgemeester