In dit coalitieakkoord vermelden we in de onderscheidene hoofdstukken onze speerpunten. Het is gebruikelijk dat een financiële paragraaf onderdeel is van een coalitieakkoord.

Voor een aantal van onze speerpunten kunnen we een bedrag noemen. Voor andere speerpunten is dat pas mogelijk als het ambitieniveau is vastgesteld. Als voorbeeld noemen we het Denk & Doe mee!-fonds.

In hoofdstuk 15 hebben we vermeld, dat we het akkoord met de Capellenaar, de gemeenteraad en de organisatie onder het motto ‘Van coalitieakkoord tot Capels akkoord’ willen vertalen in een collegewerkprogramma. En daarin nader uitwerken hoe en wanneer we onze ambities willen realiseren en wat daar concreet voor nodig is. In hoofdstuk 3 hebben we vermeld te willen investeren in de positie van de gemeenteraad door uitgewerkte opties (met hun kostenplaatje), met voor- en nadelen, daar wat dat kan op te nemen in raadsvoorstellen.

Gelet op het vorenstaande zijn de in de tabel opgenomen bedragen dus indicatief. Eerst na de uitwerking van dit coalitieakkoord in een collegewerkprogramma kan een vollediger financiële vertaling worden gegeven. Vervolgens kunnen dan volgens de P&C-cyclus de uitgewerkte voorstellen met opties aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Indicatieve bedragen

Hieronder staan indicatieve bedragen voor zover die nu zijn te geven.

De besluitvorming en de definitieve financiële vertaling vindt plaats via de instrumenten van de P&C-cyclus.

  • pm= pro memorie; kosten afhankelijk ambitieniveau
  • kn= kosten neutraal; uit bestaande budgetten

Structureel

3. Werken aan vertrouwen

Denk & Doe mee!-fonds structureel - pm afhankelijk ambitieniveau

4. Een veilig Capelle

Uitbreiding handhaving - 249 betreft 4 extra handhavers
Digitale stadsmarinier - 95 betreft 1 formatieplaats

6. Kansen bieden aan de Capelse jeugd

Uitbreiding kinderlabs - 400 betreft 2 extra kinderlabs

7. Respect voor de Capelse ouderen

Seniorenmakelaar - 67 betreft 1 formatieplaats

9. Een duurzaam en schoon Capelle

Duurzaamheidsfonds - pm afhankelijk keuze gemeenteraad

10. Een groen Capelle

Hoger onderhoudsniveau groen - 400 betreft een stelpost
Aanplant en onderhoud extra bomen - 270 betreft afschrijvingslasten en onderhoudskosten

11. Een bereikbaar Capelle

Uitbreiding buurtbusjes - 60 betreft 2 extra busjes (met 50% subsidie)

12. Een sociaal en zorgzaam Capelle

Gratis zwemles doelgroep Jeugdfonds Sport en Cultuur - 50 betreft een stelpost

13. Een sportief en recreatief Capelle

Een sporthal op Schenkel - 250 betreft een stelpost

14. Een Capelle om in te ondernemen en te werken

Uitbreiding aantal opstapbanen - kn

15. Organisatie

Aanpak knelpunten pm afhankelijk rapportage gemeentesecretaris

Incidenteel

6. Kansen bieden aan de Capelse jeugd

Pilot jongerenregeling Sport en Cultuur - kn kosten 2 jaar € 50 tlv Jeugdfonds Sport en Cultuur

7. Respect voor de Capelse ouderen

Pilot sport en beweegregeling 60+ kn kosten 2 jaar € 60 tlv budget Armoedebeleid

8. Een bruisend 'cultureel' Capelle

Horeca herstelplan - kn
Opstartkosten Stadsfeest - 150 betreft een stelpost

9. Een duurzaam en schoon Capelle

Demonstratiepunt energietransitie pm afhankelijk ambitieniveau
Energiebus pm afhankelijk ambitieniveau

10. Een groen Capelle

Vergroeningsplan (met stimuleringsregeling) - pm afhankelijk ambitieniveau
Wandelpad Groendijk - 't Zandrak - pm afhankelijk ambitieniveau
Recreatie langs de IJssel - pm afhankelijk ambitieniveau

11. Een bereikbaar Capelle

Veilige fietsroute Schollevaar naar andere wijken - pm afhankelijk ambitieniveau

12. Een sociaal en zorgzaam Capelle

Proef uitbreiding doelgroep Jeugdfonds Sport en Cultuur (130% norm) - 120 betreft een stelpost
Stimulering deelname Jeugdfonds Sport en Cultuur - 20 betreft een stelpost
Uitbreiding activiteiten zoals De Watervallei - 500 betreft een stelpost

14. Een Capelle om in te ondernemen en te werken

Pilot basisbanen - kn