De gemeente is voor het grootste deel van haar financiën afhankelijk van uitkeringen van het Rijk. Die kennen door de jaren heen een grillig en lastig voorspelbaar karakter. De term ‘dagkoersen’ is hiervoor meerdere malen gebruikt.

Stapeltjes muntjes

Decentralisaties gaan vaak gepaard met kortingen met als triest voorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Maar ook het steeds opdragen van nieuwe taken zonder daarvoor de benodigde uitvoeringskosten te vergoeden is een probleem.

Toch is het Capelle door een verstandig en robuust begrotingsbeleid door de jaren heen gelukt een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren en de lasten voor de burger en de ondernemer laag te houden. Een beleid dat we ook in de komende jaren willen voortzetten. Subsidies toetsen we periodiek op noodzaak en actualiteit.

De bestemmingsreserve Eneco moet, aldus het raadsbesluit van mei 2021, een daadwerkelijk bijdrage leveren aan (de ontwikkeling van) Capelle aan den IJssel en/of een maatschappelijk belang dienen. We zullen na zorgvuldige afweging komen met voorstellen aan de gemeenteraad tot besteding van (een deel van) deze bestemmingsreserve.

Ten aanzien van verbonden partijen houdt de gemeente een proactieve regierol. Er is een frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg met deze partijen.

De begroting blijft op orde en de jaarlijkse indexering van belastingen blijft beperkt tot maximaal de inflatiecorrectie. Dit is en blijft ons uitgangspunt. In hoofdstuk 2 van dit coalitieakkoord hebben we geschetst in welke verwarrende en onzekere tijd we leven en dat de impact daarvan op lokaal niveau nu niet is in te voorspellen.

Zoals is vermeld in de Voorjaarsnota 2022 (pagina 78) is het om heffingen op een kostendekkend niveau te houden voor de afvalstoffenheffing en voor de rioolheffing helaas niet mogelijk dit uitgangspunt ook op deze heffingen toe te passen. Wij komen hierop terug bij de Begroting 2023.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • De begroting blijft op orde en de jaarlijkse indexering van belastingen blijft beperkt tot maximaal de inflatiecorrectie.
  • De afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges zijn kostendekkend.
  • Periodiek toetsing en evaluatie van subsidies.
  • We voeren een actieve lobby om de uitkeringen van het Rijk daadwerkelijk kostendekkend te maken.
  • We leggen helder en transparant aan de Capellenaar verantwoording af over de besteding van de gemeentelijke middelen.