Als gemeente krijgen we steeds meer taken. De uitvoering van die taken wordt steeds complexer en we hebben te maken met autonome ontwikkelingen (toenemende juridificering, participatie) en grote opgaven (denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein).

Gemeentehuis van onder af gefotografeerd

Dit zorgt ervoor dat er steeds meer van de medewerkers wordt gevraagd en er door onze medewerkers een grote werkdruk wordt ervaren.

Bovendien zorgt de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat medewerkers sneller een loopbaanstap maken buiten de organisatie en dat vacatures moeilijk of niet in te vullen zijn (soms zelfs niet door inhuur). Om ons niveau van dienstverlening op niveau te houden en gesteld te staan om alle bestuurlijke ambities waar te maken is cruciaal dat de gemeente een aantrekkelijke, moderne werkgever wordt. Een werkgever waar medewerkers graag willen komen werken en ook graag willen blijven werken in een veilige, open, inclusieve en creatieve werksfeer waarin je fouten mag maken. Maar waar ook wordt gezien en wordt gewaardeerd wat je doet.

Hetgeen in hoofdstuk 2 van dit coalitieakkoord is gesteld over hetgeen wij als bestuur voorstaan, kan alleen slagen als ook in onze organisatie de menselijke maat centraal staat en als er maatwerk wordt geleverd. Als er wordt meegedacht met de Capellenaar en als er wordt gedacht in mogelijkheden (en ‘out of the box’ wordt gedacht. En als de organisatie actief zoekt en gebruik maakt van de denk- en doe kracht van de Capellenaar.

We hebben de volgende speerpunten:

  • Het werken aan een veilige, open, inclusieve en creatieve werksfeer.
  • Ervoor zorgen dat we als gemeente een aantrekkelijkere werkgever kunnen worden, waardoor we beter kunnen concurreren op de arbeidsmarkt.
  • Te gaan inzetten op competentiegericht werven en ‘open hiring’ als andere creatieve methoden om potentiële nieuwe medewerkers te interesseren in een baan bij ‘onze’ gemeente.
  • Te investeren in het verbeteren en/of automatiseren van bedrijfsvoeringsprocessen zodat ambtelijke capaciteit kan worden vrijgespeeld en anders ingezet.
  • Waar de ambtelijke capaciteit onvoldoende is meegegroeid met de toegenomen taken de ambtelijke capaciteit gericht uit te breiden.
  • Daarbij koersen we op zoveel mogelijk medewerkers in vaste dienst en bij voorkeur minder externe inhuur.
  • We stimuleren de binding van medewerkers met Capelle.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld bij het aanbieden van stageplaatsen.

Daarnaast gaan we wat we willen bereiken met dit coalitieakkoord samen met de Capellenaar, de gemeenteraad en de organisatie onder het motto ‘Van coalitieakkoord tot Capels akkoord’ vertalen in een collegewerkprogramma, waarin nader is uitgewerkt hoe en wanneer we die ambities willen realiseren en wat daar concreet voor nodig is. We houden hierbij rekening met de lopende kerntakendiscussie.