Elk kind telt en verdient alle kansen te krijgen om in een veilige omgeving op te groeien. Voor veel kinderen is dat iets vanzelfsprekends. Maar er is helaas ook een grote groep kinderen voor wie dat minder of helemaal niet vanzelfsprekend is.

Rapper op podium van CAPSLOC tijden kinderconferentie 2021

Kinderen die te maken hebben met een onveilige thuissituatie, ouder(-s) die zelf grote problemen hebben waardoor de zorg en aandacht voor hun kinderen in het gedrang komt, kinderen die onvoldoende weerbaar zijn tegen de verlokkingen van de straat en/of het internet.

Die groep kinderen heeft recht op extra aandacht en ondersteuning vanuit een integrale benadering. Het beleid op dit terrein willen we de komende periode voortzetten en waar nodig en mogelijk verder versterken.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • We richten ons bij jeugd niet alleen op jonge kinderen (0-12 jaar), maar kijken ook hoe we jongeren (12-18 jaar) en jongvolwassenen (18-27 jaar) kansen kunnen bieden.
  • Er komt een pilot Jongerenregeling Sport en Cultuur met een aanbod van sport en cultuur gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar.
  • Er komt een convenant veilige school voor het primair en voortgezet onderwijs.
  • De zichtbaarheid van onze jongerencoaches en jongerenwerkers wordt versterkt.
  • Elk kind krijgt onderwijs in een modern en fris schoolgebouw.
  • De Vroege en Voorschoolse Educatie en het onderwijs zijn er op gericht dat leerlingen zonder taalachterstand aan groep 3 beginnen.
  • Kwalitatief goed openbaar onderwijs blijft breed beschikbaar, ook in de kwetsbare wijken.
  • De KinderLabs bewijzen elke dag hun meerwaarde en we streven naar een dekkend netwerk van KinderLabs over de gemeente.
  • Samen met het onderwijs bezien we de mogelijkheden de scholen te ondersteunen bij het wegwerken van leerachterstanden als gevolg van Covid.
  • Groene, klimaat adaptieve schoolpleinen worden stapsgewijs de norm.
  • Aanpak van laaggeletterdheid (hetgeen uiteraard niet beperkt blijft tot de jeugd).
  • We werken met stakeholders aan een plan om extra stageplekken te organiseren en geven zelf het goede voorbeeld.
  • Blijvend ondersteuning en hulp bieden aan ouders die dat nodig hebben met daarin een belangrijke rol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.