Het garanderen van veiligheid is welhaast de oudste en ook nu nog één van de belangrijkste taken van de overheid. De laatste 20 jaar is op dat gebied veel inzet gepleegd en veel bereikt.

Politiagent gezien van middel naar beneden met wapenstok voor gemeentehuis Capelle

Dat wil niet zeggen, dat we het een tandje minder kunnen doen. Integendeel, we zien dat de georganiseerde misdaad zich verhardt met alle consequenties daarvan op lokaal niveau (zoals ondermijning, mensenhandel, seksuele uitbuiting), geweld soms ‘gewoner’ lijkt te worden dan wel wordt verheerlijkt (drill rap, messencultuur), er terecht veel meer aandacht is voor bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling en er steeds weer nieuwe vormen van misdaad de kop opsteken (grooming, sexting, cybercriminaliteit).

We beseffen goed, dat dit primair van de landelijke overheid en de politie maximale inzet verlangt. Maar ook de gemeente kan daarin een (grote) rol spelen. En dat willen we ook de komende 4 jaar met nieuwe energie doen. Daarom vinden we het belangrijk dat naast de rol van de burgemeester als portefeuillehouder Openbare Orde er ook een portefeuillehouder Integrale en Sociale Veiligheid is en blijft. Dit zorgt voor verbreding en coördinatie van het thema veiligheid naar meerdere beleidsterreinen.

Preventie vinden we ook belangrijk omdat het opgroeien in armoede ervoor zorgt dat een kind substantieel minder kansen krijgt vergeleken met kinderen die in een gezin opgroeien waar voldoende financiële armslag is. Door kansen te bieden aan jeugd en volwassenen voorkomen we dat mensen buiten worden gesloten of in de problemen komen. Problemen waar we aan moeten denken zijn: slechte kansen op de arbeidsmarkt, armoede, schulden, verslaving en criminaliteit.

Ook beseffen we terdege dat op het gebied van veiligheid preventie en repressie hand-in-hand moeten gaan.
Daarom hechten wij ook zeer aan de zichtbaarheid van wijkagenten en handhavers. Op die manier kunnen problemen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en aangepakt.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • In alle wijken een wijkagent die ook 100% beschikbaar is voor die wijk.
  • Uitbreiding van de buurtpreventieteams, introduceren van buurtmaatjes, opstellen buurtveiligheidsagenda’s.
  • Actieve voorlichting aan jongeren, ouders en leerkrachten over seksuele intimidatie en het investeren in het weerbaar maken daartegen onder andere met het gebruik van sociale media.
  • We steunen de oproep van bewoners van grote wooncomplexen zoals De Rondelen en de Hoeken voor de herinvoering van huismeesters.
  • Iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Alle vormen van (seksuele) straatintimidatie zijn voor ons onacceptabel. Het is aan de landelijke overheid om op dit punt snel met wetgeving te komen.
  • We gaan handhaven op zondag. Dit betekent een uitbreiding van het aantal handhavers.
  • Het aanstellen van een ‘digitale’ stadsmarinier om Capellenaren en ondernemers meer bewust te maken van de gevaren en bedreigingen van de digitale wereld.
  • We blijven cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar nodig en nuttig inzetten als middel om te komen tot een veiliger Capelle.
  • Geen coffeeshop en geen gokhal.
  • Verbetering van de (verkeers-)veiligheid rondom scholen.
  • Voorlichting gericht op jongeren over gevaren van bijvoorbeeld uitbuiting, vuurwerk, drugs, lachgas enzovoort.