Op donderdag 21 maart vergaderde de gemeenteraad in een bijzondere vergadering over de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe kroonbenoemde burgmeester. Op maandag 25 maart was er een reguliere gemeenteraadsvergadering. U leest van beide vergaderingen een korte terugblik.

Terugblik raad van donderdag 21 maart 2024

Burgemeester Cor Lamers opent de bijzondere raadsvergadering en verwelkomt de heer Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en zijn chef kabinet, mevrouw Roosemarie Poulissen-Jorritsma. Na de opening krijgt de heer Arwin van Buuren, voorzitter van de vertrouwenscommissie, gelegenheid de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Capelle aan den IJssel toe te lichten.

De vertrouwenscommissie organiseert namens de gemeenteraad de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Deze commissie voert de sollicitatiegesprekken en zal uiteindelijk in overleg met de commissaris van de Koning de meest geschikte kandidaat voordragen aan de gemeenteraad.

In de profielschets beschrijft de gemeenteraad wat er door de raad van de nieuwe burgemeester wordt gevraagd. Een soort competentieoverzicht: de combinatie van kennis, vaardigheden, houding en persoonskenmerken.

Arwin van Buuren overhandigt de profielschets aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit (Foto: van Jan Kok)

De voorzitter van de vertrouwenscommissie benadrukt daaruit een aantal punten: De stevige, ingewikkelde, opgaven, waar Capelle voor staat, vragen om een burgemeester die Capelle naar buiten toe kan vertegenwoordigen, lijnen kan bewaken en mensen en groepen bij elkaar kan brengen. Een kandidaat met bestuurlijke ervaring; iemand die de klappen van de bestuurlijke zweep kent.

In reactie op de woorden van de heer Van Buuren, antwoordt de heer Smit, dat hij een, in positieve zin, nieuwe bestuurscultuur in Capelle ervaart. Acht jaar geleden, bij de sollicitatieprocedure van ex-burgmeester Oskam, sprak hij nog over een “moeilijke” gemeente. Nu is dat – wat hem betreft – niet meer aan de orde. Ook waardeert hij de kleurrijk opgestelde profielschets (niet alleen qua vorm, maar zeker ook qua inhoud). Dat die door de raad zelf met inbreng van bijna 1200 Capellenaren en gesprekken met groepen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie is opgesteld, noemt de heer Smit verfrissend.

Toch zijn er nog een aantal vragen van de heer Smit, onder andere:

 • Hoe werkt het nou om naast de wettelijke taak als ordebewaker verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde nog een wethouder “Veiligheid” te hebben?
 • Welke grote ambities spelen er voor de stad?
 • Hoe zit het met de huisvestingsmogelijkheden van de burgemeester?

De vragen worden beantwoord door een aantal leden van de vertrouwenscommissie.

Veiligheid

De heer Kerver (Leefbaar Capelle) antwoordt dat de keuze voor een wethouder “Veiligheid” een politieke is geweest en dat daarover binnen het college al eerder goede afspraken over “wie doet wat” zijn gemaakt. Daarbij zijn er ook taken, die aan de burgemeester wettelijk zijn toegekend en niet aan de wethouder kunnen/mogen worden overgedragen.

Ambities en knelpunten

Mevrouw Tieman (PvdA) gaat in op de ambities en knelpunten. Zij refereert aan het idee 5.500 woningen te realiseren in het Rivium en de bereikbaarheid met als zorgpunt de Algeracorridor. “Zij”zou daar vooral aandacht voor moeten hebben.

Huisvestingsmogelijkheden van de burgemeester

Ook deze vraag wordt beantwoord door de heer Kerver (Leefbaar Capelle). Capelle heeft geen ambtswoning en gaat die ook niet kopen. De nieuwe burgemeester is dus aangewezen op “de markt”. Wel is er de bereidheid om via makelaars of eigen netwerken mee te zoeken.

De profielschets voor de nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt vervolgens vastgesteld.

Extra mededeling

In de opening van de raadsvergadering feliciteert voorzitter Cor Lamers het VVD-raadslid Leon Anink. De heer Anink is per 23 maart de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht (ruim 45.000 inwoners). Verhuizing naar Zwijndrecht – artikel 71 van de Gemeentewet - ligt dan ook binnen een jaar voor de hand.

Terugblik raad van maandag 25 maart 2024

Hamerstukken

Ongeveer de helft van de agenda zijn zogeheten “hamerstukken” en worden zonder verdere bespreking goedgekeurd. En omdat er ook geen opmerkingen komen over de ingekomen stukken en zich geen insprekers melden, zit de vaart er flink in.

Voorzitter Lamers hamert er flink op los bij de volgende agendapunten:

 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Promen;
 • Programma Thuis in Capelle!;
 • De ongewijzigde vaststelling van de Bestemmingsplannen ‘Dakkapellen en dakopbouwen Fascinatio-Capelsebrug' en ‘Dakkapellen en dakopbouwen Schollevaar’;
 • De resultaten van de verkenning Aardgasvrij Capelle XL, zowel als die van de verkenning Aardgasvrij ’s-Gravenweg (Oost en West) en Bermweg en omgeving.

Afwegingskader noodhulp bij humanitaire rampen

Dit afwegingskader is het enige bespreekstuk, maar heeft in de voorbereidende commissie al veel aandacht gekregen. Waar gaat dit onderwerp over?

Afgelopen jaar heeft de gemeente Capelle aan den IJssel bij de aardbeving in Turkije en Syrië besloten een bijdrage van € 1,00 per inwoner te geven aan noodhulp. Na de rampen in Marokko en Libië ontstond de vraag om ook hier een bijdrage toe te kennen voor noodhulp. In de raadsvergadering van september 2023 is aan het college gevraagd spelregels voor te stellen, wanneer wel/niet en tot welk bedrag financiële noodhulp vanuit de gemeente”kas” beschikbaar gesteld zou moeten/kunnen worden.

Het college komt tot het volgende voorstel:

 1. Er moet sprake zijn van een humanitaire ramp (zoals oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën);
 2. Er is of wordt voor deze ramp een nationale actie door de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) georganiseerd (ook bekend onder Giro 555);
 3. De inwoners van Capelle aan den IJssel zijn betrokken of voelen zich verbonden met de (slachtoffers) van de ramp.

Voor de omvang van het beschikbaar te stellen geld, heeft het college twee suggesties:

 1. Bij een lokale inzamelingsactie (door een organisatie of particulier uit de gemeente Capelle aan den IJssel) wordt het ingezamelde geld tot een bedrag van -maximaal - € 6.500 verdubbeld;
 2. En/of een bijdrage van € 1 per inwoner.

Punt 3 is voor de fractie van D66 aanleiding een wijzigingsvoorstel in te dienen. De fractie vindt dat moeilijk te meten is of de inwoners van Capelle zich betrokken/verbonden voelen met de slachtoffers. D66 pleit voor de koppeling aan een plaatselijke inzamelingsactie. Dit wijzigingsvoorstel krijgt 22 voorstemmers en negen tegenstemmers.

Daarna volgt de stemming over het – nu aangepaste – voorstel. Dit voorstel krijgt eveneens voldoende steun. Zeventien raadsleden stemmen voor en veertien tegen.

Benoeming/beëdiging

Eerder op de avond worden mevrouw Stans Goudsmit en de heer Van der Heide herbenoemd en beëdigd als respectievelijk plaatsvervangend ombudsman /kinderombudsman en wethouder ter (tijdelijke) vervanging wegens ziekte van mevrouw A.J. Hartnagel.

Voor mevrouw Goudsmit is dit de tweede keer van benoeming. Wethouder Van der Heide wordt voor de derde (en laatste) keer tot plaatsvervangend wethouder benoemd en beëdigd.

Te naamstelling voormalige fractie Capels Bewoners Belang

Op voorstel van voorzitter Lamers besluit de gemeenteraad ook over hoe de voormalige fractie van Capels Bewoners Belang in het vervolg in de raad zal worden genoemd. Mevrouw Pengel zet haar raadslidmaatschap voort onder de oorspronkelijke naam “Capels Bewoners Belang”. De heer Van Gent doet dat voorlopig onder de naam “Fractie Van Gent”.

Alles over deze vergadering terugvinden?

Ga naar de raadskalender(externe link).

In de raadskalender kunt u:

 • de agenda’s bekijken
 • de vergaderstukken lezen
 • de moties en amendementen downloaden
 • alle vergaderingen live en achteraf bekijken

De volgende raadsvergadering is op maandag 27 mei 2024.