De afgelopen weken vergaderden de commissies in het gemeentehuis. De raads- en burgerraadsleden spraken over verschillende onderwerpen. U leest een kort verslag van een aantal commissies. U kunt alle vergaderingen terugkijken in de raadskalender(externe link).

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen met andere gemeenten op verschillende onderwerpen. Dit heet gemeenschappelijke regelingen. Door een landelijke wetswijziging moeten deze gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. In de raadscommissie Samenleving en Economie en de raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer zijn deze aanpassingen voor verschillende gemeenschappelijke regelingen besproken.

Alles over deze vergaderingen terugvinden?

Ga naar de raadskalender(externe link)

In de raadskalender kunt u:

  • De agenda’s bekijken;
  • De vergaderstukken lezen;
  • Alle vergaderingen live en achteraf bekijken.

30 januari

Raadscommissie Samenleving en Economie

Deze raadscommissie vergaderde op dinsdag 30 januari 2024. De raads- en burgerraadsleden bespraken tijdens deze vergadering onder andere de volgende onderwerpen.

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland

Park Hitland, een groengebied tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel is in het beheer van het Recreatieschap Hitland. Het Recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld de aanpassing zonder verdere opmerkingen over te nemen. De commissie gaat akkoord met dit voorstel. Dit onderwerp gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 februari.

Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond beschermt de gezondheid van inwoners in de regio. De GGD Rotterdam-Rijnmond doet dit voor 13 gemeenten in de regio, waaronder Capelle aan den IJssel. Ook hier heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan zonder verdere opmerkingen. De commissie heeft met elkaar besproken of er nog een regionale adviescommissie, waar raadsleden uit de 13 gemeenten in zitten, ingesteld moest worden. Niet elke partij is hier voorstander van. Dit onderwerp gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 februari.

Ontwerp wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Samen met 15 gemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel, wordt de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) gevormd. In de GRJR werken de gemeenten samen op het gebied van jeugdhulp. Naast het voorstel van het college om geen extra wijzigingen aan te brengen is er een brief ontvangen van de gemeenteraad van Lansingerland om toch een wijziging op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Het college en de commissie zijn geen voorstander van deze wijziging. Dit onderwerp gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 februari.

Actualisatie Nota Buitenreclame

De Nota Buitenreclame geeft afspraken en regels weer voor de buitenreclame in Capelle aan den IJssel. Bij buitenreclame gaat het bijvoorbeeld om reclame aan lantarenpalen, reclame van bedrijven en reclameschermen langs de weg. Het college heeft in de Nota Buitenreclame aanpassingen gedaan om het stuk op sommige punten duidelijker te maken en te laten voldoen aan nieuwe wetten. Voor dit onderwerp was ook een inspreekster die haar eigen ervaringen met buitenreclame deelde.

De commissie had vooral veel vragen over de hybride zone die is toegevoegd in het stuk. De verschillende reclamezones zijn verwerkt in een kaart. Volgens de commissie missen er op de kaart een aantal zones, zoals verschillende winkelcentra. Daarnaast is het onduidelijk wat de voorwaarden zijn voor de hybride zone. Ook zijn er vragen gesteld of er bepaalde vormen van reclames (zoals gokreclames of fossiele reclames) verboden kunnen worden. De commissie bespreekt dit op een later moment. De commissie mist in de Nota de precieze criteria waar de reclame aan moet voldoen. Dit onderwerp gaat door als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 12 februari.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer

Deze raadscommissie vergaderde op dinsdag 30 januari 2024. De raads- en burgerraadsleden bespraken tijdens deze vergadering onder andere de volgende onderwerpen.

Bestemmingsplan “Parkeren” Capelle aan den IJssel 2023

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Parkeren 2023 worden de onduidelijkheden en tekortkomingen van het huidig nog geldende bestemmingsplan Parkeren van 2018 weggenomen. Met een kleine wijziging in het plan wordt door de commissie unaniem ingestemd met het raadsvoorstel. Daarmee zal het als hamerstuk op de raadsagenda van 12 februari worden geagendeerd.

Protocol Q-team Rivium en het benoemen van de externe leden van het Q-team

Sinds 2017 wordt binnen de gemeente bij bouwplannen gewerkt met een Q-team. Dit team toetst bouwplannen aan de redelijke eisen van de welstand. Bij complexe en langlopende planontwikkelingen wordt het Q-team aangevuld met specifieke externe deskundigheid. Dit is het geval bij het Q-team Rivium. De commissie heeft unaniem ingestemd met het protocol Q-team Rivium. Het voorstel wordt dan ook als hamerstuk op de raadsagenda van 12 februari geplaatst. Over de benoeming van de individuele leden van het Q-team Rivium zal schriftelijk door de raad in diezelfde raadsvergadering worden gestemd.

Wijziging Gemeenschappelijk Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Met betrekking tot de aanpassingen op de gemeenschappelijke regeling van de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond) kan de commissie instemmen met het indienen van standpunten ten aanzien van de onderwerpen (1) participatie, (2) informatieplicht, (3) evaluatie, (4) uittreding en (5) Instelling adviescommissie. Met name de te volgen procedure bij punt 5 is uitgebreid in de commissie besproken. Afgesproken is dat dit eerst verder in het presidium wordt besproken. Het raadsvoorstel heeft verder unaniem de positieve instemming van de commissie. Het wordt als hamerstuk voor de raad van 12 februari geagendeerd.

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Deze raadscommissie vergaderde op dinsdag 30 januari 2024. De raads- en burgerraadsleden bespraken tijdens deze vergadering onder andere de volgende onderwerpen.

Toezeggingen

Mevrouw Den Engelsman (CDA) legt uit waarom zij deze vergadering wil houden. Zij heeft al enige technische vragen gesteld, die beantwoord zijn. Deze antwoorden gaat ze nog bestuderen en als dat nodig is komt ze hier later nog op terug. In deze vergadering gaat het met name om de motie “Geen woningbouw op Oeverrijk” van 7 maart 2022, ingediend door de fractie van de SGP. Het college wil deze motie als afgedaan beschouwen. Zij en ook de fractie van de SGP zijn het hier niet mee eens. Wethouder Van der Heide geeft aan dat er veel overeenkomsten zijn met andere lopende/startende projecten en legt uit waarom het college de motie als afgedaan wil beschouwen Hij zal dit ook nog schriftelijk doen via de collegebrief met een tijdslijn erbij. De motie blijft voorlopig op de toezeggingenlijst staan. Burgemeester Lamers wil in het algemeen de komende tijd de nodige aandacht besteden aan de toezeggingenlijst Hij wil graag dat voortaan alleen actuele en reële toezeggingen op de lijst komen.

Regulier

Wijziging verordening vertrouwenscommissie

Voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is de verordening vertrouwenscommissie uit 2021 kritisch bekeken en op een enkel onderdeel aangepast. In de verordening staat welke taken de vertrouwenscommissie heeft bij de benoeming/herbenoeming van de/een burgemeester en de taken van de commissie die de komende jaren de klankbordgesprekken met de burgemeester gaan voeren staan hierin beschreven. Zonder inhoudelijke discussie wordt voorgesteld het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 februari a.s.

Opheffing geheimhouding stukken

In hoofdstuk Va van de Gemeentewet zijn de regels over het opleggen en opheffen van geheimhouding op stukken opgenomen. Door het openbaar maken van documenten hebben inwoners, bedrijven maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden de mogelijkheid om deze documenten in te zien. Voorgesteld wordt om van de stukken, die in de bijlage van het besluit staan, de geheimhouding op te heffen. Zonder inhoudelijke discussie wordt voorgesteld het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 februari a.s.