Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van de ChristenUnie: Onze gemeente moet investeren in een zorgprogramma-in-de-wijk voor een beter welzijn.

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

De stelling van de ChristenUnie

Onze gemeente moet investeren in een zorgprogramma-in-de-wijk voor een beter welzijn.

Uitleg ChristenUnie

In Capelle is er een grote groep mensen die extra zorg of aandacht nodig heeft maar niet ziek en /of beperkt genoeg is voor georganiseerde ondersteuning vanuit de overheid. Deze groep mensen met een 'lichte' behoefte aan zorg zou gebaat zijn bij een zorgprogramma in de wijk. De ChristenUnie wil dat de gemeente dit stimuleert en bestaande initiatieven actief verder helpt: een gemeente die bijdraagt aan zorg voor alle Capellenaren in een tijd waarin dat niet meer vanzelfsprekend is.

Contact Christenunie

Leefbaar Capelle: Neutraal

logo Leefbaar Capelle

Ook Leefbaar Capelle is voor een gemeente die bijdraagt aan de zorg voor alle Capellenaren met een zorgbehoefte. Dat is al jaren de praktijk in Capelle en is doorontwikkeld naar de Huizen van de Wijk, waarin zorg en welzijn integraal werken en met een aanpak per wijk. Ook is er een Wijkgericht Opgaveteam waarin professionals en vrijwilligers overleggen over de opgaven van en voor de wijk. Wij zien wel kansen voor het verder ontwikkelen naar buurtniveau met een laagdrempeligere aanpak per buurt, daar waar mogelijk en nodig.

Contact Leefbaar Capelle

D66: Neutraal

logo D66 Capelle aan den IJssel

Een zorgprogramma-in-de-wijk kan zeker voorzien in het laagdrempelig helpen van Capellenaren met een lichte zorgbehoefte.

In de wijken zijn hiervoor al verschillende voorzieningen aanwezig, zoals in de Huizen van de Wijk, die (deels) voorzien in de behoefte van de Capellenaren met een lichte zorgbehoefte.

Als D66-fractie willen wij ervoor waken dat er niet nog een extra loket wordt geopend, welke ook weer van mensen met onder andere kennis van de zorg moet worden voorzien. Dus communiceren over, stimuleren van en wellicht uitbreiding van bestaande initiatieven vinden wij prima! Wij zijn geen voorstander van een nieuw loket.

Contact D66

VVD: Neutraal

logo Capelse VVD

Kwaliteitsverbetering

De Capelse VVD staat voor goede zorg voor iedereen! Wij zijn blij met de professionele inzet van organisaties als Stichting Welzijn Capelle (SWC), die met hun uitgebreide takenpakket de Capellenaar op een effectieve en toegankelijke manier weet te bereiken. Laten we ons richten op de bestaande mogelijkheden binnen onze gemeente, zoals die door Welzijn Capelle worden aangeboden. De ChristenUnie (CU) suggereert dat de gemeente hierin verbeteringen kan aanbrengen. Kan CU dit concreet maken? Dan kunnen we het gesprek aangaan met SWC en een beroep doen op het specialisme dat zij hebben. Daarmee bereiken we juist degene die volgens de stelling net wat extra nodig hebben.

Contact VVD

SGP: Eens

logo SGP

Veel mensen zijn veel minder zelfredzaam dan we hopen en denken. De SGP vindt het daarom belangrijk dat er op wijkniveau voldoende zorg aanwezig is voor mensen die (nog) geen recht hebben op zorg. Daarbij moeten we wel voortbouwen op het vele en goede wat er al is. Daarnaast is dit wat ons betreft niet vooral een taak van de gemeente, maar een zaak van de gemeenschap. De gemeente kan dit aanjagen en mede mogelijk maken, maar moet ook terughoudend zijn. De gemeente heeft niet de middelen en mogelijkheden om hier blijvend een zware rol in te nemen.

Contact SGP

Capels Bewoners Belang Van Gent: Eens

logo Capels Bewoners Belang

Mensen die extra zorg of aandacht nodig hebben, maar niet ziek en /of beperkt genoeg zijn voor georganiseerde ondersteuning vanuit de overheid, moeten geholpen worden omdat ze vaak tussen wal en schip vallen. Ook met dit soort initiatieven kunnen hulpverleners een kijkje achter de voordeur nemen en ook andere problemen signaleren.

In een samenleving die steeds meer een individuele (samen)leving is geworden en mensen hun buren niet meer kennen, kunnen wij als Capels Bewoners Belang dit alleen maar toejuichen.

Contact Capels Bewoners Belang Van Gent

Capels Bewoners Belang Pengel: Eens

logo Capels Bewoners Belang

Een sympathiek voorstel dat helaas niet wordt onderbouwd met tenminste één voorbeeld waarop een concrete reactie te geven is. Wie is de doelgroep in dezen? Wat is de concrete zorgbehoefte? Is sprake van zorgmijders? Wat zijn de oorzaken? Komt de zorgbehoefte voort uit financiële onzekerheid, mentale gesteldheid, bijvoorbeeld als gevolg van een opgelopen trauma of eenzaamheid? Wanneer uit deze oorzaken een zorgbehoefte is ontstaan, dan zijn daarvoor al voorzieningen voorhanden. De ervaring leert dat burgers die verstoken zijn van zorg, vaak niet op de hoogte zijn van voorzieningen of er geen gebruik van maken. Daarom vraagt deze zorgwekkende situatie de nodige gemeentelijke aandacht.

Contact Capels Bewoners Belang Pengel

GroenLinks: Neutraal

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Wij vinden dat iedere Capellenaar de benodigde ondersteuning en zorg dient te krijgen vanuit de overheid of de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit betekent vanuit ons perspectief dat de gemeente ook de benodigde ondersteuning zou moeten leveren voor de doelgroep die is omschreven door de ChristenUnie. Er zou goed onderzocht moeten worden wat deze groep nodig heeft en wat deze groep mist bij bestaande initiatieven en ondersteuning die wordt geboden.

Contact GroenLinks

PvdA: Eens

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt en de vergrijzing is het zorgen voor elkaar steeds belangrijker. Dit betekent dat we weer moeten leren het met elkaar te doen en zo weer gemeenschapszin te ontwikkelen. Als PvdA vinden wij dat de overheid dit moet organiseren en faciliteren. Dat kan door inzet van onder meer welzijnswerk, huismeesters en buurtconciërges om mensen met elkaar te verbinden en zo te zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid.

Contact PvdA

CDA: Eens

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Zorg op maat, dicht in de buurt en op wijkniveau georganiseerd; het CDA Capelle heeft dat in haar afgelopen verkiezingsprogramma’s al een belangrijke plaats gegeven. Een gebundelde inzet van professionele-, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties in een hecht netwerk in de wijk, waardoor alle Capellenaren met een zorgbehoefte dicht in de buurt geholpen kunnen worden. Wel staat voor het CDA voorop dat hierdoor de vrijwillige inzet of mantelzorg niet overbelast raakt. Bovendien moet bij het organiseren van deze aanpak de zorgbehoefte van de Capellenaren voorop staan en niet de regeltjes.

Contact CDA

SP: Eens

Logo SP

De SP is voor laagdrempelige zorg die dichtbij de mensen staat. Dat staat of valt met de beschikbaarheid van huisartsen, welzijnsorganisaties, mantelzorgers en vrijwilligers. Wat dat betreft vinden wij het normaal dat de gemeente daaraan bijdraagt. De Capelse Huizen van de Wijk en de buurthuizen geven de mogelijkheid om een programma voor lichte zorgbehoefte uit te rollen. De SP zegt: doen!

Contact SP

Belang Van Nederland (BVNL): Eens

Logo Belang van Nederland (BVNL)

BVNL-Capelle ziet dat er een grotere groep mensen niet fit is in Capelle en de vraag naar zorg toeneemt. Oorzaken als overgewicht, weinig sporten/bewegen, slechte nachtrust, het gebruik van genotsmiddelen en langdurig gamen, spelen daarin bijvoorbeeld een grote rol. Naarmate men ouder wordt zijn deze factoren een hefboom op de zorgbehoeften van mensen die “niet ‘ziek’/’beperkt’ genoeg zijn voor ondersteuning vanuit de overheid.

Door investeren in zorgprogramma’s zoals in de wijk en in de verbetering van de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners kan voorkomen worden dat mensen zwaardere zorg nodig hebben.

Contact BVNL

Capels Belang: Neutraal

Logo Capels Belang

De gemeente is niet het eerste punt voor het opzetten van een zorgprogramma.

Daar waar maatschappelijke initiatieven ontstaan kan de gemeente wel een ondersteunende rol spelen. Het initiatief hiertoe ligt echter wel bij de initiatiefnemers.

Contact Capels Belang