Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van de ChristenUnie: Onze gemeente moet investeren in een zorgprogramma-in-de-wijk voor een beter welzijn.

De stelling van het CDA 

Logo CDA Capelle aan den IJssel

De toegankelijkheid van sportcomplex Aquapelle dient verbeterd te worden. 

Uitleg CDA

Iedereen telt mee, vindt het CDA. Iedereen moet vol kunnen deelnemen aan de samenleving. Niemand moet het gevoel krijgen er niet bij te horen. Dat geldt ook voor het kunnen sporten. Het CDA heeft veel reacties gekregen over de toegankelijkheid bij Aquapelle. Zo is er sprake van een te kleine lift, bij regen een te gladde trapleuning en nog steeds geen mogelijkheid om scootmobiels veilig te kunnen stallen. Een aantal ouderen is mede hierdoor gestopt met zwemmen.
In de strijd tegen eenzaamheid is kunnen sporten belangrijk. Een faciliteit als Aquapelle moet voor het hele gezin een mogelijkheid kunnen bieden om een sportieve en gezonde levensstijl te kunnen volgen. De toegankelijkheid en veiligheid van Aquapelle moet daarom beter. 

Contact CDA

Reactie van Leefbaar Capelle: NEUTRAAL 

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle is van mening dat bewegen en sporten goed is voor lichaam en geest van elke Capellenaar. De voorzieningen hiervoor dienen dan ook toegankelijk te zijn voor alle Capellenaren. Dit is zeker het geval bij Aquapelle. De toegankelijkheid, bijvoorbeeld de deur naar de lift, is reeds door de medewerk(st)ers bij de directie onder de aandacht gebracht. De lift zelf voldoet aan de gestelde (bouw)normen. De medewerk(st)ers ondersteunen de bezoekers altijd bij de toegang tot Aquapelle. Leefbaar Capelle vindt dat Aquapelle voldoet aan zowel de toegankelijkheid als veiligheid en tevens aandacht heeft voor verbeteringen ervan. 

Contact Leefbaar Capelle

Reactie van D66: EENS

logo D66 Capelle aan den IJssel

D66 is voor sporten en bewegen voor iedereen. De stelling van het CDA sluit dan ook goed aan bij ons verkiezingsprogramma. Gemeentelijke voorzieningen dienen voor alle inwoners in Capelle goed bereikbaar en veilig toegankelijk te zijn. Ook moeten bezoekers van Aquapelle hun eigendommen veilig kunnen opbergen. Hier vallen wat ons betreft ook hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel onder.

Contact D66

Reactie VVD: NEUTRAAL

logo Capelse VVD

In 2020 heeft Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel meerdere punten bij Aquapelle aangegeven waarop toen ook actie is ondernomen. Het is belangrijk dat Sportief Capelle met mensen in gesprek blijft die momenteel geen gebruik zouden kunnen maken van het pand om zo samen te kijken wat de mogelijkheden zijn tot verdere verbetering. 
De Capelse VVD merkt uit het bericht niet op hoeveel signalen er ontvangen zijn en hoeveel mensen gestopt zouden zijn met sporten vanwege deze constateringen. Het gebouw voldoet aan het bouwbesluit, dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn.

Contact VVD

Reactie SGP: NEUTRAAL

logo SGP

Mensen die mindervalide of niet goed ter been zijn moeten volwaardig mee kunnen doen in de Capelse samenleving. Dus ook ons zwembad moet goed toegankelijk zijn voor ouderen. De SGP kan niet goed beoordelen of dat nu niet voldoende het geval is. Als er inderdaad een probleem is, moeten we zeker kijken hoe we dat op kunnen lossen. Uiteraard is het van belang dat we reeds in de ontwerpfase – voordat we een gebouw realiseren – goed kijken of het ook voor mindervaliden geschikt is. Aanpassingen achteraf zijn vaak relatief heel duur. Dit soort tekortkomingen mogen niet pas achteraf worden ontdekt.

Contact D66

Reactie Capels Bewoners Belang VAN GENT: EENS

logo Capels Bewoners Belang

Sporten en recreëren is en moet voor iedereen die wil toegankelijk zijn. Helaas zijn bij de bouw van dit complex niet de beste keuzes gemaakt voor onze Capellenaren. Mede daardoor wijken veel Capellenaren met hun kinderen uit naar omliggende gemeenten voor recreatie, ontspanning en sport. Ook de leefbaarheid voor de omwonenden moet beter. In de winter hebben de omliggende woningen veel last van de lampen van auto’s op het parkeerterrein. 
Zaken moeten aangepast worden en wij zullen het CDA dan ook steunen als zij in de begroting geld vrij willen maken om dit allemaal alsnog in orde te laten maken. 

Contact Capels Bewoners Belang Van Gent

Reactie Capels Bewoners Belang PENGEL: EENS

logo Capels Bewoners Belang

Volgens de stelling zou Aquapelle niet aan bepaalde gebruiks- en veiligheidsnormen voldoen. Het bouwbesluit betreffende bereikbaarheid van gebouwen en het VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking schrijven juist voor dat gebouwen niet alleen toegankelijk moeten zijn; ook het gebruik van betreffende voorzieningen moet mogelijk zijn of mogelijk gemaakt worden. Juist ter beperking van vereenzaming van deze specifieke doelgroep dienen voorzieningen op de situatie van de doelgroep te zijn ingesteld. Het is dan jammer dat een ‘mooi, nieuw, modern gebouw met sporthal, zwembad en horeca’ niet aan bepaalde gebruiks- en veiligheidsnormen voldoet. Uitgaande van de stelling verdient dit zeker verbetering.

Contact Capels Bewoners Belang Pengel

Reactie van GroenLinks: EENS

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Alle voorzieningen voor sport en reactie, zo ook het sportcomplex Aquapelle, dienen toegankelijk te zijn voor iedereen, zodat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Belemmeringen voor een veilige toegang dienen weggenomen te worden. Dit betekent dat naast ouderen ook rekening gehouden dient te worden met Capellenaren met een zichtbare of onzichtbare beperking. Wij zijn voorstander om in het kader van inclusie ook de wensen van deze Capellenaren mee te nemen om de toegankelijkheid en veiligheid van Aquapelle ook voor hen te verbeteren.

Contact GroenLinks

Reactie van PvdA: EENS

logo PvdA Capelle aan den IJssel

De PvdA is het eens met het CDA dat de trapleuning bij Aquapelle glad is bij regen, dat de lift erg klein is en dat er geen goede stalling voor scootmobiels aanwezig is. Tegelijkertijd blijkt uit de toetsing op Ongehinderd.nl dat op veel punten (bijvoorbeeld breedte gangpaden, drempelvrij, aangepast toilet) de toegankelijkheid van het gebouw juist goed beoordeeld wordt. Voor de PvdA is het ook van het grootste belang dat iedereen mee kan doen en dat gebouwen toegankelijk zijn. Wij ondersteunen daarom de oproep van het CDA om een oplossing te zoeken voor de genoemde problemen.

Contact PvdA

Reactie van ChristenUnie: EENS

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Samen sporten werkt verbindend. De ChristenUnie onderstreept het belang van toegankelijkheid van sportaccommodaties. Iedereen moet mee kunnen doen. Wij zijn het dus eens met de stelling – verbetering van toegankelijkheid hoort altijd een aandachtspunt te zijn. Wel zien we graag eerst een onderzoek naar de feiten. De voorgestelde aanpak behoeft enige aandacht. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren kan tegengegaan worden door aantrekkelijke mogelijkheden te bieden om samen activiteiten te ondernemen, zoals zwemmen. De ChristenUnie ziet dan ook graag dat mogelijkheden onderzocht worden om het zwembad breder toegankelijk te maken voor gebruikers die slecht ter been zijn, alsmede voor breder (recreatief) publiek.

Contact Christenunie

Reactie van SP: EENS

Logo SP

De SP is voor een inclusieve samenleving, iedereen moet kunnen meedoen! Daar zijn goed toegankelijke en veilige gebouwen en openbare ruimte een belangrijk onderdeel van. Wij zijn het dan ook eens met het CDA. Helaas gebeurt het, dat door keuzes van financiële, ruimtelijke of zelfs esthetische aard het juist op dit onderdeel misgaat. In dat opzicht is deze stelling ook een goed signaal naar de gemeente, de gemeenteraad en de architecten oog te hebben voor álle gebruikers!

Contact SP

Reactie van Belang Van Nederland (BVNL): EENS

Met deze stelling kan je het alleen maar eens zijn. Desalniettemin is BVNL-Capelle polshoogte gaan nemen om de situatie zelf te beoordelen. Het klopt dat de lift klein is en ook niet heel handig is ontworpen, omdat deze pas na meerdere deuren bereikbaar is. Vooral voor mensen in een rolstoel oogt dit erg ongemakkelijk. Indien dit samen met de trapleuning redelijkerwijs verbeterd kan worden graag. Wat betreft scootmobielen: die kunnen prima worden gestald bij de fietsen. Afsluitend: BVNL-Capelle is trots op zo'n mooi zwembad/sportcomplex en wenst iedere Capellenaar daar veel plezier!

Contact BVNL

Reactie van Capels Belang: EENS

Logo Capels Belang

De (gemeentelijke) openbare of maatschappelijke panden moeten in de basis toegankelijk zijn. Weerscondities mogen daarbij niet uitmaken. De koppeling met eenzaamheid, sporten etc zoals deze in de stelling gemaakt worden, zouden daarbij geen rol moeten spelen. Met deze basisnuancering dus eens met de stelling als de toegankelijkheid de daadwerkelijke belemmering vormt.

Contact Capels Belang