U leest een stelling van één van de gemeenteraadsfracties. De fracties uit de Capelse gemeenteraad reageren op deze stelling. Dit keer de stelling van CBB - Van Gent: op de Abram van Rijckevorselweg en de Algeraweg moeten trajectcontroles komen.

Logo Capels Bewoners Belang

Stelling CBB - Van Gent:

Op de Abram van Rijckevorselweg en de Algeraweg moeten trajectcontroles komen.

In de nacht en late uren en in het weekend worden beide wegen vaak als racebaan gebruikt voor zowel auto- als motorwedstrijden. Hierdoor wordt de avondrust, nachtrust en zondagsrust, zeker bij mooi weer, voor de meeste Capellenaren ernstig verstoord. Ook de veiligheid op deze wegen en het Capelseplein loopt hierdoor ernstig gevaar.

De achterban van Capels Bewoners Belang en de omwonenden van beide wegen vinden het belangrijk dat hier paal en perk aan wordt gesteld en ziet trajectcontrole als de enige passende oplossing.

Leefbaar Capelle: EENS

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle vindt verkeersveiligheid op de Capelse wegen van groot belang en onze wegen zijn natuurlijk niet bedoeld om te gebruiken als racebaan. Wij zijn groot voorstander van maatregelen en voorzieningen die helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren waar dit nodig is. Trajectcontrole is een middel om dit doel te bereiken, echter het toepassen hiervan is geen beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad.

Dit laat onverlet dat wij trajectcontrole op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg zouden toejuichen en wij blijven ons inspannen om dit te realiseren. Ook straks in de nieuwe situatie na de toekomstige aanpassingen op de Algeracorridor, dat is de provinciale weg N210, vanaf het Kralingseplein richting de Krimpenerwaard.

D66: ONEENS

logo D66 Capelle aan den IJssel

Het lijkt erop dat een trajectcontrole de nieuwe rage is en dat het te pas en te onpas wordt ingezet. Trajectcontroles zijn nuttig op wegen met weinig kruisingen, rotondes en verkeerslichten, waardoor een gelijkmatigere verkeersstroom en een betere controle op de snelheid van auto’s gerealiseerd kan worden. Trajectcontroles installeren op wegen met veel kruisingen, rotondes, verkeerslichten en dergelijke, die leiden tot regelmatig oponthoud, heeft weinig zin. Laat de Abram van Rijckevorselweg en de Algeraweg nu juist wegen zijn met kruisingen, rotondes en verkeerslichten!

Daarnaast geldt dat vanwege de bouwplannen voor het Rivium de Abram van Rijckevorselweg al omgebouwd moet worden tot een 50 km/u uur weg. Waarom zou je dan nu veel geld gaan uitgeven voor trajectcontrole? Natuurlijk is de overlast die bewoners ondervinden zeer vervelend, maar trajectcontrole is de oplossing niet. Flitskasten voor snelheid en geluid lijkt D66 betaalbaarder en zinvoller.

VVD: EENS

logo Capelse VVD

De Capelse VVD ziet ook dat er buiten spitstijden te hard gereden wordt. Het zou dan ook mooi zijn om deze verkeersaso’s in de nacht en avond te kunnen aanpakken. Automobilisten die op hoge snelheid naar de Krimpenerwaard scheuren, zijn Capelse bewoners tot last. Het zou mooi zijn als wij, net als in België, zelf een gemeentelijke trajectcontrole zouden mogen invoeren en de opbrengsten zelf kunnen besteden aan mooie maatschappelijke initiatieven voor Capelle.

SGP: EENS

logo SGP

De SGP onderschrijft de wens van CBB Van Gent om trajectcontroles te laten houden op de genoemde wegvakken. De problematiek is al jaren een doorn in het oog van onze fractie. Tegelijk is de gemeente niet bevoegd om een trajectcontrole in te stellen. We weten dat politie en Openbaar Ministerie (justitie) dit soort wensen niet snel inwilligt en ook bijvoorbeeld op de weginrichting let. Die aan te passen is lastig, ook gelet op de breed gedeelde wens om de doorstroming op deze wegen te verbeteren. Maar wat de SGP betreft zoeken we zeker naar passende oplossingen voor deze problematiek!

GroenLinks: NEUTRAAL

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

In de stelling wordt gesteld dat trajectcontrole de enige passende oplossing is. Wij vinden echter dat overheidsinstanties die een rol hebben bij het regelen van verkeersstromen,  naar alle problemen in het verkeer moeten kijken en de meest goede oplossingen zouden moeten bieden. Een combinatie van diverse maatregelen is wellicht gewenst in deze situatie.

PvdA: EENS

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Ook de PvdA Capelle maakt zich zorgen over de snelheidsovertredingen op de genoemde wegen. Wij zijn dan ook voorstander van flitspalen of trajectcontroles. De gemeente kan hier echter niet zelf over beslissen, maar moet hiervoor een aanvraag doen bij het Openbaar Ministerie (justitie). Het OM bepaalt vervolgens of een flitspaal noodzakelijk is.

ChristenUnie: NEUTRAAL

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Veilig rijgedrag vraagt om bewustwording en nudging, dat is het beïnvloeden van gedrag. Op beide genoemde wegen wordt vaak hard gereden, zoals bij meer doorstroomwegen. Dit geeft overlast en is inderdaad niet toegestaan. Trajectcontrole is echter niet een zaak voor onze gemeente. Wel zou een verzoek kunnen worden ingediend om tijdelijk waarschuwingspanelen met snelheidsaanduiding te plaatsen, om automobilisten bewust te maken van hun gedrag.

Over mogelijk fysieke wegaanpassingen moet nagedacht worden bij het nieuwe wegcategoriseringsplan, ook met het oog op de komende versmallingen van wegen en de ongelijkvloerse kruising, waardoor de 50-kilometergrens nog meer cruciaal wordt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met hulpdiensten: zij moeten wel snel ter plaatse kunnen komen.

CDA: ONEENS

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Het CDA is het niet eens met de stelling, want met alleen een trajectcontrole wordt het probleem niet opgelost. Er is namelijk meer nodig. In november 2022 heeft de Capelse Raad de motie ‘vreemd’ aangenomen. Daarin werd het college gevraagd om in het regionaal overleg te pleiten voor een brede aanpak van het verkeer o.a. op genoemde trajecten. Bijvoorbeeld snelheid verlagen, duurzame renovatie, onderzoek naar de geluidspieken, geluidsschermen en indien nodig trajectcontrole. Dit alles in een gezamenlijke aanpak. Aan de uitwerking van deze totale aanpak wordt op dit moment gewerkt. Een aanpak die zorgt voor bereikbaarheid en tegelijkertijd kijkt naar de leefkwaliteit voor de bewoners.

SP: EENS

Logo SP

Geluidsoverlast heeft grote invloed op de leefomgeving en het welzijn van mensen. Ook geluid dat binnen de normen blijft kan door tijdstip, herhaling of akoestische omstandigheden als storend worden ervaren. Ondanks diverse geluiddempende maatregelen is overlast door hardrijders op de genoemde trajecten nog steeds aan de orde. Als het technisch mogelijk is, denkend aan de aanwezigheid van verkeerslichten en invoegend verkeer, zou de wegbeheerder door het inzetten van dit middel een grote bijdrage kunnen leveren aan het beteugelen van de overlast. Zowel preventief (een gewaarschuwd mens) als repressief (een boete).

Belang Van Nederland (BVNL): ONEENS

Logo Belang van Nederland (BVNL)

De weg is niet bedoeld om als racebaan te gebruiken. Gelukkig is hiervoor de wegenverkeerswet in het leven geroepen, die de basis vormt van alle verkeerswetten. Het probleem in Capelle is echter dat er nauwelijks naleving op is en boetes bij overtredingen uitblijven. Hierdoor lijken verkeersregels voor sommige eerder een “advies” dan een plicht.

Flitspalen en trajectcontrole zijn hiervoor niet de oplossing. Want je hebt dan enkel ter plekke minder overlast bij de controles en het probleem zal zich verplaatsen. Daarom pleit BVNL-Capelle voor meer handhaving om verkeersovertreders in HEEL Capelle een halt toe te roepen.

Capels Bewoners Belang: EENS

Logo Capels Bewoners Belang

Capels belang is voor de stelling voor trajectcontrole. Echter of het te realiseren is valt te betwijfelen. Al jaren vragen we in Capelle om onder meer verdere snelheidscamera’s in Capelle ter preventie van de op sommige wegen hoge snelheden. We staan trajectcontrole dan ook wel voor, maar of dit gerealiseerd wordt blijft evenwel de vraag. Politie en officier van Justitie hebben hier een grote stem in en die is in de afgelopen jaren niet positief gebleken op dit punt. Andere maatregelen om snelheid te kunnen beperken moeten dan ook zeker bekeken worden en daar waar mogelijk ook ingevoerd worden.