Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van PvdA: In het centrum blijven we onder de 50 meter met nieuwbouw.

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Stelling van PvdA

In het centrum blijven we onder de 50 meter met nieuwbouw.

Uitleg PvdA

Capelle is volgebouwd. Capelle staat in de top 5 van steden in Nederland die het dichtst bebouwd zijn. Er wonen in Capelle 4777 inwoners per km2. Nu de woningnood groot is, wordt de oplossing gezocht in bouwen in de hoogte. Op dit moment zijn de hoogste gebouwen in het centrum het gemeentehuis (55 meter) en de Vijverhof (50 meter). Dit gaat misschien veranderen. Er wordt nu zelfs gesproken over torens in het centrum van 100 m hoog. De PvdA vindt dat geen goed idee. We weten dat mensen behoefte hebben aan betaalbare woonruimte, maar hoge woontorens zijn juist duur en geven overlast. Er komt meer verkeer, meer schaduw en hinder door wind. Capellenaren wonen niet voor niets in Capelle: een stadsdorp. Laten we dat zo houden!

Contact PvdA

Leefbaar Capelle: Oneens

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle onderschrijft deze stelling niet. Als we ook jonge Capellenaren perspectief op een woning in Capelle willen bieden dan moeten we de beperkte ruimte die we in Capelle nog hebben zo goed mogelijk benutten. Hoogbouw begrenzen tot 50 meter is op zijn minst twijfelachtig. Alsof torens tot deze hoogte per definitie goedkoop zijn en geen overlast kunnen geven. Een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Belangrijk is dat er aandacht is en blijft voor de leefbaarheid en het woongenot van de huidige en toekomstige bewoners in het centrumgebied. Echter per ontwikkeling dient de afweging gemaakt te worden welke bouwhoogte passend en aanvaardbaar is.

Contact Leefbaar Capelle

D66: Oneens

logo D66 Capelle aan den IJssel

Er is een groot tekort aan woningen in Capelle. Dat is een grote uitdaging. Met een op slot zittende woningmarkt, met nauwelijks doorstroming, veel te weinig betaalbare woningen en toenemende vergrijzing. Om deze uitdaging tegemoet te treden is verdichting van de bebouwing rondom ov-knooppunten en andere voorzieningen onvermijdelijk en zullen we ook de hoogte in moeten. Hoogbouw levert meer woningen op en zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor groen. Niet bouwen is geen optie en met alleen bouwen tot 50 meter moeten we op meer plekken bouwen en wordt Capelle nog voller. Daarom zijn wij voor hoogbouw op geschikte locaties.

Contact D66

VVD: Oneens

logo Capelse VVD

Kwaliteitsverbetering

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar woningen zal er in de hoogte moeten worden gebouwd. Enerzijds omdat de beschikbare grond schaars is en anderzijds omdat we het groene karakter van Capelle niet willen aantasten.

Hoogbouw en verdichting zijn echt onvermijdelijk om in de (betaalbare) woningbouwbehoefte te voorzien. Het is belangrijk om hierbij ruimte rondom ov-knooppunten te benutten. Laten we passend bouwen ter versterking van het stedelijk karakter en juist daar waar goede en mooie hoogbouw de kwaliteit van de ruimte verbetert. Of dat in het centrum is of daarbuiten is voor de VVD minder belangrijk.

Contact VVD

SGP: Neutraal

logo SGP

In tijden van grote krapte en ruimtedruk, is het in toenemende mate nodig om hoger te gaan bouwen. We willen immers zoveel mogelijk Capellenaren een huis bieden. De SGP is echter uiterst terughoudend waar het gaat om hoogbouw in het centrum. Capelle moet haar karakter van ‘stadsdorp’ behouden. Tegelijk is de stelling van de PvdA eigenlijk ‘mosterd na de maaltijd’. De overige coalitiepartijen hebben immers, samen met GroenLinks, aan een ontwikkelaar toegezegd een woontoren van 70 meter mogelijk te willen maken. Ook de SGP is daarop tegen. En dit mag zeker niet de nieuwe standaard in het centrum worden!

Contact SGP

Capels Bewoners Belang Van Gent: Eens

logo Capels Bewoners Belang

Steeds vaker horen we op bijeenkomsten en binnen onze kringen dat er steeds meer Capellenaren zijn, die hier hun hele leven al wonen, willen vertrekken. De verkeers- en parkeerdruk neemt steeds meer toe en het gevoel van een stad met een dorps karakter vervaagt helemaal. Ook horen we van nieuwe bewoners die spijt hebben dat ze een woning rond het centrum gekocht hebben omdat daar alleen maar overlast is.

Voor Capels Bewoners Belang is het gemeentehuis het hoogste gebouw in het centrum en dat moet zo blijven. Zelfs bij verschillende plannen met betrekking tot het Rivium zetten we onze vraagtekens.

Contact Capels Bewoners Belang Van Gent

Capels Bewoners Belang Pengel: Neutraal

logo Capels Bewoners Belang

Mijn partij is vanwege de aanzuigende werking van bijvoorbeeld criminaliteit, parkeer- en verkeersdruk in principe geen voorstander van verdichting door hoogbouw, maar van behoud van Capelle als stadsdorp. Op dit punt dus eens met de stelling voor behoud van de maximale bouwhoogte in het centrum. Echter, gelet op de omvangrijke woningnood, mag het realiseren van huisvesting als basisbehoefte voor Capellenaren of handhaven van ons standpunt over woningbouw/hoogbouw voor ons geen dilemma vormen. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om mee te bewegen. Vraag is: blijven wij als politici bij ons standpunt of doen wij water bij de wijn, zodat meer burgers er warmpjes bijzitten!?

Contact Capels Bewoners Belang Pengel

GroenLinks: Oneens

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Capelle is inderdaad volgebouwd. Met het oog op de woningnood, is het hierom juist nodig om te denken in oplossingen. Hoogbouw vormt een oplossing. Als wij meer woningen willen, maar er geen bouwruimte meer is en wij dan ook nog het bestaande groen willen beschermen, dienen wij wel hoger te bouwen. GroenLinks is voor meer betaalbare en meer sociale woningen en hoogbouw sluit dit niet uit. Door afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen wij betaalbare hoogbouw ontwikkelen.

Contact GroenLinks

ChristenUnie: Neutraal

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Mag Capelle groeien?

Een belangrijke vraag die hieraan vooraf dient te gaan is: in hoeverre is groei van onze stad nodig en wenselijk? Willen we dat Capellenaren die nu geboren worden ook op termijn in Capelle kunnen blijven wonen? Daar moeten we met elkaar eerst over praten. Het is druk in het centrum, tegelijkertijd is de woningnood nijpend. Een hoogbouwlint van Rivium naar de Hitlandtorens is – ook esthetisch gezien - het onderzoeken waard. Wellicht is afwijkende hoogbouw in het centrum een optie. Daarbij lijkt volgens de ChristenUnie 70 meter dan wel het maximum voor een stadsdorp als Capelle.

Contact Christenunie

CDA: Eens

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Ook het CDA wil voor het centrum het stadsdorpse karakter behouden. Geen hoge windvangers, en als we niet opletten wordt straks letterlijk en figuurlijk het stadshart overschaduwd. Het gemeentehuis is voor ons bepalend als eyecatcher voor Middelwatering. Dat we moeten bouwen om de woningnood op te lossen dat begrijpt het CDA. En dat doen we al, in het Rivium met ruim 5.000 woningen, waar hoogbouw ingepast kan worden. Ook in andere delen van Capelle komen er nog ruim 2.000 woningen bij.

Nog meer woningen, dan is ons uitgangspunt het “steen voor steen” principe om Capelle beleefbaar en bereikbaar te houden.

Contact CDA

SP: Eens

Logo SP

Geen hoogbouw tussen bestaande bebouwing, het staat in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet in de Florabuurt, niet op de ING-locatie en net zomin rond Station Schollevaar of de IJssel-oever. Nieuwbouw in de maat van de omgeving. En meer betaalbare woningen realiseren, zonder maximale winst!

Contact SP

Belang Van Nederland (BVNL): Eens

Logo Belang van Nederland (BVNL)

BVNL-Capelle is het eens met de PvdA dat Capelle is volgebouwd en erg dicht bebouwd is. Dat is niet meer terug te draaien en daarom is BVNL-Capelle van mening dat we zorgvuldig moeten zijn met de ruimte (en ook de hoogte) die er nog wel is. 50 meter de hoogte in, heeft direct effect op Capelse voorzieningen zoals huisartsen, sport, onderwijs, het verkeer en openbare ruimte. Wat BVNL-Capelle wel toejuicht is herontwikkeling van verouderde bebouwing tot leefbare buurten, zoals bij het voormalig IJsselcollege, de Hovenbuurt of de Bermweg/Capelseweg gebeurt. Dit past goed bij het Capelse karakter!

Contact BVNL