Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van de SP: Meer transformatie, prefab en tijdelijke woonruimte tegen Capelse Woningnood.

Stelling van de SP

Logo SP

Meer transformatie, prefab en tijdelijke woonruimte tegen Capelse woningnood

Uitleg SP

Bouwkosten stijgen, nieuwbouw komt tot stilstand, huizenprijzen dalen niet en bestaande bouwprojecten sluiten niet aan bij de woningbehoefte. De woningnood is onverminderd hoog. Gebouwtransformaties en prefab woningen zijn goedkoper dan reguliere nieuwbouw. Ze dragen bij aan duurzaam omgaan met grondstoffen en zijn sneller te realiseren.
Prefab woningen hebben een levensduur gelijk aan reguliere bouw en kunnen tijdens die periode worden verplaatst. De lagere kosten maakt ze geschikt voor gereguleerde lage huur.
Het huisvesten van statushouders, asielzoekers en arbeidsmigranten in tijdelijke woningen kan een volwaardige bijdrage zijn om meer woningen voor andere woningzoekenden beschikbaar te maken. Door het toepassen van flexibele en tijdelijke huisvesting ontstaan er mogelijk meer locaties voor woningen.

Contact SP

Reactie van Leefbaar Capelle: ONEENS

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle is voorstander van transformaties om extra woningen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de beperkte ruimte die we in Capelle hebben. Deze woningen moeten dan wel beschikbaar zijn voor Capellenaren.

Het bouwen van tijdelijke woningen of transformeren van bedrijfsgebouwen voor een specifieke doelgroep als asielzoekers en arbeidsmigranten vinden wij een slecht idee. Te vaak worden dit grootschalige projecten met de nodige negatieve gevolgen. Dat willen wij niet in Capelle. Tijdelijke prefab woningen mogen het realiseren van permanente woningen niet in de weg zitten. Als die prefab woningen nadrukkelijk zijn bedoeld voor Capellenaren zijn wij voorstander.

Contact Leefbaar Capelle

Reactie van D66: NEUTRAAL

logo D66 Capelle aan den IJssel

Voor prefab en tijdelijke woonruimte is het helaas niet realistisch ruimte te vinden in onze drukbevolkte en bebouwde gemeente. Uit duurzaamheidsoogpunt kan transformatie interessant zijn, maar het is aanpassen van een bestaand gebouw, zonder dat een gebied als geheel wordt aangepakt en is dus beperkt. Op de langere termijn kan het zelfs de hoognodige nieuwe ontwikkelingen tegenhouden. Zeker gezien de beperkte ruimte in Capelle vindt D66 dat wij moeten inzetten op projecten waarmee we meer kunnen bereiken dan alleen een paar woningen op korte termijn en die bijdragen aan Capelle als stad in zijn geheel.

Contact D66

Reactie VVD: NEUTRAAL

logo Capelse VVD

De VVD heeft in 2019 aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van flexwoningen als duurzame oplossing voor spoedzoekers en starters. Het college heeft toen geantwoord dat er geen locaties beschikbaar zijn om deze duurzaam mogelijk te maken. Daarnaast blijkt anno 2023 dat flexwoningen en transformatie van bedrijf naar woning als duurzame oplossing onder druk is komen te staan door toenemende kosten. De VVD ziet meer in een integrale uitwerking van de woonvisie en woonzorgvisie met een lange termijn bril om de Capelse bebouwing duurzaam te transformeren naar behoefte van nu en straks. 

Contact VVD

Reactie SGP: NEUTRAAL

logo SGP

De SGP steunt creatieve oplossingen om de woningnood te lenigen. Daarbij kunnen flexibele en tijdelijke vormen van huisvesting zeker een rol spelen. Het transformeren van gebouwen en goedkopere bouwvormen is nodig en gebeurt al volop. Tegelijk moeten we altijd streven naar duurzame, volwaardige woonruimte die goed is ingepast. We moeten dus kritisch zijn dat we niet teruggrijpen op kunst- en vliegwerk waar de stad niet beter van wordt. De SP noemt specifiek bepaalde groepen (statushouders, asielzoekers en arbeidsmigranten). Hun huisvesting (vormgeving, locatie etc.) verdient grote zorgvuldigheid. Ook hier moeten we oppassen voor snelle oplossingen die gemakkelijk nieuwe problemen veroorzaken. 

Contact D66

Reactie Capels Bewoners Belang VAN GENT: NEUTRAAL

logo Capels Bewoners Belang

CBB is voor transformatie van de lege kantoorpanden en tijdelijke bewoning echter voor prefab woningen hebben we ruimte nodig en die is er simpelweg niet. Daarnaast zorgt verdichting en hoogbouw veel warmtestress zoals in Fascinatio. Transformatie is altijd mogelijk alleen dat kost geld en levert minder op. Kijk naar de vele gebouwen op het Rivium waar panden gesloopt worden waar bijvoorbeeld het skelet prima hergebruikt kan worden. Daarom staan ontwikkelaars daar niet voor open. Als voorbeeld noemen we natuurlijk het ING gebouw. Zolang het verdienmodel voorop staat zal dit niet veranderen.

Contact Capels Bewoners Belang Van Gent

Reactie Capels Bewoners Belang PENGEL: NEUTRAAL

logo Capels Bewoners Belang

De structurele woningnood roept op tot praktische en duurzame oplossingen; waar de stelling wat mij betreft op doelt. Er zouden meer doelgroepen zoals studenten en ontheemden voor tijdelijke woningen in aanmerking kunnen komen. Een aandachtspunt dat de stelling helaas niet aanstipt, is het percentage sociale woningen dat Capelle bereid is te bouwen terwijl dat percentage gelet op de vraag onder de maat ligt. Dit beleid draagt niet bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt maar bouwt de druk juist verder op. Het is duidelijk dat het woningbouwbeleid een andere koers vaart dan de behoefte aan sociale huurwoningen.

Contact Capels Bewoners Belang Pengel

Reactie van GroenLinks: NEUTRAAL

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Wij vinden ook dat er meer betaalbare woningen dienen te komen. Het probleem in Capelle aan den IJssel is dat grond schaars is. We dienen daarom inderdaad goedkope creatieve oplossingen te vinden zoals het transformeren van gebouwen om op een duurzame manier betaalbare woonruimte te creëren. Wel twijfelen wij erover of het plaatsen van prefab woningen verkozen moet worden boven het bouwen van reguliere woningen. Voor het plaatsen van prefab woningen is immers ook grond nodig. Bovendien vinden wij dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende doelgroepen die mogelijk in de prefab woningen zouden kunnen wonen.

Contact GroenLinks

Reactie van PvdA: NEUTRAAL

logo PvdA Capelle aan den IJssel

De PvdA Capelle is voorstander van creatieve oplossingen voor het woningtekort. In theorie zijn we het dan ook eens met de oplossingen van de SP. Voor Capelle vinden we deze oplossingen echter niet zo realistisch. We zetten in Capelle waar mogelijk al in op transformaties van kantoorpanden naar woningen. Transformatie betekent niet altijd dat de kosten lager zijn dan bij nieuwbouw, wel duurzamer. Prefabwoningen bieden vooral uitkomst als er ruimte is, en die ruimte ontbreekt er nu net in Capelle. We hebben geen vrije bouwkavels meer en groen opofferen is voor ons ook geen optie. 

Contact PvdA

Reactie van ChristenUnie: NEUTRAAL

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Wonen gaat over zoveel meer 

Wonen gaat over samenleven, samenhang en gemeenschappen in straten, buurten en wijken. De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. Dat betekent dat er meer sociale woningen in Capelle aan den IJssel nodig zijn. Tegelijkertijd lopen we tegen grenzen aan. Er wordt al veel gedaan in het kader van transformatie van gebouwen en er is amper ruimte om meer te bouwen in onze stad, als we ons groen willen behouden. Wellicht is het tijd voor wijziging van ons steen-voor-steen principe naar steen-voor-prefab?

Contact Christenunie

Reactie CDA: EENS

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Een huis is een thuis. Wonen is een grondrecht. Het CDA Capelle wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om betaalbaar te wonen in duurzame woningen voor de huidige en volgende generatie. Te vaak is het nu dat de meest vermogenden en particuliere beleggers de starter, het gezin of doorstromer het nakijken geven. Door het woningtekort is woningbouw topprioriteit voor het CDA. Het splitsen van woningen of bedrijfspanden en andere creatieve oplossingen moeten mogelijk zijn. Rekening houdende met cultuurhistorische belangen. Daarnaast moet er gekeken worden naar structurele oplossingen voor jongeren, starters en senioren, zodat de doorstroom op de woningmarkt bevorderd wordt. 

Contact CDA

Reactie Belang Van Nederland (BVNL): EENS

Transformatie en prefab woningen ziet BVNL-Capelle als een goede aanvulling op de bestaande woningbouw. De lagere kosten maakt het niet alleen voor huur geschikt maar daarmee ook voor starters. We moedigen dit aan op plaatsen waar dit verbetering oplevert voor buurten in Capelle én voor de Capellenaren. Het realiseren van tijdelijke woonruimte vindt BVNL-Capelle niet wenselijk, omdat dit probleem structureel is en hiermee niets opgelost wordt. Tot zover is BVNL-Capelle het eens. Voor wat betreft het 'het huisvesten van statushouders, asielzoekers en arbeidsmigranten in (tijdelijke) woningen' heeft BVNL-Capelle een ander standpunt. Zie daarvoor ons verkiezingsprogramma. 

Contact BVNL

Reactie van Capels Belang: NEUTRAAL

Logo Capels Belang

Deze stelling geeft het beeld van het gebruik maken van alternatieve vormen van bouwen/creëren van woonruimte. Hier zijn wij in principe voor.
Echter op 15 km2 heeft Capelle weinig tot geen ruimte/eigendom meer om iets neer te zetten.
Transformaties in bestaande bouw is een goede zaak, daar waar mogelijk. Tenzij we ons vastgoed beleid wijzigen zijn marktpartijen hierin wel een invloedrijke rol van betekenis.

Contact Capels Belang