U leest een stelling van één van de gemeenteraadsfracties. De fracties uit de Capelse gemeenteraad reageren op deze stelling. Dit keer de stelling van Capels Belang: Voordat belastingdruk in Capelle stijgt, is periodieke kerntakendiscussie essentieel voor prioriteitenbepaling.

Logo Capels Belang

Stelling Capels Belang

Voordat belastingdruk in Capelle stijgt, is periodieke kerntakendiscussie essentieel voor prioriteitenbepaling.

Uitleg Capels Belang

Een periodieke kerntakendiscussie is belangrijk, niet alleen als reactie op financiële problemen, maar als vaste praktijk om de doelen van de lokale overheid af te stemmen op de behoeften van inwoners. Door deze discussie regelmatig te voeren, kunnen overheden zich proactief aanpassen aan veranderende omstandigheden en diensten optimaliseren. Het betrekken van inwoners bij deze discussie is essentieel voor democratische besluitvorming en legitimiteit. Dit kan worden bereikt via openbare bijeenkomsten, enquêtes, online platforms of burgerpanels. Actieve betrokkenheid van inwoners leidt tot waardevolle inzichten over hun behoeften en prioriteiten. Dit stelt lokale overheden in staat weloverwogen beslissingen te nemen over belastingen en uitgaven.

Contactgegevens Capels Belang

Leefbaar Capelle: Neutraal

Logo Leefbaar Capelle

Als het huishoudboekje tekorten toont lopen inkomsten, behoeften en uitgaven uit elkaar. Dan zal, bij gelijkblijvende inkomsten, moeten worden gekeken naar de uitgaven. Wat zijn de vaste lasten, de kerntaken voor het gezin zoals huur, gas, verwarming, elektra, water en wat zijn de overige behoeften? Wat zijn de prioriteiten?

De Capelse begroting toont net als bij andere gemeentes grote tekorten. Daarom zal een kerntakendiscussie moeten worden gevoerd met een her prioritering van beleid. De Capellenaar, zoals gebruikelijk, hierbij betrekken is een voorwaarde. Een jaarlijkse kerntakendiscussie en her prioritering van Capelse behoeften aan beleid is niet nodig. Het van tijd tot tijd actualiseren volstaat.

Contactgegevens Leefbaar Capelle

D66: Eens

logo D66 Capelle aan den IJssel

D66 vindt het belangrijk dat burgers in Capelle goed betrokken worden bij discussies over wat de gemeente wel en niet moet doen en wat dit (de burger) mag kosten. Het is daarbij essentieel om de juiste manier van communiceren te kiezen. Burgers moeten goed

geïnformeerd worden over de verschillende opties en wat de gevolgen zijn van keuzes die gemaakt worden. Dit is nodig zodat mensen een goed onderbouwde mening kunnen vormen en er geen verwarring ontstaat over wat er gaat gebeuren. Als voldaan wordt aan deze voorwaarden dan kan het betrekken van burgers voor draagvlak zorgen voor het uiteindelijk genomen besluit.

Contactgegevens D66

VVD: Eens

Logo Capelse VVD

In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat de jaarlijkse indexering van belastingen beperkt blijft tot maximaal de inflatiecorrectie. Daarnaast hebben we als VVD met de raad afgesproken dat we volgens het vijf stappenplan onze begroting meerjarig op orde houden. Belastingverhoging is de laatste stap. Daarin past een kerntakendiscussie, maar niet als enige en meestal ook niet hét instrument. Als raad moeten we ook heel goed opletten dat we geen bovenmatige investeringen doen, dit ligt wel op de loer en dat voorkom je niet met een kerntakendiscussie, daarvoor is politieke moed nodig.

Contactgegevens VVD

SGP: Eens

Logo SGP

Een periodieke discussie over de vraag wat de gemeente juist wél of misschien toch niet tot haar taken rekent, is heel belangrijk. De SGP kent geen taboe op lastenverhoging, maar wil er wel alles aan doen om het te voorkomen. De gemeente kent echter wel grote opgaven en veel ruimte om taken te beëindigen is er veelal niet. Als we dan toch een bepaald ambitieniveau willen realiseren, moeten we ook de rekening die daarbij hoort eerlijk onder ogen zien. Voor de SGP geldt in dat geval: sta pal voor de zwakkeren in onze samenleving en laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Contactgegevens SGP

Capels Bewoners Belang Pengel: Eens

Logo Capels Bewoners Belang

Door te anticiperen kan ons gemeentebestuur de steeds complexer wordende maatschappelijke vraagstukken gerichter het hoofd bieden, wat ook gebeurt. Daarbij is het

belangrijk de burgers tijdig te betrekken bij de besluitvorming. De stelling benoemt terecht de nodige mogelijkheden voor burgerparticipatie die ook al worden ingezet. Ik ondersteun de stelling van harte maar wijs erop dat het betrekken van burgers ook verwachtingen schept waaraan moet worden voldaan. Transparantie en heldere communicatie vormen een goede basis voor de onderlinge verwachtingen. Een kerntakendiscussie lijkt mij een overkoepelende, integrale aanpak van diverse lopende visies. Ik kijk uit naar een toelichting op de praktische invulling van de kerntakendiscussie.

Contactgegevens Capels Bewoners Belang Pengel

GroenLinks: Neutraal

Logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Een kerntakendiscussie is van belang om als gemeente de focus te bepalen binnen de financiële ruimte die er is. Dit kan inderdaad leiden tot besluiten met betrekking tot de inkomsten in de vorm van gemeentelijke belastingen en uitgaven. Daarnaast vinden wij ook als GroenLinks dat de gemeentelijke belastingen afzonderlijk onder de loep genomen kunnen worden, met de vraag of specifieke taken kostendekkend uitgevoerd moeten worden.

Contactgegevens GroenLinks

PvdA: Eens

Logo PvdA Capelle aan den IJssel

Als PvdA Capelle vinden we het met elkaar maken van de keuzes die belangrijk zijn voor Capelle en waar we dus ons geld aan uitgeven van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar het gesprek voeren en prioriteiten stellen, zeker nu de financiële positie van gemeenten onder druk komt te staan.

Contactgegevens PvdA

ChristenUnie: Eens

Logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Samen zoeken naar inzichten leidt tot betere keuzes

Voor de ChristenUnie is dit bijna een retorische vraag: vanzelfsprekend moeten burgers tijdig geïnformeerd en geconsulteerd worden. Het is de taak van de politieke partijen hier altijd op toe te zien, niet alleen als er financieel zware tijden dreigen. Gelukkig doet de gemeente Capelle dit ook steeds beter: Capellenaren en Capelse organisaties wordt bij uiteenlopende onderwerpen nadrukkelijk gevraagd om hun inbreng. Bij alle afwegingen die de gemeente

maakt moet zorgvuldig meegenomen worden wat onze stad nodig heeft in de ogen van haar bewoners. Daarbij moet er helderheid zijn over de financiële draagkracht van de gemeente op korte en lange termijn, zodat de juiste keuzes worden gemaakt.

Contactgegevens ChristenUnie

CDA: Eens

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Het is vaak te horen: “politiek is keuzes maken”. Daarom is het inderdaad verstandig om periodiek de prioriteiten opnieuw te bekijken. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Het CDA doet dat het liefst in samenspraak met de Capellenaren en de maatschappelijke organisaties. Zo kunnen moeilijke keuzes toch rekenen op draagvlak. Dit geldt zeker voor de komende periode. De financiën van de gemeente zullen namelijk in zwaar weer komen na 2026 en dan zal er vaker gekozen moeten worden. Door met elkaar tijdig en regelmatig de juiste prioriteiten te stellen garanderen we een financieel gezond Capelle voor de volgende generaties.

Contactgegevens CDA

SP: Eens

Logo SP

Gemeentelijke kerntaken zijn door regeringsbeleid - decentralisaties, bezuinigingen - groter en veeleisender geworden. De last die daarmee op de schouders van gemeenten komt , was voor de SP een reden om daar in de Tweede Kamer tegen te zijn.

Door veranderingen in bevolkingssamenstelling en maatschappelijke ontwikkelingen, veranderen de behoeftes van de inwoners. Het is natuurlijk van belang bij invulling en uitvoering van de kerntaken daar rekening mee te houden. De SP is altijd voorstander van het actief betrekken en raadplegen van de inwoners.

Een prettige leefomgeving met goede voorzieningen, oog voor welzijn en welvaart van alle Capellenaren en de bereidheid daarin te investeren zijn wat de SP betreft de uitgangspunten.

Contactgegevens SP