Subsidies

Lees altijd eerst de algemene subsidieverordening 2017 (ASV). Deze geldt voor alle subsidies. Hierin staan de voorwaarden en regels voor het aanvragen en verantwoorden van een subsidie. Per subsidie staat in de subsidieregelingen voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen. Ook leest u hier de uitzonderingen ten opzichte van de ASV.

Let op de aanvraagperiode voordat u subsidie aanvraagt.

Wij nemen aanvragen niet in behandeling als deze:

 • niet compleet zijn,
 • niet op tijd bij ons binnen zijn.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • Organisaties, stichtingen, verenigingen. Dit noemen we ook wel een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon. U kunt online een subsidie aanvragen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Er zijn kosten verbonden voor het aanvragen van eHerkenning. Alleen organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen met eHerkenning aanvragen.
 • Een persoon of groep. Dit noemen we ook wel een natuurlijk persoon*. U kunt met uw DigiD online een subsidie aanvragen.

*Natuurlijke personen kunnen alleen een subsidie aanvragen voor AED,  cultuur, evenementen, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, nieuwe culturele initiatieven en waardering vrijwilligerswerk.

Wat is nodig bij een subsidieaanvraag?

Voor iedere subsidie is een apart aanvraagformulier. Hierin vertelt u onder andere waarvoor u subsidie aanvraagt en wat u hiermee wil bereiken. Daarnaast maakt u een overzicht van de verwachte inkomsten en kosten die te maken hebben met uw subsidieaanvraag. In de ASV (artikel 6) en in de subsidieregelingen leest u meer over de documenten die nodig zijn bij een subsidieaanvraag.

Aanvragen die niet compleet of niet op tijd bij ons binnen zijn, nemen wij niet in behandeling. Als u de subsidie digitaal aanvraagt, kunt u de bijlagen aan het eind van uw aanvraag toevoegen.

Vraagt uw organisatie, stichting of vereniging voor de eerste keer subsidie aan?

Stuur dan ook de volgende documenten mee:

 • uw oprichtingsakte of statuten.
 • uw jaarverslag, jaarrekening of balans van het afgelopen jaar.

Hoe stuurt u uw subsidieaanvraag naar de gemeente?

Vraagt u subsidie aan namens een organisatie? Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Vraagt u de subsidie niet aan namens een organisatie? Dan kunt u inloggen met uw DigiD.

Vraagt u de subsidie niet via eHerkenning of DigiD aan? Dan kunt u het aanvraagformulier uitprinten en invullen. U kunt het ingevulde formulier met de vereiste bijlage(n) op twee manieren naar de gemeente sturen. Doe dit niet allebei. Uw aanvraag wordt anders meerdere keren bij ons aangemeld. Dit zorgt voor verwarring. U krijgt van ons altijd een bericht wanneer wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen.

Stuur uw aanvraag voor subsidie op via één van de volgende manieren:

 • Per post: Gemeente Capelle aan den IJssel, College van burgemeester en wethouders, Afdeling Samenleving/Subsidiezaken Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

Wij controleren of uw aanvraag voldoet aan de eisen die in de ASV en de subsidieregeling staan. Aan de hand van deze eisen bepaalt de gemeente of, en hoeveel subsidie u krijgt. Dit noemen we ook wel een besluit. U krijgt van de gemeente een brief met daarin het besluit over uw subsidieaanvraag.

Heeft al eens eerder subsidie gekregen van de gemeente?

Wanneer u al eens eerder subsidie hebt ontvangen, betekent dit niet dat u ook voor een volgende keer subsidie krijgt. Ieder jaar bepaalt de gemeenteraad waaraan het geld van de gemeente mag worden uitgegeven. Dat betekent dat er soms nieuwe belangrijke zaken zijn waar de raad het geld voor beschikbaar stelt. Als dit in uw geval zo is, dan houden wij ons als gemeente natuurlijk aan de wettelijke regels die gelden voor de beëindiging van subsidierelaties.

Wat betekent een subsidie onder voorbehoud?

Ieder jaar bepaalt de gemeenteraad in november via de begroting hoeveel geld er volgend jaar is voor elke subsidieregeling. Wanneer u een subsidie aanvraagt voor een nieuw jaar gaan wij ervan uit dat er voldoende geld is. Maar wij weten dit niet zeker tot november. Daarom krijgt u soms een subsidie onder voorbehoud. Het kan gebeuren dat de gemeenteraad minder geld beschikbaar stelt. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw subsidie aanvraag. U krijgt dan altijd een bericht van de gemeente.  

Hoe moet u de subsidie verantwoorden?

Voor de meeste subsidies geldt dat u na afloop moet verantwoorden wat u met de subsidie heeft gedaan. Dit heet een ‘aanvraag tot vaststelling’. Hoe en wanneer u dit moet doen staat in de brief die u van de gemeente krijgt. Dit is dezelfde brief waarin ook het besluit over de subsidie staat. U leest in de ASV en de subsidieregeling ook hoe u de subsidie verantwoordt.

Krijgt u een jaarlijkse subsidie van €50.000 of hoger?

Ontvangt u een subsidie voor een heel jaar die gelijk is aan € 50.000 of hoger? Dan moet u voor 1 september van het subsidiejaar bij het college B&W een tussenrapportage indienen over de eerste 6 maanden dat u subsidie ontvangt.

Hiervoor levert u in:

 • formulier halfjaarrapportage
 • de voortgang van de activiteiten
 • de inkomsten en uitgaven

Halfjaarrapportage inleveren

Of vul het formulier halfjaarrapportage (pdf, 180 KB) in.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de ASV en de betreffende subsidieregeling nog vragen? Neem contact op met de medewerker subsidiezaken via telefoonnummer 14010 of stuur een e-mail.

SubsidiezakenSamenleving@capelleaandenijssel.nl

Subsidie AED

Wilt u een AED in de openbare ruimte plaatsen? Dan kunt u maximaal € 1.000 subsidie krijgen. Dit kan voor de aanschaf van een AED met buitenkast, of als u al een AED heeft, voor alleen een buitenkast.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig.

Bekijk op de kaart waar in Capelle AED's zijn en wanneer ze te gebruiken zijn: 24/7 of op bepaalde tijden.

Wie kan aanvragen?

 • Een inwoner (natuurlijke persoon)
 • Stichtingen of verenigingen
 • Bedrijven

Voorwaarden

 • De AED komt op een plek waar iedereen bij kan, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
 • Er is binnen 500 meter loopafstand nog geen AED in de openbare ruimte

Is er wel een AED binnen 500 meter afstand? Neem dan contact op via AED@capelleaandenijssel.nl of telefoonnummer 14010.

Wanneer aanvragen?

Uw aanvraag kunt u tot uiterlijk 1 oktober 2021 indienen.

Meer geld voor AED nodig?

U krijgt van de gemeente maximaal 1.000 euro. Om de rest van het bedrag bij elkaar te krijgen, kunt een buurtactie starten. De website www.buurtAED.nl helpt u hierbij.

AED geplaatst?

Dan levert u via de knop Vaststelling aanvragen een kopie van de bon en het onderhoudscontract in.

Vragen?

Neem contact op via AED@capelleaandenijssel.nl of telefoonnummer 14010.

Documenten:

Subsidie armoedebeleid

Wilt u subsidie aanvragen om armoede te voorkomen en bestrijden, of de eigen kracht van Capellenaren met weinig geld versterken en hun deelname aan de samenleving vergroten? 

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie Brede School Netwerken (BSN)

Wilt u subsidie aanvragen voor naschoolse, kortlopende educatieve activiteiten voor Capelse basisschoolkinderen? En vergroten de activiteiten de talenten, de sociaal-emotionele vaardigheden en dragen deze bij aan de zelfreflectie van de kinderen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • voor activiteiten van het begin van het schooljaar tot en met 31 december: uiterlijk 15 juli van hetzelfde kalenderjaar.
 • voor activiteiten die starten vanaf 1 januari tot het einde van het schooljaar: uiterlijk 15 november van het voorafgaande kalenderjaar.
 • voor stedelijke BSN-activiteiten in 2021: vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie buurtwerk

Wilt u subsidie aanvragen voor wijk- en/of buurtgerichte activiteiten? Dit kan nu onder de subsidieregeling Ontmoeten. Uw aanvraag tot vaststelling (uw subsidieverantwoording van 2020), kunt u wel indienen onder Buurtwerk.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Vaststelling aanvragen

Documenten:

Subsidie cultuur

Wilt u subsidie aanvragen voor beeldende kunst, podiumkunsten, muziekeducatie, bibliotheek of lokale omroep?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten:

Subsidie digitaliseringsvouchers MKB

Capelse ondernemers kunnen gebruikmaken van een digitaliseringsvoucher. De digitaliseringsvoucher is een subsidieregeling om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf te steunen in de stap naar digitalisering.

Een ondernemer kan de voucher inzetten voor verschillende digitaliseringsdoelen, bijvoorbeeld bij het starten van online verkoopactiviteiten via een webshop, bij het verder professionaliseren van de bestaande online (verkoop)activiteiten, bij het digitaliseren van interne bedrijfsprocessen en bij het verbeteren van de cyberweerbaarheid. De voucher kan worden gebruikt voor maximaal 50% van de kosten van de verbetering van de digitalisering en kent een minimumbedrag van € 1.000 en een maximumbedrag van € 2.500 per onderneming.

Subsidie aanvragen

Wie kan aanvragen?

Deze regeling is specifiek bedoeld voor het kleinere MKB, dus voor ondernemingen met minimaal 1 en maximaal 49 werknemers.

Subsidie evenementen

Wilt u subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Voor activiteiten in 2021: vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 6 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten:

Subsidie gezondheidsbeleid

Wilt u subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren die overgewicht, diabetes, roken, schadelijk alcoholgebruik, verslaving en depressie tegengaan of voorkomen? Of activiteiten voor preventieve gezondheidszorg voor ouderen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie integratiebeleid

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie jeugd

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij de speerpunten van ons jeugdbeleid?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon;
 • een groep van natuurlijke personen.

Documenten:

Subsidie jeugdsport

Wilt u een subsidie voor jeugdsport aanvragen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2021: vóór 1 mei 2021.

Wie kan aanvragen?

Alleen sportverenigingen met jeugdleden.

Documenten:

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

Wilt u subsidie aanvragen voor het behartigen van de belangen en bijdragen aan maatschappelijke participatie van Capellenaren van 50 jaar en ouder en/of gehandicapten? Het bevorderen van de sociale cohesie, onderlinge hulpvaardigheid of bekendheid van veteranen? Of biedt u EHBO of slachtofferhulp?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon

Documenten:

Subsidie maatschappelijke ondersteuning

Wilt u subsidie aanvragen voor ontmoetingsactiviteiten gericht op lotgenotencontact, of ontmoetingsactiviteiten voor minder zelfredzame Capellenaren? Dit kan nu onder de subsidieregeling Ontmoeten. Uw aanvraag tot vaststelling (uw subsidieverantwoording van 2020), kunt u wel indienen onder Maatschappelijke Ondersteuning.

Wilt u subsidie aanvragen voor het bieden van ondersteuning aan Capelse jongvolwassenen in een trainingshuis? Dit kan nu onder de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Jongvolwassenen. Uw aanvraag tot vaststelling (uw subsidieverantwoording van 2020), kunt u wel indienen onder Maatschappelijke Ondersteuning.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Vaststelling aanvragen

Documenten:

Subsidie maatschappelijke ondersteuning jongvolwassenen

Wilt u subsidie aanvragen voor het bieden van ondersteuning aan Capelse jongvolwassenen in een trainingshuis?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen

Documenten:

Subsidie milieueducatie

Wilt u subsidie aanvragen om een kinderboerderij of heemtuin aan de ’s-Gravenweg in Capelle aan den IJssel te beheren, in stand te houden en open te stellen voor bezoek. Of organiseert u een activiteit op het gebied van milieueducatie?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie nieuwe culturele initiatieven

Wilt u een nieuw cultureel initiatief opzetten? Dan geven we u graag een steuntje in de rug. We stellen hiervoor jaarlijks 25.000 euro beschikbaar.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit eventueel de resterende middelen voor initiatieven in 2021: vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon;
 • een groep van natuurlijke personen. 

Documenten:

Subsidie onderwijskansen (voorheen onderwijsachterstanden)

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie? De subsidie onderwijskansen maakt mogelijk dat ieder kind, ongeacht in welk gezin hij of zij wordt geboren en in de omgeving waarin hij of zij opgroeit, de kans krijgt om zich vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen tot een zelfstandige burger die is toegerust op de 21e-eeuwse samenleving.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie voor 2022: vóór 1 oktober 2021.
 • een NIET jaarlijkse subsidie voor 2021: vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 10 weken voor start van de activiteiten.

Wie kan aanvragen?

Afhankelijk van de activiteit wordt subsidie verstrekt aan:

 • de schoolbesturen (voor speciaal basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs) in de gemeente Capelle aan den IJssel
 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie ontmoeten

Wilt u subsidie aanvragen voor ontmoetingsactiviteiten voor wijk- of buurtbewoners, ontmoetingsactiviteiten gericht op lotgenotencontact of ontmoetingsactiviteiten voor minder zelfredzame Capellenaren?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie peuteropvang

Wilt u subsidie aanvragen voor Peuteropvang?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die aanbieder is van peuteropvang in Capelle aan den IJssel die voldoet aan de vereisten uit het Kwaliteitskader peuteropvang Capelle aan den IJssel.

Documenten:

Subsidie prestatiesport

Heeft uw vereniging een seniorenteam dat uitkomt op het hoogste of op het één na hoogste niveau in de landelijke competitie, die niet beroepsmatig van aard is? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie Prestatiesport?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2021: vóór 1 september 2021.

Wie kan aanvragen?

Alleen sportverenigingen.

Documenten:

Subsidie speeltuin, speeluitleen en speel-o-theek

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten die te maken hebben met een speeltuin, speel-o-theek of speeluitleen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie sport en sportieve recreatie

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten om leerlingen van het basisonderwijs kennis te laten maken met diverse takken van sport? Of wilt u gehandicapten of (ex-)hartpatiënten onder deskundige begeleiding laten sporten? Of wilt u Capellenaren in georganiseerd verband deel laten zwemmen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2021 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2022.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie vakantieactiviteiten

Wilt u subsidie aanvragen voor vakantieactiviteiten voor jeugd en jongeren?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2021: vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie waardering vrijwilligerswerk

De uiterste datum om een aanvraag op te sturen is 1 oktober 2021 voor het jaar 2022.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ of DigiD nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen 

Documenten:

Subsidieregister

Per kwartaal plaatsen wij een update van het overzicht van alle verleende subsidies. Bekijk het subsidieregister op de pagina Financiële documenten.