Woonvisie 2013-2020

Ter illustratie een foto van mensen die eendjes voeren langs de waterkantHet beleidsveld wonen is de komende jaren erg dynamisch. Er spelen vele ontwikkelingen. Zo verkeren we midden in een economische crisis waardoor de woningmarkt is vastgelopen en is veranderd in een kopersmarkt, worden de financieringsmogelijkheden van consumenten beperkt, wijzigt de wet- en regelgeving en vraagt het Rijk enorm veel offers van onze belangrijkste partners in deze stad, de woningcorporaties. Binnen deze wispelturige context waarvan het voor zowel de markt als de overheid moeilijk is in te schatten welke koers gevaren moet worden, proberen we via deze Woonvisie enig houvast te creëren en van Capelle een Parkstad te maken met een gevarieerde woningvoorraad waar vanzelfsprekend voor iedereen plaats is. Vanuit het gegeven dat de gemeente niet meer kan uitbreiden en dat het toevoegen/verbeteren van de kwaliteit de hoofdopgave is de komende jaren, is de toekomstige richting al deels bepaald door de woningmarktafspraken met stadsregio otterdam en de Prestatieafspraken met Havensteder.

Van groei naar beheer

De periode van groeikern zijn we inmiddels gepasseerd. In deze woonvisie ligt de nadruk op actief beheer en vernieuwing. Dit betekent dat aandacht moet uitgaan naar het versterken van de Capelse woonmilieus door de woonmilieubalans te herstellen. In de stadsregio is afgesproken om woonmilieus waarvan een overschot is (compact-suburbaan) te verminderen en schaarse woonmilieus toe te voegen (landelijk, dorps en exclusief). Daarom hebben we met onze partner stichting Havensteder afgesproken om De Hoven te herstructureren.

Als beheergemeente  gaan we ons nog actiever met onze stad  bemoeien. De activiteiten kunnen variëren van het opzetten van sociale programma’s tot een gerichte fysieke ingreep. Vaak in combinatie met elkaar. Hoewel onze woningvoorraad voornamelijk uit kwalitatief goede jonge woningen bestaat, is een deel kwetsbaar. Het zijn kleine, goedkope en relatief oude woningen die in elkaars nabijheid staan. Deze woningen moeten we de komende jaren scherp in de gaten houden om te voorkomen dat achteruitgang optreedt. Hierbij kan worden gedacht aan goed onderhoud van de openbare ruimte, sociale en fysieke ingrepen al dan niet in combinatie met de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie.

Behoefte en aanbod

Doordat de Capelse bewoners  lang in onze gemeente blijven wonen  krijgen we te maken met een vergrijzingsgolf. Hierdoor ontstaat er op termijn een mismatch tussen behoefte en aanbod. Veel ouderen wonen alleen of met partner in een eengezinswoning waarin ze zich steeds moeilijker kunnen bewegen. Onze woningvoorraad bevat voldoende eengezinswoningen die aantrekkelijk zijn voor middeninkomens. Deze worden echter bezet door senioren. Door het realiseren van aantrekkelijke wonigen voor senioren en hen te betrekken in het proces en zorgservice te verlenen willen we beweging creëren in de huizenmarkt. . Dit kan op nieuwbouwlocaties en binnen de bestaande woningvoorraad in woonzorgservicezones.

Starters hebben binnen de woonruimteverdeling een grote slaagkans. In de toekomst bieden we starters vooral een kans om in de bestaande woningvoorraad een woning te vinden  via de stadsregionale woonruimteverdeling. In buurten waar herstructurering plaats gaat vinden onderzoeken we de mogelijkheid om grondgebonden starterswoningen toe te voegen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de Woonvisie 2013-2020 over wonen in Capelle.

Te downloaden:

Naar boven