Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het belangrijkste wettelijke kader voor een bestemmingsplan.

Bij de Wro hoort ook het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De Wro zorgt voor een duidelijke taakverdeling tussen gemeenten, provincies en het Rijk. Zo kan ieder zijn eigen belangen behartigen.

Algemene regels Rijk en provincie

Het Rijk en de provincies stellen algemene regels op als het om nationale of provinciale belangen gaat. Daar moeten gemeenten rekening mee houden als ze bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan opstellen. Het Rijk stelt regels op door het uitvaardigen van zogenoemde algemene maatregelen van bestuur. Provincies doen dit door verordeningen vast te stellen. 

Reactieve aanwijzing 

Het Rijk en de provincies kunnen ingrijpen als een gemeente in strijd met het nationaal en/of provinciaal belang een bestemmingsplan vaststelt of besluit om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit noemen we een reactieve aanwijzing. Een of meer onderdelen van een bestemmingsplan worden bij een reactieve aanwijzing buiten werking gesteld. 

Proactieve aanwijzing

Het Rijk en de provincie mogen aanwijzingen geven voordat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt. Dat heet een proactieve aanwijzing.

 
Naar boven