Voorbereidingsbesluit

In een voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat ze een nieuw bestemmingsplan of een herziening van een geldend bestemmingsplan voorbereidt. Voorbereidingsbesluiten zijn er om ruimtelijke ontwikkelingen die in het ‘nieuwe’ bestemmingsplan onmogelijk zijn, te voorkomen. In een voorbereidingsbesluit staat voor welk gebied het bestemmingsplan geldt en wanneer het in werking treedt. Het geldt voor één jaar. Binnen deze periode moet de gemeente het ‘nieuwe’ bestemmingsplan voorbereiden, afronden en ter inzage leggen.

Verbod mogelijk op ander gebruik grond of gebouw

Het is mogelijk om in het voorbereidingsbesluit te verbieden om grond of gebouwen anders te gaan gebruiken. Hierdoor zou een pand dat bijvoorbeeld in gebruik is als thuiskantoor in het nieuwe bestemmingsplan niet gewenst is. Het college kan op dit verbod ontheffing verlenen.

Bekendmaking voorbereidingsbesluit

Een vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Dit gebeurt in de Staatscourant en in de editie IJssel- en Lekstreek van Maasstad. Ook staat het voorbereidingsbesluit op de gemeentelijke website, samen met de achterliggende stukken.

Aanhouden beslissing op aangevraagde omgevingsvergunning

Als er voor een bepaald gebied een voorbereidingsbesluit geldt, kan er geen beslissing op aangevraagde omgevingsvergunningen worden genomen. De beslissing op de aanvraag moet dan worden aangehouden. Hierdoor kunnen omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het nieuwe (nog niet vastgestelde) bestemmingsplan later toch nog worden afgewezen. Zo gaan we ongewenste ontwikkelingen tegen. Als de omgevingsvergunningaanvraag in strijd is met het geldende bestemmingsplan, wordt de aanvraag direct geweigerd.

Toch verlenen omgevingsvergunning

Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kan het college, met gebruikmaking van artikel 3.3, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toch de omgevingsvergunning verlenen.

Geen bezwaar en beroep mogelijk

U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep instellen.

Waar gelden voorbereidingsbesluiten?

Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl of de pdf’s onderaan deze pagina om actuele voorbereidingsbesluiten in te zien.

Meer informatie

Voor vragen neemt u contact op met:

Naar boven