Tegemoetkoming bij schade

Als de gemeente een ruimtelijk besluit neemt waar u schade van ondervindt, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek indienen voor een tegemoetkoming. Het moet dan gaan om schade als een vermindering van uw inkomen of een waardevermindering van uw eigendom. U krijgt de tegemoetkoming alleen als het onredelijk is dat deze schade voor uw rekening komt en niet op een andere wijze is vergoed.

Wanneer heb ik recht op tegemoetkoming?

Een voorbeeld: een ruimtelijk besluit maakt de bouw van een school mogelijk op een plek waar nu een plantsoen is. Door de schaduwwerking van deze nieuwbouw of de aantasting van uw privacy zijn de omliggende huizen/eigendommen in waarde gedaald. In zo’n geval zou u mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade.

Indienen aanvraag tegemoetkoming

Een aanvraag voor tegemoetkoming bij schade doet u door het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (pdf,44,75kb) in te vullen. U dient uw verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Een aanvraag voor een tegemoetkoming bevat:
 1. een motivering waaruit blijkt dat er schade is en waarom u vindt dat deze niet voor uw rekening is
 2. een onderbouwing van de hoogte van de door u gevraagde tegemoetkoming
 • Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u een ‘recht’ aan de gemeente verschuldigd. Dit recht bedraagt € 300,- per aanvraag. Hiervoor ontvangt u een rekening. Als op uw aanvraag (geheel of gedeeltelijk) positief wordt beslist, krijgt u dit door u betaalde recht terug
 • U moet de aanvraag voor een tegemoetkoming indienen binnen vijf jaar nadat het betreffende ruimtelijke besluit is genomen 
 • Om welke ruimtelijke besluiten het gaat is terug te vinden in artikel 6.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening

Beoordeling aanvraag tegemoetkoming

De voorzienbaarheid van de schadeoorzaak

Kon u bij de aankoop van uw pand al weten dat er mogelijk planologische wijzigingen zouden komen, dan krijgt u geen tegemoetkoming. Dat is bijvoorbeeld het geval als toen u uw woning kocht een ruimtelijk besluit in voorbereiding was. 

Kom niet voor verrassingen te staan. wees goed op de hoogte van mogelijke planologische ontwikkelingen in uw (toekomstige) woon- en werkomgeving. Hoe?

 • U kunt de wekelijkse bekendmakingen van de gemeente op verschillende manieren volgen. Kijk op de pagina Bekendmakingen welke wijze u het meest aanspreekt.

De mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken

Als de schade valt binnen het normale maatschappelijke risico kunt u geen tegemoetkoming aanvragen. Onder het normale maatschappelijke risico valt:

 • inkomensderving: een gedeelte gelijk aan 2% van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade
 • waardevermindering van uw pand: een gedeelte gelijk aan 2% van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, tenzij de vermindering het gevolg is van:
 1. de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond
 2. op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag voor tegemoetkoming dan kunt u bezwaar maken of een beroepschrift indienen

Meer informatie

Voor meer informatie over tegemoetkoming in schade…

de heer R. Engelaar, afdeling Stadsontwikkeling 

telefoon: 14 010
Naar boven