Structuurvisie

De per 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening legt aan de gemeenteraad de verplichting op om ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast te stellen. 

Deze structuurvisie(s) bevat(ten) de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, evenals de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. Ook gaat deze structuurvisie in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 
De gemeenteraad kan ook voor aspecten van het gemeentelijk ruimtelijke beleid een structuurvisie vaststellen. Deze structuurvisie bevat dan ook weer de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van die aspecten. Tevens gaat deze visie ook weer in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 
Tot slot kan de gemeenteraad in samenwerking met de raden van aangrenzende gemeente voor een gebied behorende tot het grondgebied van de betrokken gemeenten een structuurvisie vaststellen.

De wetgever gaat ervan uit dat een gemeente van grof naar fijn werkt te weten: beleid vastleggen in structuurvisie en dit beleid vervolgens uitwerken in een bestemmingsplan(nen) en/of beheersverordening(en). 

Functie

Een door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie bindt de burgers niet rechtstreeks. In de eerste plaats is de structuurvisie een planologische beleidsbepaling door de gemeenteraad. Bij het opstellen van bestemmingsplannen én het verlenen van omgevingsvergunningen waarbij van een geldend bestemmingsplan wordt afgeweken moet met deze visie rekening worden gehouden. De structuurvisie is kaderstellend. Een structuurvisie kan ook de grondslag zijn voor:
- de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten;
- bovenplanse kostenverevening – instelling fondsen;
- het aanwijzen van gebieden van de gemeente waar een beheersverordening moet worden opgesteld.
Zolang de gemeenteraad geen structuurvisie heeft vastgesteld moet in bestemmingsplannen of in een omgevingsvergunning waarbij van een geldend bestemmingsplan wordt afgeweken een volledige motivering worden opgenomen van het hoe en waarom e.d. van het betreffende project. Kortom: de structuurvisie vormt het kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Inhoud

In een structuurvisie kunnen ook beleidsregels worden opgenomen. Deze beleidsregels kunnen dan betrekking hebben op:
• categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad hoeft te worden gevraagd als bij het verlenen van een omgevingsvergunning van een geldend bestemmingsplan wordt afgeweken; 
• voor het beoordelen van aanvragen van belanghebbenden om een bestemmingsplan vast te stellen.

Geldigheid

De gemeenteraad is vrij om te bepalen voor welke termijn hij de visie wil laten gelden.

Vormvereisten en procedure

In de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening zijn geen regels opgenomen waaraan een structuurvisie dient te voldoen en hoe een structuurvisie tot stand komt. 
Alleen is bepaald dat een structuurvisie digitaal moet worden opgesteld. Voorts is in het Besluit ruimtelijke ordening een bepaling opgenomen dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over de voorbereiding van structuurvisies.
Een voorgenomen structuurvisie moet een milieubeoordeling ondergaan als zij samenhangen met mer-plichtige besluiten. In deze gevallen moet de procedure tot vaststelling van deze visie voldoen aan de eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt bijv. een mer-rapportage dan wel een strategische milieubeoordeling.

Inspraak

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening moet bij een structuurvisie wel aangegeven worden op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming daarvan zijn betrokken.
Door de gemeenteraad is besloten dat wanneer de gemeente Capelle aan den IJssel een structuurvisie heeft opgesteld hierover volgens de in de gemeente geldende Inspraakverordening inspraak moet worden verleend.

Wanneer wordt aan deze wettelijke verplichting voldaan?

Op 10 juni 2013 is de Structuurvisie 2030, Parkstad naast Economische motor, vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie moet bijvoorbeeld worden geraadpleegd bij (eventueel) te verlenen omgevingsvergunningen waarbij van een geldend bestemmingsplan wordt afgeweken. De nieuwe ontwikkeling moet in overeenstemming met de structuurvisie zijn. 

Beroep 

Tegen de vaststelling van een structuurvisie door de gemeenteraad kan geen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Een structuurvisie is namelijk een algemeen verbindend voorschrift waartegen volgens artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep kan worden ingesteld.
 

 

Te downloaden:

Naar boven