Structuurvisie 2030

Met deze structuurvisie zetten wij de lijnen uit voor de toekomstige inrichting van de gemeente in 2030 . De structuurvisie is de  leidraad en het toetsingskader voor toekomstige plannen en is voorzien van een (wettelijk verplicht) uitvoeringsprogramma.

Nieuwe uitgangspunten

Uitgangspunt van de vorige structuurvisie was een inwonertal van 65.000 inwoners, waarbij het aantal woningen uitgebreid moest  worden. In de nieuwe toekomstvisie, de Stadsvisie Capelle 2030, is dit uitgangspunt losgelaten. Niet het toevoegen van woningen, maar het toevoegen van kwaliteit wordt het nieuwe uitgangspunt. De aandacht gaat niet langer uit naar verdere groei maar naar stadsverbetering.

Parkstad

In de Stadsvisie is de ambitie vastgelegd dat Capelle in 2030 een aantrekkelijke en duurzame parkstad is met een gedifferentieerd woonaanbod en veel groen en water. De ruimtelijke structuur van de gemeente wordt bepaald door een groene ruggengraat, die in Rotterdam begint en uitmondt in het Hitlandgebied. Om het parkstadkarakter te benadrukken moeten de entrees en routes vanuit de ruggengraat naar de wijken herkenbaar worden gemaakt en de uitstraling van het ’s Gravenweggebied worden versterkt.

Groen en water

Het karakter van de Parkstad wordt bepaald door de groene randen van de stad, de groene hoofdstructuren in de stad en het groen en water middenin de woongebieden. Het versterken en het beleefbaar houden van deze structuren is een belangrijke opgave. De komende jaren zal gewerkt worden aan het in stand houden en versterken van de hoofdgroenstructuur, het verbeteren van de toegankelijkheid en beleving van de IJsseloevers en het versterken van de relatie van Capelle met het buitengebied.

Wonen

De komende jaren zal de ‘woonmilieubalans’ van Capelle worden hersteld door, waar het kan, gedifferentieerde woonmilieus te realiseren. De aandacht gaat hierbij uit naar woonmilieus waar een tekort aan is, zoals suburbaan grondgebonden, landelijke en dorpse woonmilieus. Wijken met veel gestapelde kleine woningen worden in meer of mindere mate getransformeerd naar deze woonmilieus.

Economie

Binnen de Stadsregio heeft Capelle, op Rotterdam na, het grootste aantal werkplekken. Anno 2012 zijn er circa 2.800 bedrijven gevestigd met ruim 36.000 werkzame personen. Om een goed vestigingsklimaat te blijven bieden is het belangrijk dat bedrijvigheid wordt ondersteund en gefaciliteerd. Op de bedrijven- en kantorenterreinen spelen zaken als incourant vastgoed en de nabijheid van woongebieden, die de economische mogelijkheden beperken. Om te voorkomen dat achteruitgang optreedt, wordt in een vroeg stadium ingezet op revitalisering. Voor de detailhandel is het de opgave om het stadscentrum uit te breiden, te moderniseren, tegelijkertijd minimaal een supermarkt per buurtsteunpunt te behouden en de buurtwinkelcentra te ondersteunen.

Bereikbaarheid

Het verkeersbeleid van Capelle is er op gericht een optimale balans te vinden tussen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen. De gemeente is goed aangesloten op het regionaal openbaar vervoer d.m.v. de metroverbinding. Het is de ambitie om de tramverbinding vanuit De Esch door te trekken tot aan Rivium. Het IJsselland Ziekenhuis heeft een regionale functie, maar is niet goed ontsloten. De inzet is om het ziekenhuis aan te sluiten op de metro door het verplaatsen van een metrohalte.

Zorg

Wonen, welzijn en zorg worden op een integrale manier vormgegeven zodat de Capelse bevolking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. In de komende jaren wordt ingezet op het behoud van de drie bestaande woonzorgservicezones. Daarnaast ondersteunen wij bij ruimtelijke ontwikkeling samenwerking van partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Onderwijs

In de toekomst daalt het aantal basisschoolleerlingen dalen. De overcapaciteit aan huisvesting die daardoor ontstaat kan worden aangepakt door herpositionering, doorverwijzing, medegebruik, vorderen, verhuur en uiteindelijk onttrekking. De gevolgen voor de huisvesting worden uitgewerkt in het Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs.

Ruimtelijke opgaven

De ambities op het gebied van groen en water, wonen, economie, bereikbaarheid, zorg, onderwijs en sport leiden tot diverse ruimtelijke opgaven. Een aantal van deze opgaven zijn met elkaar verweven en kunnen daarom niet los van elkaar worden gezien. Waar verschillende ruimtelijke opgaven in een gebied bij elkaar komen, spreken we van kansgebieden. In deze gebieden is samenhangende vernieuwing belangrijk. Gebiedsvisies vormen de basis voor afspraken met andere participanten en zijn toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn de volgende kansgebieden benoemd:
Gebied 1 Centraal Capelle
Gebied 2 Landelijk Capelle
Gebied 3 Bongerd / Wingerd e.o.
 

Te downloaden:

Naar boven