Schollevaar 50km/u wegen

Verkeersonveiligheid 50km/u-wegen Schollevaar

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel meldingen ontvangen over een aantal 50 km/uur wegen in de wijk Schollevaar. Deze meldingen gaan voornamelijk over de verkeersonveiligheid op de Burgemeester van Dijklaan, Burgemeester van Beresteijnlaan en de Operalaan/Hermitage. Op deze wegen heeft de laatste jaren een grote diversiteit aan ongevallen plaatsgevonden.

Het gemeentebestuur heeft in de begroting geld beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid op de 50km/u-wegen in Schollevaar te verbeteren. De planning is om nog voor de zomer - samen met bewoners  - tot een plan van aanpak te komen.

Opbouw van de wijk

De wijk Schollevaar is in de jaren ’70 en ’80 gerealiseerd. De verkeersstructuur dateert ook uit deze periode. De grote Burgemeesterlanen (gebiedsontsluitingswegen) vormen de ruggengraat van de wijk. Op deze ruggengraat ontsluiten een aantal 50km/u buurtwegen (ook wel lobben genoemd) en 30km/u erftoegangswegen. Vooral in het zuiden van Schollevaar (tegen het Schollebos aan) liggen straten met een verkeersluw karakter.

Door de komst van Duurzaam Veilig zijn de inrichtingseisen voor 50 km/uur wegen veranderd.  Zo wordt er onder andere geen onderscheid meer gemaakt in wijk- en buurtontsluitingswegen. Ook worden andere inrichtingseisen gesteld aan wegvakken en kruispunten.

Het Stationsplein zal als enige 30 km/uur weg worden meegenomen in dit onderzoek.

In gesprek met bewoners

Een belangrijk onderdeel van het proces is de inbreng van bewoners van de wijk. De gemeente vindt het van groot belang om bewoners op een juiste wijze te betrekken in het proces en op die manier tot een zo goed mogelijk plan te komen. Op 15 februari 2016 is een eerste bijeenkomst georganiseerd, met als doel om van bewoners te horen hoe zij de verkeersonveiligheid ervaren en of zij ideeën hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bewoners hebben tot 2 weken na deze bijeenkomst input kunnen leveren en daar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Maatregelpakket

Met de inbreng van de bewoners is een vertaling gemaakt naar een maatregelpakket. Dit maatregelpakket is uitgewerkt in ontwerptekeningen. Op donderdag 30 juni 2016 organiseerde de gemeente een tweede bijeenkomst om dit voorgestelde maatregelpakket te presenteren. Het maatregelpakket is daarop op een aantal ondergeschikte punten aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2017 het pakket vastgesteld.

Planning

  • mei - juni 2016 - 2e bijeenkomst bewoners
  • tot medio juli 2016 - reacties 2e bijeenkomst verwerken
  • Na de zomervakantie besluit door college B&W                 

Meer informatie

Heeft u een opmerking of een vraag over het voorgestelde maatregelenpakket, dan kunt u een email sturen naar: schollevaar@capelleaandenijssel.nl

Naar boven