Procedure totstandkoming bestemmingsplan

Aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan(pdf, 58,6kb) gaat een procedure vooraf.

Schematische weergave Procedure bestemmingsplannen

Voortraject

Dit traject bepalen wij zelf.

1. Nota van Uitgangspunten

In deze nota staan de uitgangspunten voor het nieuwe op te stellen bestemmingsplan globaal beschreven. Op het concept van deze nota kunt u een reactie indienen. De nota wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Wettelijk verplichte traject

De volgende stappe worden doorlopen:

2. Voorontwerp bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders (verder: het college) stemt in met het  voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp is een uitwerking van de nota van uitgangspunten en bestaat uit een toelichting, een kaart (verbeelding) en planregels. Het voorontwerp  ligt 6 weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode een inspraakreactie indienen. Tegelijkertijd overleggen we het plan met andere overheden en organisaties. Dit is wettelijk verplicht.

3. Ontwerpbestemmingsplan

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan in en houdt hierbij rekening met de ingediende inspraakreacties. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt opnieuw 6 weken ter inzage. Iedereen kan op dit ontwerp reageren door zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

4. Vaststelling bestemmingsplan

Het college bekijkt of de zienswijzen gegrond of ongegrond zijn en doet hierover een voorstel aan de gemeenteraad. De raad beslist. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Dit bestemmingsplan ligt vervolgens weer 6 weken ter inzage. Nu kunnen alleen nog belanghebbenden binnen 6 weken beroep aantekenen (en een voorlopige voorziening aanvragen) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om als belanghebbende aangemerkt te worden moet u ook een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Als u in beroep gaat dan betekent dat niet dat het bestemmingsplan niet meer geldt. Wanneer u wilt voorkomen dat op basis van het nieuwe bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt afgegeven, kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

5. Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt 1 dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (in combinatie met beroep) bij de Voorziiter van de Afdeling Bestuusrsechtspraak van de Raad van State is aangevraagd.

6. Onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is 1 dag na het einde van de beroepstermijn onherroepelijk, tenzij er een beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingesteld. Als er wel beroep is ingesteld, dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Te downloaden:

Naar boven