Postzegel-bestemmingsplannen

Als een ontwikkeling niet binnen een geldend bestemmingsplan past, maar wel gewenst is, kan er voor gekozen worden om een ‘postzegelbestemmingsplan’ op te stellen. Dit postzegelbestemmingsplan regelt dezelfde rechten en plichten als een bestemmingsplan voor een groot gebied, maar wordt enkel voor een klein gebied opgesteld. In dit ‘kleine’ bestemmingsplan wordt de gewenste nieuwe ontwikkeling dan mogelijk gemaakt.
Omdat het gebied klein is en de voorwaarden vooraf duidelijk zijn worden de in onze gemeente gebruikelijk te doorlopen voorbereidende stappen (zoals bijv. inspraak over het voorontwerp-bestemmingsplan) overgeslagen. Wel wordt er vooraf getoetst of de ontwikkeling binnen het beleid van andere overheden en organisaties en natuurlijk ook ons eigen beleid (structuurvisie) past. Hierna wordt er direct begonnen met de in de Wet ruimtelijke ordening vastgelegde procedure:

1. Ontwerp: het college van burgemeester en wethouders stemt met het ambtelijk opgestelde ontwerpbestemmingsplan in. Dit ontwerp wordt 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan binnen deze periode op dit ontwerp reageren door het naar voren brengen van een zienswijze bij de gemeenteraad.
2. Vaststelling: het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad een voorstel over het gegrond dan wel ongegrond verklaren van de bij de gemeenteraad naar voren gebrachte zienswijzen. Na het gegrond dan wel ongegrond verklaren van deze zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het door de gementeraad vastgestelde bestemmingsplan wordt vervolgens weer 6 weken ter inzage gelegd. Nu kunnen alleen nog belanghebbenden binnen deze 6 weken beroep aan tekenen (en een voorlopige voorziening aanvragen) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
3. Inwerkingtreding: het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan treedt 1 dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (in combinatie met beroep) bij de Voorziiter van de Afdeling Bestuusrsechtspraak van de Raad van State is aangevraagd.
4. Onherroepelijk bestemmingsplan: het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is 1 dag na het einde van de beroepstermijn onherroepelijk indien er geen beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingesteld. Als er wel beroep is ingesteld, dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven