Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers verbeteren de waterkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Van bestaande, beschoeide oevers maakt de gemeente Capelle aan den IJssel natuurvriendelijke oevers omdat veel mensen natuur dicht bij de woonomgeving willen hebben.

Traditionele beschoeide oevers

Veel oevers zijn afgewerkt met een traditionele beschoeiing. Deze strakke oevers, met drijfvuil (afkomstig van afgestorven plantaardig materiaal en kroos) in de ‘dode’ hoeken van watergangen, dragen niet bij aan de waterbeleving.

Voordelen natuurvriendelijke oever

Wat zijn de voordelen van een natuurvriendelijke oever?

 • de natuurvriendelijke oever is een voedingsbodem voor gevarieerde plantengroei. Door de geleidelijke overgang van nat naar droog gedijen veel plantensoorten er
 • de oevers voldoen aan de levensvoorwaarden van diverse diersoorten 
 • de natuurvriendelijke oever is duurzamer dan de beschoeide oever

Bij een milieuvriendelijke oever ontbreekt de beschoeiing en gebruiken we materialen met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit, bodem en lucht. Bij de materiaalkeuze houden we er ook rekening mee in welke mate het productieproces van de materialen milieubelastend is. Natuurvriendelijke oevers onderhouden en beheren we milieuvriendelijk. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Functies natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers hebben meerdere functies. Bij de oeverinrichting maken we vooraf een afweging, welke functies gewenst zijn:

 • Ecologische functie: Een natuurvriendelijke oever met een ecologische functie staat in het teken van natuur, de ontwikkeling of het voorkomen van plant en dier. Het is een habitat voor insecten, vissen, vogels en kleine zoogdieren, een broed- en foerageergelegenheid, een vestiging van plantengemeenschappen en een ecologische verbindingszone
 • Esthetische functie: Een natuurvriendelijke oever met esthetische functie is mooi; het verhoogt de belevingswaarde en verrijkt de leefomgeving van bewoners. Ook heeft zo’n oever een afschermende (camouflerende) en structuur- en richtinggevende functie
 • Economische functie: Een natuurvriendelijke oever met een economische functie verbetert de waterkwaliteit en kwantiteit, brengt de kosten van oeververdediging terug, zorgt voor een waardeverhoging van vastgoed en heeft een positieve invloed op de volksgezondheid
 • Educatieve functie: Een natuurvriendelijke oever kan een educatieve functie hebben voor leerlingen, inwoners en milieu- en natuurorganisaties. Basisscholen kunnen bijvoorbeeld lespakketten aanschaffen
 • Recreatieve functie: Bij natuurvriendelijke oevers met een recreatieve functie letten we op verschillende aspecten: veiligheid, (natuur)beleving, toegankelijkheid, spelen, vaarwater, viswater en schaatswater

Voorwaarden locatie natuurvriendelijke oevers

Het veranderen van een standaardoever naar een natuurvriendelijke oever is niet altijd wenselijk. Locaties zijn, afhankelijk van een gewenste functie, geschikt of ongeschikt. Ten aanzien van de locatie voor natuurvriendelijke oevers zijn er een aantal voorwaarden:

 • voldoende ruimte (breedte en lengte), geen versnippering tenzij met aangepaste materialen
 • zonnige ligging, geen bomen en struiken. Schaduw, bijvoorbeeld door beplanting, beperkt de kans op de ontwikkeling van hoge natuurwaarden
 • geen kabels en leidingen aanwezig
 • voldoende ruimte voor onderhoud
 • verkeersveiligheid mag niet in het geding komen
 • voldoende oeverstabiliteit
Naar boven