Narcisstraat 2018

Een gedeelte van de Narcisstraat heeft te maken met (rest)zakkingen na de aanlegwerkzaamheden van de openbare ruimte in 2012. De zakkingen zijn dusdanig dat er werkzaamheden noodzakelijk zijn om de aansluiting met particulier terrein te kunnen waarborgen.

De bestaande inrichting van het projectgebied zal nagenoeg niet wijzigen, aangezien het pas in 2012 gerealiseerd is. Het projectgebied zal worden opgehoogd en in zijn bestaande situatie worden herstraat, ook zal de riolering worden hersteld. Waar nodig zullen, door de nutspartijen, ook werkzaamheden plaatsvinden aan nutsleidingen.

De voorbereiding van de werkzaamheden is opgestart. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Narcisstraat uitvoeren:

  • het riool vervangen (ophogen)
  • het integraal ophogen en herstraten van de openbare ruimte
  • het ophogen van plantvakken met bomen en beplanting
  • het plaatsen van een extra ondergrondse restafvalcontainer
  • plaatsen van een nieuwe damwand bij de waterwoningen

Planning

De planning is als volgt:

  • 1e kwartaal 2017 start voorbereiding
  • 1e kwartaal 2018 start uitvoering

Alle bewoners hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen. Tijdens de voorbereidingsfase zal er ook nog een informatie- of inloopavond georganiseerd worden. De uitnodiging hiervoor zal te zijner tijd verzonden worden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Te downloaden:

Naar boven