Hoven II

Luchtfoto Hoven II

De Hoven II is in de Structuurvisie 2030 door de gemeenteraad aangewezen als ontwikkellocatie. Door sloop en de bouw van nieuwe woningen, moet het centrum een kwaliteitsimpuls krijgen. Onderzoeken zoals de Buurtindex 2012 tonen aan dat haast geboden is om de leefbaarheid in de Hoven II te verbeteren door het gebied te herontwikkelen. Deze ambitie is verwerkt in de Woonvisie en in prestatieafspraken met Havensteder.

De gemeente heeft de wens om op deze centrale locatie middeldure en dure huur- en koopwoningen toe te voegen. Eind 2014 hebben de gemeente en Havensteder de intentie uitgesproken om in 2018 te beginnen met de ontwikkeling van de Hoven II. Tot die tijd gaan we allereerst met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in gesprek over hun ideeën. Daarna selecteren wij een ontwikkelaar die de ideeën verwerkt in een plan. Tot de start van de zichtbare werkzaamheden in 2018 en tijdens de realisatiefase blijven we investeren in de leefbaarheid in het gebied, zodat de huidige bewoners er zo lang mogelijk prettig kunnen wonen.

Foto locatie Hoven II

Suggesties en ideeën van omwonenden

Foto participatie omwonendenTijdens de bewonersbijeenkomst op 19 mei 2015 zijn ideeën besproken voor de toekomstige invulling van de locatie Hoven II. De ideeën van de gemeente en de inbreng van bewoners is vastgelegd in een verslag van de bijeenkomst (Pdf, 2,64mb) . De huidige bewoners hebben vooral zorgen en vragen over hoe lang ze er kunnen blijven wonen en hoe (her)huisvesting is geregeld.

Wensen van bewoners zijn onder meer:

  • Een kleurrijke en vrolijke uitstraling;
  • Geen centrumparkeren in de Hoven II;
  • De aansluiting bij de Roekstraat verbeteren, ook voor voetgangers;
  • Stadswoningen volgens het voorstel van de gemeente;
  • Ruimte tussen hoogbouw en nieuwe woningen in verband met schaduw;
  • Laagbouw;
  • Ruimte voor spelen en groen.

Afbeelding gebiedsrapportConcept-gebiedspaspoort

Op basis van de inbreng van bewoners zijn de ambities en gewenste kaders voor de bebouwing, openbare ruimte, beeldkwaliteit, verkeer en parkeren beschreven in een zogenoemd ‘concept-gebiedspaspoort’ (Pdf, 8,17mb) . Met dit gebiedspaspoort nodigen we marktpartijen uit om een plan uit te werken.

Het concept-gebiedspaspoort beschrijft de ambitie voor circa 160 met name grondgebonden woningen. We streven ernaar om maximaal 25% appartementen en maximaal 35% sociale huurwoningen te realiseren. 

Geef uw reactie

Van 1 oktober 2015 tot en met 28 oktober 2015 kunt u reageren op het concept-gebiedspaspoort (Pdf 8,17mb) . Dit kunt u op de volgende manieren doen:

  1. door het invullen van het reactieformulier , onder vermelding van Gebiedspaspoort Hoven II;
  2. door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van Gebiedspaspoort Hoven II.
  3. door het mondeling geven van een reactie (stellen van vragen). Hiervoor maakt u een afspraak met de heer Michel Tureay, telefoonnummer (010) 2848 932, email: m.tureay@capelleaandenijssel.nl.

Hoe gaat het verder?

De inspraakreacties worden verwerkt in het gebiedspaspoort en opnieuw behandeld in de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer op 30 november 2015. Naar verwachting wordt het gebiedspaspoort op 14 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling worden ontwikkelaars met dit gebiedspaspoort uitgenodigd om voor deze locatie een plan te maken dat aansluit bij de ambities en spelregels in het gebiedspaspoort. Door middel van een marktselectie wordt een ontwikkelende partij geselecteerd. Voordat de omgevingsvergunning verleend wordt, krijgt u nog de mogelijkheid om op het plan te reageren.

Naar boven