Grondwater en drainage

Grond neemt water op. Daarmee werkt de grond als waterberging bij hoge waterstanden of langdurige regen. Als het grondwaterpeil te hoog of te laag is, ontstaan er problemen. Daarom moeten we het grondwater op peil houden.

Wilt u iets melden of vragen over (grond)water? Laat het ons weten via het Contactformulier.

Hoogte grondwaterstand

De grondwaterstand in een gebied hangt af van:

  • neerslag
  • verdamping
  • ondergrondse stroming
  • onttrekkingen
  • het gevoerde oppervlaktewaterbeheer

Te lage waterstand slecht voor veengrond

De grond in Capelle is veenachtig. Bij te lage grondwaterstanden verdroogt het veen en gaat het mineraliseren (verpoederen). Dit is onherstelbaar en leidt tot verzakking van wegen, tuinen, plantsoenen en huizen. Grondwater is nuttig om de houten funderingen van gebouwen te beschermen tegen paalrot.

Vochtproblemen bij te hoge waterstand

Door de hoge grondwaterstand is water in kruipruimten binnen onze gemeente de meest voorkomende vorm van wateroverlast. Vocht in kelders, kruipruimten en souterrains, optrekkend vocht in muren en te natte tuinen zijn voorbeelden van wateroverlast. Deze vochtproblemen hoeven niet altijd aan de grondwaterstand te liggen. Bouwkundige gebreken, de inrichting, slecht onderhoud en slechte ventilatie, kapotte regenpijpen, waterleidingen of rioolaansluitingen kunnen ook veroorzakers zijn van vochtproblemen. Vochtproblemen leiden soms tot wateroverlast, verrotte houten vloeren, schimmels en een muffe lucht. Het beïnvloedt de leefbaarheid en schaadt de gezondheid.

Eigenaar en verhuurder verantwoordelijk tegengaan wateroverlast

U heeft als eigenaar zelf de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van (grond)wateroverlast op uw eigen perceel en het voorkomen van schade. Heeft u een huurwoning dan mag u de verhuurder aanspreken op zijn verantwoordelijkheid.

Gemeente bestrijdt wateroverlast onder voorwaarden

Pas wanneer een perceeleigenaar al het mogelijke gedaan heeft om de overlast weg te nemen, maar het overtollige (grond)water niet kwijt kan, kan hij een beroep doen op de gemeente. Wij bekijken dan hoe we de problemen oplossen. Om een goede afweging te maken en de beste oplossing te kiezen, is kennis van de bodem, het grondwaterpeil en de grondstromen noodzakelijk. Met peilbuizen meten we de grondwaterstand en -stromen.

In een aantal gevallen leggen we een drainageafvoerleiding aan naar nabijgelegen oppervlaktewater. De gemeente betaalt hiervan de kosten. Een particulier kan voor eigen rekening een drainageleiding aansluiten op genoemde drainageafvoerleiding.

Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor grondwaterpeil

Gemeenten hebben de zorgplicht voor grondwater en daarmee een rol in de aanpak van grondwaterproblemen. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor het grondwaterpeil. Dat is het Hoogheemraadschap. We hebben wél de regierol in de aanpak van waterproblemen binnen de gemeentegrenzen. Verder zijn we het aanspreekpunt voor grondwaterproblemen.

Naar boven