Geluid

De gemeente Capelle aan den IJssel zet zich in voor het milieu. Daarom hebben wij ook een Actieplan omgevingslawaai opgesteld. Daarin is de maximale geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer (trein / metro) en industrie in bijvoorbeeld woonwijken en op kantoorterreinen vastgesteld.

Wat staat er in het Actieplan omgevingslawaai?

In het Actieplan omgevingslawaai staat de maximale geluidsbelasting in Capelle beschreven en wat we de komende vijf jaar doen om de geluidsbelasting te verminderen. Het Actieplan is vastgesteld op 25 juni 2013 en wordt iedere vijf jaar bijgesteld. Dit jaar zijn we begonnen met het opstellen van een nieuwe geluidskaart. In 2017 wordt een nieuw actieplan omgevingslawaai ontwikkeld.

De belangrijkste actiepunten zijn:

  • maatregelen nemen bij de metro- en de spoorbaan om de geluidbelasting te verminderen;
  • aanbrengen van geluidsreducerend asfalt, daar waar mogelijk.

De Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder(pdf,27,84kb) is de belangrijkste wet op het gebied van geluid. In deze wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen zijn normen opgenomen voor hoe hard geluid van onder meer wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie maximaal mag zijn.

Naar boven