Externe veiligheid

Gemeenten en provincies zijn verplicht in ruimtelijke plannen een afweging te maken of bepaalde risico’s maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Met maatschappelijke aanvaardbaarheid bedoelen we bijvoorbeeld de afweging of een kinderdagverblijf wel of niet mag worden gevestigd langs een spoor waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Plaatsgebonden risico en groepsrisico

We maken onderscheid tussen het plaatsgebonden (veiligheids)risico en het groepsrisico:

  • het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat iemand die continu en onbeschermd aanwezig is bij bijvoorbeeld een transportroute, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route
  • het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep personen tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen
Naar boven