Couwenhoek

Geschiedenis

Op 16 december 2014 heeft het college van B&W besluit genomen om het project Couwenhoek Wonen op te starten. De eerder geplande school-, sport- en woonfunctie zijn ontvlochten en de ontwikkelingen ervan worden apart beschouwd. Op deze locatie worden sportvelden en woningbouw apart ontwikkeld. De sportlocatie is reeds gerealiseerd.

Op 14 december 2010 heeft de gemeenteraad het Programmatisch Model voor Couwenhoek vastgesteld. Dit model geeft aan hoe de woningbouwlocatie Couwenhoek en sportgedeelte zijn verdeeld. Het programmatisch model voor het toekomstige woongebied is tot stand gekomen op basis van brainstormsessies met de omwonenden. Daarbij is ook de in bovengenoemde raadsvergadering aangenomen motie ‘Uniek wonen in een groen/blauwe oase’ meegenomen als uitgangspunt.

Op basis van het nieuwe Programmatisch Model hebben in 2013 en 2014 meerdere bestuurlijke overleggen tussen de ontwikkelaar (Heijmans) en de Gemeente plaatsgevonden. De uitkomst van deze bijeenkomsten heeft geresulteerd in een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de woningbouwontwikkeling Couwenhoek. Op basis van deze haalbaarheidsstudie en de zichtbare verbetering in de woningbouwmarkt, is gezamenlijk de conclusie getrokken dat dit project op korte termijn kan worden gerealiseerd. 

De woonlocatie Couwenhoek maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda 2013 - 2020 van de Structuurvisie 2030. Uitgangspunt van deze structuurvisie is niet het toevoegen van woningen, maar het toevoegen van kwaliteit. De aandacht gaat niet langer uit naar verdere groei maar naar stadsverbetering.

“De komende jaren zal de ‘woonmilieubalans’ van Capelle worden hersteld door, waar het kan, gedifferentieerde woonmilieus te realiseren. De aandacht gaat hierbij uit naar woonmilieus waar een tekort aan is, zoals suburbaan grondgebonden, landelijke en dorpse woonmilieus.” (Structuurvisie 2030) 

Programmatisch Model Couwenhoek

Afbeelding: Programmatisch Model Couwenhoek 2010

Plangebied en relatie met de bestaande omgeving

Het plangebied is gebaseerd op het eerdergenoemde Programmatisch Model Couwenhoek. Dit globale model geeft aan dat in het zuiden van deze locatie ruimte is voor woningen en in het noorden voor sportvoorzieningen (CVV Zwervers). Op basis hiervan is het plangebied voor de woonlocatie Couwenhoek gedefinieerd, zoals weergeven in beeld 1. Het weergegeven plangebied is in eigendom van de gemeente. 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van het centrum van Capelle aan den IJssel en wordt omsloten door de Couwenhoekseweg (westzijde), de Groenedijk (zuidzijde), Westerlengte (oostzijde) en de sportvoorzieningen van CVV Zwervers (noordzijde). 

Plangebied woonlocatie Couwenhoek

Afbeelding: Plangebied woonlocatie Couwenhoek

Communicatie omgeving

Alle belanghebbenden, zoals omwonenden, gebruikers, etc. worden tijdig en gelijktijdig op de hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen. Er hebben reeds twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, namelijk op 22 april en 2 september 2015.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Gebiedspaspoort

Op basis van het genoemde Programmatisch model (beeld 1) is voor de woningbouwlocatie een concept Stedenbouwkundig model uitgewerkt en in de 1e helft van 2015 geoptimaliseerd. 
Dit model is op 22 april 2015 besproken met de omwonenden en andere belanghebbenden. De reacties waren positief. 

Dit concept Stedenbouwkundig model was het uitgangspunt voor het uitwerken van het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het concept Gebiedspaspoort Couwenhoek Wonen. Deze zijn, net als het uitgewerkte Stedenbouwkundig model, in een 2e bijeenkomst op 2 september 2015 besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. De reacties op de uitwerkingen waren zeer positief. Het Stedenbouwkunidg Programma van Eisen en Gebiedspaspoort is in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Planning

De planologische procedure zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 worden opgestart. Dit betekent dat een ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld. Wanneer de precedure wordt gestart zullen omwonenden worden uitgenodigd voor een informatieavond. Dit plan gaat vervolgens 6 weken ter inzage. Iedereen kan binnen deze ter inzage termijn zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Gedurende de behandeling van het postzegelbestemmingsplan bij de raadscommissie SOB en de gemeenteraad wordt er mogelijkheid geboden in te spreken. Na vaststelling van het postzegelbestemmingsplan wordt het vastgestelde postzegelbestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd en kunnen diegenen die zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de raad.

Meer informatie

Wenst u op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen of bent u geïnteresseerd in het wonen op de nieuwbouwlocatie: www.couwenhoek.nl
Voor informatie vanuit de gemeente kunt u contact opnemen met projectmanager Andjela Kraljevic via emailadres: a.kraljevic@capelleaandenijssel.nl 
Wilt u een informatieavond bijwonen en wenst u hiervan op de hoogte te blijven, neem dan contact op met Tamira Buijze via emailadres: t.n.buijze@capelleaandenijssel.nl

Naar boven