Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. Dit plan geldt voor iedereen: burgers, bedrijven én de gemeente zelf. Iedere gemeente moet voor haar grondgebied één of meer bestemmingsplannen hebben.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • de verbeelding
  • de planregels
  • de toelichting

Verbeelding, planregels en toelichting

Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen aangegeven. In de planregels leest u wat er in een bestemming mag worden gebouwd. In de toelichting staan de gedachten waarop het plan is gebaseerd. Ook onderzoeksrapporten die daarvoor zijn verricht vindt u in de toelichting.

Functies bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft een aantal functies:

  • de bestemmingsfunctie
  • de gebruiksfunctie
  • de handhaaffunctie

Bestemmingsfunctie

Op de verbeelding van het plan is de bestemming van de grond aangegeven. Dit kan onder andere wonen, bedrijven of recreatie zijn. Een voorbeeld: in een gebied met de bestemming ‘wonen’ mag zich geen bedrijf vestigen. Andersom mag op grond met de bestemming ‘bedrijven’ geen woning gebouwd worden.

Gebruiksfunctie

In de planregels is vastgelegd waarvoor de grond en de daarop aanwezige of de nog te bouwen bebouwing mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld: een kavel krijgt de bestemming eengezinswoning.

Ook staat in de planregels van het bestemmingsplan hoe u de grond van een gegeven bestemming mag gebruiken en wat u erop mag bouwen. Bijvoorbeeld: een garage bij een eengezinswoning mag u niet als kantoorruimte gebruiken en ook niet bij de woning voegen om er in te gaan wonen.

Handhaaffunctie

Als grond of gebouwen op een andere manier worden gebruikt dan in het bestemmingsplan staat, mag de gemeente ‘handhaven’. Wij kunnen dan twee maatregelen nemen om dit ongedaan te maken: bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

Bestuursdwang betekent dat de gemeente de strijdige situatie in haar oorspronkelijke staat terugbrengt. De kosten die wij hiervoor maken worden bij de overtreder in rekening gebracht. Met een dwangsom dwingen we de overtreder om zelf een eind aan de strijdige situatie te maken. Daarnaast kan de rechter een geldboete tot maximaal € 45.000,- opleggen, omdat een strafbaar feit is begaan.

Vernieuwing bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Is het bestemmingsplan ouder dan mag de gemeente geen leges meer heffen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De gemeenteraad kan een ‘verouderd’ bestemmingsplan met 10 jaar verlengen. Dit moet wel goed gemotiveerd zijn.  Bij verlenging mogen er geen nieuwe ontwikkelingen zijn in het plangebied.

Naar boven