Baggeren

Het weghalen van lagen slib van de waterbodem heet baggeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard diept sloten, singels en andere watergangen regelmatig uit zodat ze niet dichtslibben met zand, kleideeltjes en plantenresten. Door dichtslibben kan steeds minder water opgeslagen en afgevoerd worden en loopt de waterkwaliteit terug. Ook het kleine slootje achter uw huis moet u regelmatig baggeren. Met een riek of hark haalt u vrij gemakkelijk de bladresten en modder van de bodem.

Vier klassen bagger

Er zijn verschillende baggersoorten die allemaal een andere kwaliteit hebben. Daarom worden ze op verschillende manieren verwerkt:

  • Klasse 1 en 2: schone bagger. De bagger mag op de kant worden gezet, en kan door boeren of tuinders gebruikt worden om hun land op te hogen. De bagger is rijk aan voedingsstoffen, dus goed voor het gras of de groenten.
  • Klasse 3: licht verontreinigde bagger. Deze bagger wordt afgevoerd naar de Slufter (baggerspecie opslag).
  • Klasse 4 en 4+: ernstig verontreinigde bagger. De bagger moet worden afgevoerd naar erkende slib- verwerkingsbedrijven (verbrandingsovens).

Natuurbescherming

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt rekening met de natuur interne link naar ecologisch onderhoud bij het baggeren. De Flora- en Faunawet stelt dat baggerwerkzaamheden zo min mogelijk schade mogen toebrengen aan het planten- en dierenleven. Tijdens het baggeren moet de uitvoerder zorgen voor goede vluchtwegen voor dieren. Als die ontbreken moeten vissen bijvoorbeeld overgezet worden naar aangrenzend water.

Waaruit bestaat bagger?

Bagger bestaat uit resten van dode waterplanten en diertjes en afgevallen bladeren van heesters en bomen. Kleine vuil-, zand- en kleideeltjes die in het water zweven, zakken langzaam naar de bodem. Samen vormen ze na verloop van tijd een laag bagger (slib) op de waterbodem. De singel, sloot, boezem of vaart wordt minder diep, waardoor er minder water door kan stromen of in opgeslagen kan worden. Het water wordt troebel en kan gaan stinken. Een dikke baggerlaag heeft (in de zomer) ook een explosieve groei van kroos tot gevolg, wat weer een negatief effect heeft op de waterkwaliteit.

Baggeren op zee en in de stad

Baggeren gebeurt soms op zee en in rivieren, bijvoorbeeld om een vaargeul diep genoeg te houden voor grote zeeschepen. Maar ook vaarten, boezems, singels, vijvers en sloten moeten we regelmatig baggeren.

Beheer wateren in handen hoogheemraadschap, gemeente en particulieren

Het oppervlaktewater binnen de gemeente is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor enkele watergangen en –partijen zijn de gemeente en particulieren verantwoordelijk voor onderhoud en beheer:

  • scheisloten aan de ’s-Gravenweg (particulieren en gemeente)
  • scheisloten bij het stadsdeelpark (particulieren en gemeente)
  • gedeelte water rondom het sportpark Schenkel (gemeente)
  • gedeelte water rondom sportpark Couwenhoek (gemeente)
  • water in en rondom de Slotvijver (gemeente)
Naar boven