Archeologie

Iedere gemeente is verplicht archeologie op te nemen in haar beleid. Lees voor het Capelse beleid de documenten:

 • Beleidsnota archeologie(pdf, 10,04mb)
  De gemeenteraad heeft in 2010 de Nota Archeologiebeleid met de daarbij behorende archeologische waarden- en kenmerkenkaart vastgesteld. Dit beleid wordt doorvertaald in nieuw op te stellen bestemmingsplannen, onder meer door vergunningen op te nemen.
 • Archeologische waardenkaart(pdf, 2,01mb)
  Op de archeologische waardenkaart zijn vier gebieden aangegeven. Per gebied is aangegeven op welke diepte er archeologische waarden te verwachten zijn. U heeft een vergunning nodig als u de bodem wilt verstoren dieper dan op de waardenkaart is aangegeven.
 • Archeologische kenmerkenkaart(pdf, 1,8mb)
 • Erfgoedverordening Capelle(pdf, 1,11mb)
  Zolang het in de Nota Archeologiebeleid vastgelegde beleid niet in een nieuw op te stellen bestemmingsplan is vertaald, geldt de erfgoedverordening.

Archeologische verplichtingen grondeigenaars en grondontwikkelaars

Grotere grondeigenaars/-ontwikkelaars moeten rekening houden met archeologische waarden en verwachtingen die zich ondergronds kunnen bevinden. Er is een Archeologische waardenkaart(pdf, 2,01mb) voor Capelle aan den IJssel gemaakt waarop aangegeven is welke gebieden een hoog en laag ‘risico’ hebben op archeologische vondsten.

Afhankelijk van de aard van de uit te voeren graaf- en/of bouwwerkzaamheden (qua oppervlakte en diepte) moeten grondeigenaars archeologisch onderzoek laten doen voordat zij een omgevingsvergunning krijgen.

Archeologische onderzoeksplicht kleine particulieren

Het komt niet vaak voor dat kleine particulieren (huizenbezitters) archeologisch onderzoek moeten laten doen. Bodemingrepen kleiner dan honderd vierkante meter zijn in ieder geval van de onderzoeksplicht uitgesloten. Alleen in gebieden waar de verwachting op archeologische vondsten hoog is, is dit ook voor hen noodzakelijk. In sommige andere delen van de gemeente wordt een hogere ondergrens van 200 vierkante meter gehanteerd.

Een archeologische vindplaats, wat nu?

Het kan zijn dat u een archeologisch onderzoek moet uitvoeren. In dat geval moet u door de gemeente Capelle aan den IJssel een Programma van Eisen laten opstellen om een onderzoek te kunnen laten uitvoeren. In dit programma staat hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd en welke archeologische indicatoren voor het onderzoek van belang zijn. Hiermee kunt u bij een onderzoeksbureau of –bureaus offertes voor veldonderzoek aanvragen. Als uit het veldonderzoek blijkt dat er sprake is van een waardevolle vindplaats, besluiten wij wat er verder moet gebeuren. Zo kan aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is dat archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk ter plekke in de bodem bewaard moet blijven. Dit kan betekenen dat u uw bouwplannen moet wijzigen.

Ook kan het zijn dat de gemeente besluit om een opgraving uit te voeren of de graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden. In het door de gemeente te nemen besluit op maat, het zogenoemde selectiebesluit, staat precies beschreven wat voor uw situatie van toepassing is.

Kosten archeologisch onderzoek

De kosten van het archeologisch onderzoek komen voor uw rekening en zijn afhankelijk van het soort onderzoek en de grootte van het te onderzoeken plangebied. Vraag vooraf een offerte aan op basis van het door de gemeente opgestelde Programma van Eisen bij één of meer bureaus. Offertes zijn gratis en worden vrijblijvend gemaakt. Op de website www.voia.nl of www.opgravers.nl vindt u erkende bedrijven voor het uitvoeren van veldonderzoek.

Zie voor algemene eisen en een checklist voor archeologisch onderzoek de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Uitgangspunten Capels archeologisch beleid

De uitgangspunten van het beleid zijn:

 • ter plaatse behouden van archeologische waarden (indien er zich archeologische waarden in de bodem bevinden, blijven die op die plek bewaard en worden dus niet opgegraven)
 • in ruimtelijke ordening tijdig rekening houden met de mogelijkheid dat er archeologische waarden in een plangebied aanwezig zijn
 • het principe ‘de verstoorder betaalt’ (degene die wil bouwen/graven, moet het onderzoek voor zijn rekening nemen)
Naar boven