Afwijken van een bestemmingsplan

Wilt u bouwen of een bestaand gebouw in gebruik nemen, dan moet dit passen in het bestemmingsplan. Is dit niet het geval, dan moet de omgevingsvergunning die u aanvraagt voor de activiteit bouwen, uitgebreid worden met de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan'. Dit staat beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met zo'n omgevingsvergunning kan u toestemming krijgen om te bouwen of om een pand te gebruiken op een andere manier dan in het bestemmingsplan is vastgelegd, bijvoorbeeld als u een praktijk in uw woning wilt beginnen of u uw woning wilt uitbreiden. 

Gemeente beslist

De gemeente bepaalt of zij mee wil werken aan een aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Wilt u weten op welke manieren de gemeente kan besluiten af te wijken van een bestemmingsplan, neem dan contact met ons op via de unit Handhaving en Vergunningen, tel. 010 - 284 86 37.

Behandeling omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders moet binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag voor een omgevingsvergunning een besluit nemen. Deze termijn kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. Neemt het college binnen deze termijn geen besluit wordt de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. 

Uitgebreide procedure behandeling omgevingsvergunning

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit afwijken van een geldend bestemmingsplan moet de zogenaamde ‘uitgebreide’ voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit moet nemen. Deze termijn kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. Neemt het college binnen deze termijn geen besluit over de aangevraagde omgevingsvergunning dan kan de aanvrager een dwangsom eisen.

Ontwerpbesluit ter inzage

Bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan (met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure) is een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig. Door het afgeven van deze verklaring stemt de gemeenteraad in met de gewenste ontwikkeling. Hierna worden het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning, inclusief het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen, gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan in deze periode reageren op het ontwerpbesluit en de verklaring van geen bedenkingen. De reacties worden in de besluitvorming meegenomen waarna de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning treedt meestal 1 dag na bekendmaking van het besluit in werking. Wanneer een belanghebbende hiertegen bezwaar heeft, moet hij dit binnen zes weken bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Tegen het besluit van het college over het ingediende bezwaarschrift kan de belanghebbende eerst in beroep bij de Rechtbank en later bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

LET OP: Van deze afwijkingsmogelijkheid kan alleen gebruikgemaakt worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Neem voor de voorwaarden contact op via de unit Handhaving en Vergunningen, tel. 010 - 284 86 37.

Meer informatie

Voor gedetailleerde informatie over een aanvraag om een omgevingsvergunning met de activiteit afwijken van een geldend bestemmingsplan neemt u contact op via de unit Handhaving en Vergunningen, tel. 010 - 284 86 37.

Naar boven