De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welke zaken worden uitgegeven en welk geld daarvoor naar verwachting beschikbaar is (baten). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de Voorjaarsnota. U leest de reacties van de meeste gemeenteraadsfracties op de Voorjaarsnota 2023. Bekijk ook het verslag van de raadsvergadering.

Leefbaar Capelle: De Voorjaarsnota, een voorbode van de Begroting 2024

logo Leefbaar Capelle

Het financiële huishoudboekje van de gemeente Capelle aan den IJssel kent een aantal momenten waarop in de raad gekeken wordt of alles in de pas loopt en wat de wensen zijn voor de komende tijd. In Capelle aan den IJssel doen we dit in een proces van Voorjaarsnota, Najaarsnota, Begroting en Jaarrekening. In de Jaarrekening kijken we terug naar het voorgaande jaar, wat hadden we afgesproken en wat is daarvan is bereikt. De Voorjaarsnota is een afsprakenlijstje wat we de komende tijd willen doen. De Voorjaarsnota is in de financiële processen het moment om nieuw beleid in te voeren, dit is helaas ook in deze Voorjaarsnota beperkt. Uit het coalitieakkoord komen veel ambitieuze punten naar voren, als Capelle worden we ingehaald door de tijd van schaarste op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de uitvoering van bestaand beleid en nieuw beleid tegen elkaar moet worden afgewogen. Ook speelt geld een belangrijke rol, veel is nog onduidelijk over de inkomsten in de portemonnee van de gemeente op langere termijn. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande wat maakt dat we ook in deze Voorjaarsnota een pas op de plaats maken en de nadruk gaan leggen voor wat betreft nieuw beleid bij de Begroting 2024. Leefbaar Capelle vindt dit jammer, maar wel begrijpelijk. We gaan dan ook akkoord met de Voorjaarsnota zoals deze is voorgelegd, maar verwachten wel richting de Begroting duidelijkheid te krijgen over het huishoudboekje en de mogelijkheden die we hebben om de plannen en doelen uit het coalitieakkoord te kunnen verwezenlijken.

Deze Voorjaarsnota heeft wel een aantal belangrijke thema’s, ook al worden die deels financieel in de Begroting verder verwerkt. Het betreft hier onder meer het blijvend maken van het Denk & Doe mee!-fonds. Als Leefbaar Capelle zijn wij hier altijd een groot voorstander van geweest om voor de Capellenaren een mogelijkheid te bieden om zelf met nieuwe ideeën te komen. De lijn wordt ingezet bij deze Voorjaarsnota, de hoogte van het budget zullen we later bij de Begroting moeten verwerken.

Veiligheid en wonen zijn ook voor Leefbaar Capelle belangrijke thema’s, deze worden ook in deze Voorjaarsnota aangehaald. Leefbaar Capelle zet als altijd in op wonen in een stad waarin het goed wonen is, Een stad die veilig is. Hier liggen op het gebied van wonen uitdagingen. Hieraan zal Leefbaar Capelle zeker ook richting de Begroting aandacht voor blijven vragen. In de raad spreken we de wens uit om vooraf aan de Begrotingsbehandeling in november dit jaar samen met college en raad belangrijke punten vast te stellen voor de komende periode. Dit met de dan bekende (financiële en personele) gegevens.

Voor Leefbaar Capelle zal deze beleidsarme Voorjaarsnota geen beleidsarme Begroting inhouden, maar wel een afgewogen Begroting waar we ons op kunnen richten. Plannen maken, maar deze vervolgens niet kunnen uitvoeren of voor ons uit moeten schuiven, daar schiet niemand iets mee op.

D66: Terugkijkend op een mooi eerste jaar, vooruitkijkend naar de toekomst

logo D66 Capelle aan den IJssel

Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad, met een coalitie bestaande uit Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA, zijn nu een jaar bezig met het coalitieakkoord “Voor vandaag en morgen” als koers voor de jaren 2022 - 2026. Een jaar waarin wij vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de nasleep van de coronapandemie als gemeente weliswaar een beleidsarme Voorjaarsnota 2022 hebben gehad, maar toch ook veel mooie dingen voor Capelle en haar inwoners hebben kunnen doen. Het coalitieakkoord is echter niet beleidsarm en heeft veel mooie beleidsdoelen, waarvan een aantal is terug te zien in de gepresenteerde Voorjaarsnota 2023. In deze Voorjaarsnota 2023 kijkt het college vooruit naar de toekomst van Capelle.

Zo is een nieuw programma Duurzaamheid opgesteld, waarin wij als gemeente goed aan de slag gaan met het duurzaam maken en de veranderingen in energie. Aan Capellenaren wordt onder andere de mogelijkheid geboden om een duurzaamheidslening aan te vragen, subsidies aan te vragen voor het isoleren van hun huis en/of voor het plaatsen van zonnepanelen. Capelle heeft nog nooit een coalitieakkoord gehad met zoveel plannen voor duurzaamheid. Dat stemt ons zeer tevreden.

De eind 2021 aangenomen motie “Meer bomen buiten het Schollebos” wordt ook in deze Voorjaarsnota 2023 genoemd, waardoor het aanplanten van bomen een aanmoediging krijgt en bijdraagt aan meer planten en dieren en minder warmte. Als initiatiefnemer van deze motie is D66 Capelle uiteraard erg blij om te zien dat het college daar nu ook werk van maakt. Ook start Capelle een pilot om te bekijken of mensen met een bijstandsuitkering eerst een half jaar mogen samenwonen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering en ze wellicht in financiële problemen komen.

De wens om een jaarlijks terugkerend stadsfeest te organiseren wordt gerealiseerd door ook dit jaar weer Smaack XXL te organiseren, inclusief een jongerenfeest. Iets wat wij als D66 Capelle van harte toejuichen. Het in deze Voorjaarsnota 2023 opgenomen besluit om door te gaan met de uitbreiding van de inkomensgrens voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, om deze regeling wellicht ook uit te breiden met jongeren van 18 – 26 jaar met een laag inkomen en een Sport- en Beweegregeling voor 60+ers te onderzoeken vinden wij ook zeer positief. Dit zorgt er namelijk voor dat sporten en bewegen voor meer Capellenaren haalbaar wordt. Een zeer belangrijk doel, omdat steeds meer mensen minder sporten en bewegen. Gezien dit bovenstaande willen wij als D66 Capelle u graag een tip meegeven: loop of fiets eens wat vaker een rondje door Capelle! Dit is niet alleen goed voor uw gezondheid, maar u ziet dan ook hoe mooi onze gemeente aan het veranderen is.

Door het nieuwe maaibeleid, de aanplant in bermen van veel nieuwe bloemen en door het verwijderen van verwilderde bosschages en die te vervangen door nieuwe planten en bomen is het in Capelle op veel plekken heel aantrekkelijk aan het worden.

Afsluitend wenst D66 Capelle iedereen een fijne zomervakantie, in goede gezondheid, met veel plezier en op zijn tijd ook rust om weer even bij te komen.

VVD

logo Capelse VVD

Capelle staat er financieel prima voor maar de VVD ziet vanaf 2026 een tekort ontstaan. Met hier en daar zaken wat beter doen los je dat niet op en dat betekent dat we duidelijke keuzes moeten maken. De VVD ziet dat veel doelstellingen van de gemeente niet zijn gerealiseerd en dat lijkt een besparing maar het is uitgesteld werk. Terughoudendheid met nieuwe plannen en onderzoeken vinden wij passen bij deze omstandigheden.

Het programma Buitenruimte zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze groene omgeving er echt op vooruit gaat. De VVD hecht hier veel waarde aan, aan een fijne omgeving om in te ontspannen en recreëren. We horen ook van inwoners positieve geluiden over nieuwe maaibeleid waardoor bijvoorbeeld het Hitland er prachtig uitziet en ook de diverse bloemen in perken en bermen worden gezien.

Binnen het sociaal domein ziet de Capelse VVD lichtpuntjes. In Capelle wordt veel gedaan om armoede te voorkomen en te bestrijden mede door problemen vroeg te signaleren. Er wordt gekeken hoe we mensen snel weer op weg kunnen helpen, maar er wordt ook gekeken naar de beginselen van armoede. Denk hierbij aan taalachterstand, laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid.

Een punt van zorg is het aantal statushouders en vluchtelingen dat Capelle moet opvangen. Capelse scholen moeten steeds meer leerlingen opvangen, het onderwijs krijgt het bijna niet meer geregeld. Huisartsen, tandartsen en andere dienstverleners waarbij de praktijken overvol zitten; zij zitten met de handen in het haar. Om nog maar te zwijgen over de huizenmarkt. Iedere statushouder heeft eigenlijk per direct voorrang op een woning, wat betekent dat voor onze jongeren en starters op de huizenmarkt? Moeten die nog jaren langer wachten? Dit is een gesprek dat wij willen voeren hoe pijnlijk dat ook voelt. Natuurlijk willen we hulp bieden maar er is wel een limiet aan wat we als Capelle aankunnen.

Op woningbouwgebied wordt er op verschillende plekken druk gebouwd en ook in het Rivium, waar we heel veel woningen willen bouwen, liggen de plannen op schema.

De VVD blijft kritisch op plannen om de snelheid in Capelle terug te brengen naar 30 km per uur. Waar het voor de veiligheid noodzakelijk is, is dat natuurlijk prima, maar het lijkt al snel op automobilistje pesten en ook de hulpdiensten worden met deze snelheidsverlaging niet geholpen. De overlast van het sluipverkeer van en naar Krimpen zouden wij graag spoedig een halt willen toe roepen, dit is een grote ergernis voor veel Capellenaren.

Voor de VVD blijven lage gemeentelijke lasten en gratis parkeren naast voldoende woningbouw en veilige wijken de kernpunten, waar we ook dit jaar mee aan de slag blijven!

SGP: Voorzichtig en verantwoord

logo SGP

We leven in onzekere tijden. Dat geldt ook voor de gemeente. Lonen en prijzen stijgen, het rijk moet bezuinigen en tegelijk lopen de kosten van heel wat taken van de gemeente op. Denk maar aan de jeugdzorg en de Veiligheidsregio. Daarom is dit jaar gekozen voor een zogenoemde “beleidsarme” Voorjaarsnota. Geen voorstellen voor nieuw beleid, maar vrijwel alleen voorstellen die technisch van aard zijn of die onvermijdelijk zijn. En dat is goed. Bij de Begroting (najaar) moeten we de echte keuzes maken. En dat zal nog best lastig worden. Want we hebben ook met elkaar grote plannen vastgesteld rond de programma’s buitenruimte en duurzaamheid. En er zitten nog grote uitgaven aan te komen.

De SGP roept het college dan ook op om bij de Begroting scherpe keuzes te maken en in te spelen op de magere jaren die komen. Voor de langere termijn is het nodig dat de gemeente meer ruimte creëert voor het doen van investeringen. Het grootste deel van de Begroting ligt vast. Dat maakt het moeilijk om (grote) investeringen te doen. Sowieso moeten we kritisch naar ons takenpakket kijken. Na 2026 krijgt de gemeente veel minder geld van het rijk. En dus ontkomen we er niet aan om met elkaar te bekijken wat écht belangrijk is.

De Voorjaarsnota noemt een vijftal kansgebieden waar we plannen voor gaan maken. Dat is belangrijk, want we moeten fors veel woningen bijbouwen. Het is goed om te kijken waar dat kan op zo’n manier dat onze sterk verstedelijkte gemeente haar karakter niet verliest. Wat dat

betreft richt de SGP haar pijlen vooral op het Rivium, maar ziet zij ook mogelijkheden rondom Capelsebrug, Capelle Barbizon en het Stadshart.

In de Voorjaarsnota staat het voornemen om op veel wegen in Capelle de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u terug te brengen. Dit brengt hoge kosten en ook veel overlast met zich mee. En hoewel de SGP de argumenten voor deze snelheidsverlaging begrijpt, vraagt zij wel serieuze aandacht voor de gevolgen daarvan voor de snelheid waarmee hulpdiensten ter plekke kunnen zijn. Die zijn vaak veel groter dan gedacht, omdat bij 30 km/u de gehele weginrichting erop gericht is de snelheid af te remmen. Als SGP vragen we opnieuw aandacht om snel bij te springen voor mensen die financieel in de problemen komen,. Maar beter is het om te investeren in hun structurele bestaanszekerheid. Door hen kansen te geven op werk, door te investeren in scholing en door ze te helpen hun leven op de rails te krijgen en te houden. De SGP wil daarom een bredere bezinning op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat mensen in Capelle in de financiële problemen komen en hoe we dus blijvend kunnen vasthouden dat ze hun (financiële) zaakjes op orde hebben. In dat licht moeten we ook echt werk maken van de groeiende tweedeling en kansenongelijkheid in onze samenleving.

Voorzichtig en verantwoord, dat is het devies. De SGP wenst het gemeentebestuur in haar taak graag Gods onmisbare zegen toe!

Capels Bewoners Belang VAN GENT

logo Capels Bewoners Belang

De Voorjaarsnota is dit jaar erg dun en dit zal mede te maken hebben met de afwezigheid van verschillende wethouders. Toch zou je aannemen dat er gezien het grote aantal wethouders de nota een stuk ambitieuzer zou zijn. Een van de grote vraagstukken is het woningbeleid binnen Capelle waar de Rekenkamer een pittig rapport over geschreven heeft. In de Voorjaarsnota staat: “Wij dragen eraan bij om een aantrekkelijke woongemeente te blijven met alle categorieën van de woning voorraad”. Vraag aan het college is: hoe u dit waar wilt maken als u niet eens de juiste cijfermatige onderbouwing heeft? In de commissie is al meerdere malen gevraagd om de juiste cijfers betreffende sociale huurwoningen, echter het antwoordt laat op zich wachten.

Buiten het tekort aan woningen is er ook het parkeer- en verkeersprobleem. En wij vrezen dat dit met alle nieuwbouwplannen alleen maar groter zal worden. Laten we eerlijk zijn de steeds verdere uitkleding van het openbaar vervoer zorgt er niet voor dat bewoners minder auto gaan rijden en minder auto’s bezitten.

Voor het Rivium vragen we ons af wat er bedoeld wordt met: “We houden de winkel open”.

Vraag aan het college of u dan in het winkeltje gaat zitten wachten tot er klanten komen, of gaat u zelf actie ondernemen naar de projectontwikkelaars?

Dan het personeelsbeleid binnen de gemeente. Opvallend is het groot aantal externe inhuur via een extern bureau. Van verschillende sollicitanten horen wij dat zij alleen voor de gemeente mogen werken via deze inhuurconstructie en dat veel van hen na 2 jaar weer weg moeten. Hoe kun je een project professioneel opzetten en begeleiden in 2 jaar tijd? Ook het verloop is erg groot.

Bij vrijwel iedere vergadering van Wijkoverleg Platforms zien wij nieuwe boa’s die de volgende vergadering alweer vertrokken blijken te zijn. Kan de wethouder aangeven hoeveel mensen er via het detacheringsbureau uiteindelijk vast aangenomen zijn? Wat voor percentage spreken we dan over? Wij hebben namelijk het idee dat dit heel weinig is.

Opvallend is als je puur de cijfertjes bekijkt in deze Voorjaarsnota alles nog positief blijft tot 2027 waarna alles omslaat en de cijfers negatief worden. Dit lijkt een beetje op wie dan leeft wie dan zorgt. We schuiven het lekker door naar het volgende college! Er wordt verwezen naar allerlei oorzaken buiten de gemeente zoals inflatie, stijgende kosten, het rijk enzovoort. Maar is het niet gewoon zo dat we de financiën en uitgaven zelf bepalen? Het is erg makkelijk met de vinger naar anderen te wijzen en zelf maar uit te blijven geven.

Om een voorbeeld te noemen. Het Denk & Doe mee!-fonds was gefinancierd uit een meevaller en zou een eenmalige uitgave zijn van €5 miljoen. Maar omdat de bomen tot 2026 blijkbaar tot in de hemel groeien wil dit college het blijvend maken. Hierdoor zadelen we het volgende college op met de lasten hiervan. Ook lezen we de indexering (verhoging) van gemeentelijk vastgoed met 14,5%. We snappen dat dit landelijk geregeld is maar veel van dit vastgoed wordt verhuurd aan clubjes en verenigingen die hier subsidie voor krijgen. Gaat hierdoor de subsidie voor deze organisaties ook omhoog?

Het is een magere Voorjaarsnota. Er zitten voor ons te veel haken en ogen aan. We hebben tegen de nota gestemd.

GroenLinks: Een sobere Voorjaarsnota 2023

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

We hebben dit jaar te maken met een compacte en beleidsarme Voorjaarsnota 2023, die voornamelijk technisch van aard is, waarbij echte beleidskeuzes worden vooruitgeschoven naar de Begroting 2024. Op financieel gebied zien we vanaf het jaar 2027 meerjarig een negatief rekeningresultaat. Dit baart ons zorgen. We weten nog niet hoe we deze gaten blijvend gaan dichten, als we niet voldoende betaald worden vanuit het rijk voor de uitvoering van gemeentelijke taken. We zullen als GroenLinks de ontwikkelingen op financiën de komende jaren goed blijven volgen om het college tijdig te kunnen herinneren aan het maken van keuzes.

Wij zien de criminaliteit onder jongeren toenemen. Er is een verontrustende toename van het aantal jonge minderjarigen dat betrokken is bij ernstige criminaliteit. In de Voorjaarsnota wordt een aankondiging gedaan voor het doorgaan van de inzet van het grenzenstellend jongerenwerk. De benodigde financiële middelen hiervoor worden meegenomen bij de Begroting 2024. Wij vinden als GroenLinks dat er naast grenzenstellend jongerenwerk ook gekeken moet worden naar het voorkomen van criminalisering onder jongeren. GroenLinks gaat na het zomerreces in gesprek met de betreffende wethouders over de invulling van de het voorkomen van criminaliteit onder jongeren en het ondersteunen van kwetsbare jongeren die daar gevoelig voor zijn.

We zijn positief over de inzet op verduurzaming. Het programma duurzaamheid wordt gelijktijdig met de Voorjaarsnota behandeld tijdens de laatste raadsvergadering in juli. Over het algemeen kunnen we stellen dat er mooie stappen worden gezet op het gebied van verduurzaming. Wel zijn we van mening dat als het gaat om het isoleren van woningen, we grotere doelstellingen verwachten. Wij vinden dat alle woningen in Capelle aan den IJssel uiterlijk in het jaar 2030 goed geïsoleerd moeten zijn met minimaal label C.

De financiële situatie van vervoersbedrijven is zorgwekkend. Het is belangrijk te benadrukken dat het openbaar vervoer een zeer belangrijke rol speelt in ons dagelijkse leven om ons op een veilige en duurzame manier te kunnen verplaatsen. Wij zien graag oplossingen om het afnemen van openbaar vervoer te voorkomen. Graag zien wij dat het gebruik van het openbaar vervoer in Capelle wordt gestimuleerd en verbeterd.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo regelt openbaarmaking van informatie op verzoek van burgers en ook openbaarmaking uit eigen

beweging van overheidsorganisaties. Gemeenten dienen op verschillende onderdelen informatie en documenten actief openbaar te maken, zo ook de gemeente Capelle aan den IJssel. In de Voorjaarsnota 2023 hebben we geen informatie kunnen vinden over de voortgang van de Woo. We zullen in de komende periode aandacht vragen voor de ontwikkelingen die spelen op dit terrein.

PvdA

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Bij de Begroting voor 2023 zijn de afspraken uit het coalitieakkoord verwerkt. In de voorliggende Voorjaarsnota worden de aanpassingen hierop gedaan. De Voorjaarsnota is beleidsarm; er zijn noodgedwongen keuzes gemaakt van zaken die zijn vertraagd. De oorzaak daarvan is het tekort aan personeel, wat in allerlei sectoren speelt en ook bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Wij willen graag dat het college in het najaar met de gemeenteraad in gesprek gaat over de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Als PvdA zijn we blij met de uitwerking van de programma’s duurzaamheid en buitenruimte. De inhoudelijke koers van deze programma’s ligt in de lijn met wat wij als PvdA belangrijk vinden en sluiten goed aan bij ons verkiezingsprogramma. Een aantal punten die voor ons erg belangrijk zijn: versnellen isolatie woningen, klimaatadaptatie (aanpassing aan de klimaatverandering), tegengaan hittestress (warmte in de stad door verstening), vergroten biodiversiteit (meer verschillende soorten planten en dieren), ecologisch maaien (maaien op natuurvriendelijke wijze), meer ruimte voor fiets en voetganger en 30 km wegen. Bij het laatste punt hebben we wel benadrukt dat we het belangrijk vinden dat fietsers op asfalt kunnen blijven fietsen. Ook zijn we enthousiast dat een aantal concrete ideeën, zoals Tiny Forests en meer bankjes, in de plannen zijn opgenomen.

We zijn daarnaast blij met de twee toezeggingen die we onlangs van het college hebben ontvangen naar aanleiding van suggesties die wij gedaan hebben. Het college heeft allereerst toegezegd dat zij gaan onderzoeken onder welke voorwaarden het Schone Lucht Akkoord getekend zou kunnen worden. Capelle aan den IJssel is een van de weinige gemeenten in de regio die het akkoord nog niet ondertekend heeft. Wij vinden dat dat moet veranderen omdat de luchtkwaliteit van groot belang is voor de gezondheid van de Capellenaren. Ook heeft het college toegezegd dat zij wil kijken of de gemeente zich kan aansluiten bij Groene Cirkels. Dat is een samenwerkingsverband waarin verschillende organisaties, zoals overheden, kennisinstituten en bedrijven, samenwerken aan groene doelen. Er kan op die manier van elkaar geleerd worden. Een van de Groene Cirkels die interessant zou kunnen zijn, is de Groene Gezonde Stad.

We wachten in spanning op het programma wonen, waar als het goed is plannen voor aangepast wonen voor senioren zijn opgenomen. Wij hopen dat daarmee woningen vrijkomen voor gezinnen. Ook zal bij nieuwbouwprojecten het aantal sociale huurwoningen omhoog moeten om ervoor te zorgen dat er weer meer betaalbare woningen komen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat de aanbevelingen van de Rekenkamer, die onlangs onderzoek deed naar het woonbeleid in Capelle, verwerkt worden in het nieuwe beleid, zodat we als raad beter kunnen sturen op het soort woningen in de stad.

In de doorkijk naar de toekomst zullen we als gemeente keuzes moeten maken waar het geld aan wordt uitgegeven. Dat betekent wat ons betreft goede gesprekken in de gemeenteraad, waar we de diverse alternatieven met elkaar afwegen.

ChristenUnie: Uitgestelde plannen vragen vertrouwen

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

De Voorjaarsnota doornemen was dit jaar geen enorme klus want hij was ‘beleidsarm’: begrijpelijk gezien alle omstandigheden. Het Denk & Doe mee!-fonds krijgt een blijvend karakter. We zijn blij met de aanpassing om de financiering jaarlijks vast te stellen, zodat het kan meebewegen met de financiële situatie van de gemeente. Toch zijn we niet echt voorstander van het Denk & Doe mee!-fonds op deze wijze. In onze ogen blijven de grenzen vaag: want wat is nu precies maatschappelijk belangrijk, hoe voorkom je willekeur? Dit fonds drukt ondanks de jaarlijkse vaststelling wel op de Begroting, en heeft op langere termijn gevolgen.

Voor de jongere jeugd is een app ontwikkeld, waarmee ze speelpleintjes kunnen helpen inrichten. We willen allemaal graag dat onze kinderen gezond opgroeien, en dus lekker buiten kunnen spelen. Goed voor hoofd en lijf. Veel ouders maken zich zorgen over het aantal uren schermtijd van hun kind. Het is dus maar de vraag of je via een scherm hen dan kunt verleiden om naar buiten te gaan. We hebben de wethouder gevraagd om na te denken over een verbinding tussen de speelpleintjes en de KinderLabs.

Dat er budget vrijgemaakt is voor inzet op problematiek van messengeweld onder jongeren is een andere kant van het spectrum. Gelukkig gaat het hier maar om een klein deel van onze jeugd, en kennelijk is dit nodig. Samen optrekken met het thuisfront en de onderwijsinstellingen is belangrijk.

Wij vinden het jammer dat EYE-college geen HAVO/VWO opleiding meer kan aanbieden, maar zijn blij dat het vakonderwijs doorgaat. Onze maatschappij heeft goed opgeleide praktisch geschoolden heel hard nodig. Wij wensen het EYE-college veel succes toe.

Niet alleen voor kinderen is buiten zijn en bewegen gezond, ook voor volwassenen geldt dat. Wij zijn dan ook – als echte fietspartij – blij het beter maken van de zuidelijke fietsroute. Vragen hebben we neergelegd bij de wethouder rond de voortgang van het aanmoedigen van bewegen en preventie in de brede zin, op basis van de bestaande subsidieregelingen.

Intussen blijven er veel mensen leven in armoede. Een passende woning is helaas niet voor iedereen beschikbaar. Het is goed dat wij als gemeente Capelle volop en blijvend aandacht besteden aan problematiek van schulden en woningnood. Dat laatste juist ook in de sociale hoek, want daaraan hebben we een groot tekort, zo weten we inmiddels. We bouwen veel momenteel en dat is belangrijk gezien de krapte op de huizenmarkt. Maar juist onze minder bemiddelde Capellenaar staat vaak jaren op een wachtlijst en moet vaak uitwijken naar een andere gemeente. Dat mag niet zo blijven.

In de Voorjaarsnota staat een flinke lijst van doelen 2022 die niet uitgevoerd zijn: o.a. onderzoeken naar besparingen en verkeersdoorstroming, beleid over mobiliteit, parkeren en ook jeugd. Daarnaast onderzoek op het gebied van cultuur en groenplan, extra inzet op eenzaamheid ouderen, armoede en het bevorderen van gezond seksueel gedrag. Wij hebben het college gevraagd: wanneer worden deze zaken wel opgepakt?

We hebben er vertrouwen in dat we samen als raad en college ook de komende tijd naar vermogen zullen bijdragen aan het welzijn van onze Capellenaren. We bidden om wijsheid en onderlinge saamhorigheid en kracht in onze Capelse samenleving.

CDA: Financieel een pas op plaats, maar met oog voor de toekomst!

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Net zoals bij nagenoeg elke gemeente in Nederland zijn de financiële vooruitzichten voor Capelle somber. Tot 2026 is de Begroting sluitend maar daarna is de kans aanwezig dat het financiële perspectief omslaat. Het CDA is blij dat het college een vrijwel beleidsarme Voorjaarsnota heeft voorgelegd. Het blijft een grote uitdaging om, in deze onzekere tijden, doelen uit het Capels Akkoord te realiseren.

Het CDA ondersteunt een voorstel vanuit de SGP en PvdA om voor de startersleningen nu geen extra middelen voor 2024 beschikbaar te stellen, maar eerste de grenzen te bespreken. Hiermee kunnen we aangeven hoeveel starters we willen helpen en met welk geld. Als goed rentmeester maken we hierbij de juiste keuzes om een gezonde financiële gemeente te kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het CDA blij dat er in het eerste halfjaar drie grote beleidsprogramma’s veiligheid, buitenruimte en duurzaamheid aan de raad zijn voorgelegd.

Later volgt nog het programma wonen. Belangrijke thema’s waar Capellenaren dagelijks mee te maken hebben en waar we dit ook samen hebben gedaan met de Capelse samenleving door de buurten en wijken in te gaan. De klimaatdoelen die gesteld zijn moeten gehaald worden. Plannen in het programma duurzaamheid dienen voor iedere Capelse inwoner haalbaar en betaalbaar te zijn. De gemeente, samen met de vrijwilligers van o.a. het Energie Collectief Capelle en Zonkracht, helpen bewoners, ondernemers en VVE’s hierbij op weg. Neemt u eens een kijkje op de website https://www.duurzaamcapelle.nl.

Als gemeente blijven we inzetten op hulp waar dit vooral nodig is. Met voorlichting over energiebesparing, regelingen voor extra geld, een kop soep of koffie in de buurt. Inzet van extra budgetcoaches zorgt ervoor dat geldzorgen niet uitgroeien tot schulden. Dit geldt ook voor hulp aan instellingen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties met problemen vanwege de gestegen kosten.

In dit postcorona tijdperk is er aandacht voor (mentale) gezondheid en gezonde leefstijl. Met name jongeren hebben het nog steeds moeilijk, recente cijfers laten in Capelle een hoog schoolverzuim zien. Voor het CDA is het belangrijk om snel tot een sluitende aanpak te komen, met betrokkenheid van ouders. Betrek hierbij ook de Capelse Jongerenraad, waarmee beleid beter aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Dit alles biedt onze Capelse jongeren een kansrijke start en toekomst om een diploma of (start)kwalificatie te halen.

Tot slot heeft het CDA aandacht gevraagd voor het minder rijden van de RET-bussen in de zomer. Voor Capelle gaat het vooral om de buslijnen 30 en 31 richting Schollevaar en Oostgaarde. Hier rijdt ook voor een deel de buurtbus. We dienen oog te houden dat de buurtbus en haar vrijwilligers niet overvraagd worden. Vrijwilligers zijn immers de ruggengraat van onze Capelse samenleving. De fractie van het CDA wenst u een mooie zomer toe.