De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorjaarsnota. U leest de reacties van de meeste gemeenteraadsfracties op de voorjaarsnota 2022. Bekijk ook het verslag van de raadsvergadering. 

Leefbaar Capelle: Voor Vandaag en Morgen

logo Leefbaar Capelle

Op 4 en 5 juli 2022 behandelde de raad de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022. De jaarrekening en de voorjaarsnota zijn de laatsten in de collegeperiode 2018-2022. Het motto van deze periode was “Met het oog op morgen” een programma van de coalitie van Leefbaar Capelle en de VVD, waarin we de afgelopen 4 jaar vele zaken hebben mogen realiseren. Echter corona heeft ook Capelle niet overgeslagen en we hebben de gevolgen hiervan sociaal en economisch gevoeld. Corona is nog steeds gaande en we zijn dan ook blij dat wij als gemeente de nodige veerkracht hebben laten zien. Maar er zijn ook zaken waarin de flexibiliteit niet genoeg was of er niet was. Het corona herstelplan probeert hier enige soelaas te bieden.

De jaarrekening 2021 laat een positief beeld zien, alle indicatoren staan op groen. Wat betekent dat voor u als Capellenaar? Simpel gesteld hebben we het jaar met geld in de knip overgehouden. Dit komt deels door meevallers in het gemeentefonds, maar ook omdat deels door corona een aantal zaken (nog) niet uitgevoerd zijn. Deze worden dan doorgeschoven naar 2022 en verder. Het biedt wel een mooie uitgangspositie voor de komende 4 jaar. Daaraan gekoppeld heeft het oude college ook de voorjaarsnota gepresenteerd. Een tussenbalans en de opmaat naar de begroting voor volgend jaar. In deze voorjaarsnota zitten weinig nieuwe zaken en dit heeft alles te maken met de overgang naar een nieuw college. Een aantal technische aanpassingen en onvermijdelijke financiële zaken op bepaalde posten zijn verwerkt in de voorjaarsnota. Leefbaar Capelle heeft wel de vraag gesteld of we het allemaal kunnen uitvoeren. De bedrijfsvoering informatie laat zien dat er goed gekeken moet worden naar het ambtelijk apparaat. Ook Capelle heeft te kampen met een gebrek aan arbeidskrachten. En goed personeel is schaars.

Het oude college geeft met een beleidsarme voorjaarsnota ruimte aan het nieuwe college om hun plannen te verwezenlijken. Leefbaar Capelle heeft na de verkiezingen het voortouw genomen. En we zijn dan ook blij met dit coalitieakkoord waarin op elk beleidsveld meerdere speerpunten zijn benoemd. Het is voor Leefbaar Capelle een flexibel en dynamisch stuk, met andere woorden het is niet in beton gegoten. Iets wat de afgelopen jaren ons hebben laten zien, is dat er plotsklaps wijzigingen kunnen optreden die anders handelen mogelijk moet maken. Wij zien dit met onze coalitiepartners en de overige partijen in de raad met vertrouwen tegemoet. 

De coalitie doet het niet alleen. De coalitie vormt weliswaar een meerderheid, maar gedragen besluitvorming vraagt ook dat de “minderheid” gehoord en verstaan wordt. Alleen op die manier besturen we Capelle en houden we Capelle: Leefbaar, bewoonbaar en betaalbaar. Lage lasten blijft het streven waar Leefbaar Capelle voor wil gaan. Voor de Capellenaren, voor Capelle. 

Website:     www.leefbaarcapelle.nl
Twitter:       @LeefbaarCapelle
Facebook:   Leefbaar-Capelle
Instagram:   leefbaarcapelle
 

D66: Op naar een gezond Capelle voor iedereen

logo D66 Capelle aan den IJssel

De afgelopen week besprak de gemeenteraad een voorjaarsnota, die deze keer beleidsarm is en weinig nieuws bevat. Omdat er een nieuw college is aangetreden, zal deze het nieuwe beleid mogen gaan vormgeven. Uit de voorjaarsnota volgt dat de financiële situatie van de gemeente gezond is tot en met in ieder geval 2027, waarvoor onze complimenten aan het huidige college.

Voor D66 Capelle blijft een “Capelle voor iedereen” het belangrijkste doel.
Dat is een Capelle waar iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen.
De komende vier jaar gaan wij daar als coalitiepartner en als gemeenteraadsfractie dan ook hard voor werken.

Ondertussen leven wij in onzekere tijden. Problematiek rondom energiearmoede, opvang van vluchtelingen en de nog steeds sluimerende Covid19-pandemie. Naast deze problemen, die op ons afkomen, verkeren we ook nog in zowel een woningcrisis als een klimaatcrisis. Allemaal uitdagingen waar de gemeente de komende vier jaar mee aan de slag moet. Wij zijn dan ook blij dat de nieuwe coalitie dit herkent en erkent door in het coalitieakkoord aan te geven hier rekening mee te houden.
 
Kortom, flinke uitdagingen voor onze gemeente. D66 Capelle kijkt uit naar het aantreden van het nieuwe college en het nieuwe beleid. D66 wenst u een mooie, gezonde zomer en een fijne vakantie!
 

VVD: De Capelse VVD heeft vertrouwen in de toekomst

logo Capelse VVD

De Capelse VVD kijkt met trots terug op de afgelopen collegeperiode. De gemeentefinanciën staan er veel beter voor dan vier jaar geleden en dat met veruit de laagste gemeentelijke lasten van de regio. In de goede jaren zijn er reserves aangelegd voor de magere jaren die kunnen gaan volgen. We zijn voormalig wethouder Nico van Veen voor zijn inzet en harde werk hiervoor heel dankbaar.

Veel gaat goed in Capelle, maar het kan natuurlijk altijd beter. Samen met Leefbaar Capelle, D66 en de PvdA hebben we een mooi nieuw coalitieakkoord voor de komende vier jaar gesloten. Wethouder Harriët Westerdijk neemt namens de VVD opnieuw plaats in het college, met name als coördinerend portefeuillehouder sociaal domein en als projectwethouder Rivium. Beleidsgebieden waar voor Capelle aan den IJssel belangrijke uitdagingen liggen die bij Harriët in gedegen handen zullen zijn.

Passend bouwen in Capelle 

Juist op het gebied van wonen liggen er flinke uitdagingen. 2900 Woningen gaan we toevoegen aan de woningvoorraad. En wij willen dat deze er komen voor de Capelse starters, de Capelse ouderen en de Capelse werkenden. Ook wordt de zelfbewonings-plicht uitgebreid en de verhuur van koopwoningen tegengegaan. Zo creëren we betere kansen voor de Capellenaren op onze woningmarkt.

Vrij ondernemen in Capelle 
Onze ondernemers hebben zware jaren achter de rug en kunnen wel wat steun gebruiken van ons allemaal. We houden parkeren gratis en zetten de campagne ‘Wees loyaal, koop lokaal’ door voor onze lokale middenstand. Om Capelle aantrekkelijk te houden voor bewoners en bedrijven breiden we ook het glasvezelnetwerk uit. 

Investeren in veiligheid

We gaan extra investeren in veiligheid. Iedere inwoner van Capelle verdient het om zich vrij en veilig te voelen in onze mooie gemeente. Zo gaat Handhaving ook op zondag werken; vandalen en verkeersaso’s nemen geen vrij op zondag. Ook blijft er aandacht voor onze jeugd en voor preventie.

Sport en cultuur houden prioriteit

Uiteraard blijven we inzetten op goede sportieve en culturele voorzieningen. Afgelopen jaren hebben we met elkaar ontdekt hoe fijn het is om buiten te zijn en in je buurt te kunnen recreëren. We willen meer mogelijkheden om in de buitenruimte te sporten en te bewegen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in het verbeteren van de bespeelbaarheid van sportvelden. De Capelse horeca, het verenigingsleven en de bibliotheek willen we verder versterken en toekomstbestendig maken.

Kansen voor Capelle

Succesvol bestaand beleid zien we graag doorgezet. Denk hierbij aan het kansen bieden aan alle Capelse jongeren en het tegengaan van schuldenproblematiek. Belangrijk punt voor de Capelse VVD is het laag houden van de gemeentelijke woonlasten, die voelt u namelijk direct in uw portemonnee, en natuurlijk het op orde houden van de gemeentefinanciën.

Met dit alles en nog veel meer gaan we de komende jaren weer aan de slag. We streven ernaar dat het goed leven is voor alle inwoners van onze mooie, sociaal rechtvaardige gemeente. Een beter, vrijer en kansrijker Capelle. Een Capelle voor vandaag en morgen. De Capelse VVD zal er alles aan doen om hier een stevige bijdrage aan te leveren.

SGP: Zekerheid in onzekere tijden

logo SGP

Een beleidsarme Voorjaarsnota 2022. Dat is in het licht van de recente gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe coalitievorming terecht. Toch staan er belangrijke zaken in die de SGP kort wil aanstippen. 

Het is van belang om enerzijds in de jeugdzorg voldoende te investeren om alle jongeren in de problemen daadwerkelijk te kunnen helpen. Tegelijkertijd is het van groot belang om het huis op orde te krijgen en waar mogelijk juist met goede preventie te voorkomen dat jongeren zwaardere en dus duurdere hulp nodig hebben.

We zien een toename van het aantal urgentie-aanvragen voor woningen. Een call for action om te bouwen, juist ook voor senioren, zodat er kan worden ‘doorgeschoven’. 

De afwikkeling van de kinderopvangtoeslag moet warm en royaal plaatsvinden, maar laten wij tegelijk ook lessen trekken uit deze affaire. 

De transformatie 3.0 om zo naar een toekomstbestendig sociaal domein te komen staat expliciet op de agenda. Dat is goed en blijvend nodig.  

Het is van groot belang om ten aanzien van de energiearmoede bij de begroting écht met voorstellen te komen. En daarbij moeten wij als plaatselijke overheid niet te afwachtend zijn en voor financiën naar de rijksoverheid kijken. Wij moeten als Capelle bereid zijn hier zelf ook in te investeren. 

Goed om te lezen dat de recente besluitvorming rond Oeverrijk is verwerkt. Wij zien uit naar de plannen voor een mooie, groene, recreatieve invulling van dit gebied voor alle Capellenaren. 

De SGP is dankbaar voor de inzet die is gepleegd voor een snelle opvang van Oekraïners in onze gemeente. Veel dank ook voor de rol van het maatschappelijk middenveld en de kerken hierin en de inzet die zij nog steeds plegen. Helaas is de opvang van de vluchtelingen aan de Barbizonlaan door omstandigheden vertraagd. Wij rekenen er op dat dit de volle aandacht van het college blijft houden. En de inzet is en blijft om spoedig om tot een passende oplossing te komen. 

Corona heeft ook in de Capelse samenleving zijn (diepe) sporen getrokken en corona is nog niet voorbij. Ook Capelse jeugd ervaart hierdoor mentale problemen. Graag gaan wij met de Jongerenraad in gesprek om te bezien welke passende maatregelen hiervoor wenselijk en mogelijk zijn. 

In het kader van de gemeentelijke financiële stukken valt nogal eens de term ‘dagkoersen’ om daarmee aan te duiden dat één en ander onzeker is. Een Bijbelse notie is in dit licht dat wij “mensen van de dag zijn”. Ook voor ons als mens is veel onzeker. Dat merken wij elke dag weer: de corona-pandemie, oorlog in Oekraïne, vluchtelingen, een stikstofcrisis die op dit moment ons land in de greep houdt. Onzekerheid alom. Is er dan niets zeker? Ja toch wel, de woorden van het volgende lied zijn zó waar: 
 
''Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heeren hand,    
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land.''

Dát geeft zekerheid in onzekere tijden! Elke dag weer. En die zekerheid wenst de SGP-fractie de gehele raad, het college, de ambtelijke organisatie en alle Capellenaren van harte toe. 

Capels Bewoners Belang (CBB): Gemeente Capelle heeft het financieel voor elkaar; geldt dat ook voor de Capellenaar?

logo Capels Bewoners Belang

Maatschappelijke ontwikkelingen

De voorjaarsnota blikt vooruit op diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Te denken valt aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Als partij wordt aandacht gevraagd voor het huisvestingsprobleem van Capellenaren die al geruime tijd, zo niet jaren, op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte. CBB vraagt het college ook ten behoeve van deze groep de nodige creativiteit in te zetten. 

WMO

Een ander punt van aandacht is het sociaal domein waarin taken worden uitgebreid terwijl de financiële ondersteuning uit het Rijk niet altijd toereikend is. Ook deze situatie vraagt de nodige creativiteit om de Capellenaar desondanks de benodigde WMO-gerelateerde ondersteuning te bieden. 

Participatie

Het college schenkt de nodige aandacht aan burgerparticipatie en de ontwikkeling van jongerenparticipatie bij gemeentelijke besluiten. Ook de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen verdient de nodige investering door middel van social return. CBB omarmt deze vormen van participatie gelet op de mogelijkheden die participatie biedt voor zowel het individu, als ook voor de gemeenschap. 

Jongeren

Ook in onze gemeente is sprake van zorgwekkende ontwikkelingen onder jongeren zoals agressie, geweld, messenbezit, drugsgebruik en drugshandel. CBB ondersteunt de plannen en de extra beschikbaar gestelde middelen ter bestrijding van deze zorgelijke ontwikkelingen. 

Veiligheid

Veiligheid in het algemeen als ook de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming krijgen de nodige aandacht. Te denken valt aan de aanleg van een fietsbrug over het fietspad langs de Algeraweg. 

Ondernemers

De gemeente komt de ondernemers als gevolg van de coronacrisis tegemoet door ontheffing van leges. Daarnaast wordt de dialoog met ondernemers aangegaan gericht op mogelijke vervolgondersteuning. 

Cultuur 

CBB maakt van deze gelegenheid gebruik om de door diverse Capellenaren en vanuit welzijnspartijen geuite behoefte aan meer culturele activiteiten te benoemen. Een van die activiteiten betreft de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 die in wijkgebouw Schollevaar plaatsvond. CBB spreekt de verwachting uit dat deze herdenking in de gemeente Capelle een structureel karakter krijgt. 

Voedselbanken en armoede

Enerzijds is CBB dankbaar voor het bestaan van de voedselbanken waarop Capellenaren een beroep kunnen doen. Anderzijds, betreurt CBB de noodzaak van het bestaan van voedselbanken. Dit is een aanwijzing dat de financiële positie van onder andere deze groep Capellenaren verre van solide is.  Ook is er de nodige steun voor schuldhulpverleningstrajecten.

Solide gemeentelijke financiën

De Voorjaarsnota staat niet los gezien van de gepresenteerde jaarstukken waarbij de gemeentelijke financiën een positieve saldo vertoont. Op de vraag van CBB aan het College of dat positief saldo te maken heeft met een te ruime raming, werd ontkennend gereageerd. Het college typeert haar financiële positie als solide en stelt daarnaast over de nodige middelen te beschikken ten behoeve van onvoorziene posten. CBB vindt het echter van belang alsnog antwoord te krijgen op de vraag of Capellenaren hun financiële positie ook als solide ervaren. De maatschappelijke geluiden waarbij sprake is van stijgende olie- en benzineprijzen, energierekeningen en stijgende woonlasten waardoor velen niet rond kunnen komen, liegen er niet om. CBB verzoekt het college prioriteit te geven aan verbetering van de financiële positie van Capellenaren.

GroenLinks: In de basis goed, maar ontbreekt aan stevige ambities

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering met betrekking tot de voorjaarsnota aandacht gevraagd voor de volgende vijf punten.

Opvang vluchtelingen

In de voorjaarsnota wordt gesteld dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zich beraadt over de financiële haalbaarheid van de locatie Barbizonlaan als opvanglocatie voor vluchtelingen en dat er gesprekken worden gevoerd over eventuele alternatieve oplossingen. Ongeveer zes maanden nadat we een motie hierover hebben aangenomen als raad, is het niet gelukt om deze opvanglocatie te realiseren. Wij hebben de burgemeester gevraagd om daad bij het woord te voegen en op zoek te gaan naar oplossingen. Op 5 juli 2022 bij de bespreking van het coalitieakkoord hebben we van de burgemeester goed nieuws gekregen en zijn we blij dat de motie alsnog in uitvoering wordt gebracht.

Bestrijden energiearmoede

We zien dat energiearmoede een steeds groter wordend probleem wordt. In de voorjaarsnota komt dit onvoldoende terug. We hopen dat, gezien de noodzaak, het nieuwe college meer gaat doen dan het in de voorjaarsnota genoemde; uitdelen van energieboxen. In het Actieplan Energiearmoede staan gelukkig al meer maatregelen. We zullen hier strak op toezien. En we hopen dat het nieuwe college kiest voor een stevige aanpak middels isolatie van meer woningen en extra financiële ondersteuning van groepen die in moeilijke financiële situaties verkeren door de hogere energieprijzen. 

Groen en biodiversiteit

Op het gebied van groenonderhoud, zijn we blij dat er erkend wordt dat er achterstanden zijn. En dat het nieuwe college zich gaat inzetten om het onderhoudsniveau op peil te brengen. Een mooi groen en biodivers Capelle gaat ons aan het hart. We vinden het positief dat hier nu geld voor wordt uitgetrokken, maar wel weer teleurstellend dat het niet gaat om structurele gelden. Wij hopen dan ook dat het nieuwe college het groenonderhoud en de biodiversiteit in Capelle blijvend zal verbeteren. En we niet weer in een situatie gaan komen waarin de klachten van de bewoners er ons mede toe zullen bewegen om eenmalige gelden vrij te maken. 

Duurzaamheid

Met betrekking tot duurzaamheid, zien we weinig ambitie. Een energiebesparing van 5% eind 2022 ten opzichte van het jaar 2015, vinden wij niet ambitieus. Vooral niet als we lezen dat het energiegebruik in 2019 7,2% lager lag ten opzichte van 2015. Wij hopen dat het nieuwe college gaat kiezen voor een herijking van de streefwaarde voor energiebesparing en deze opschroeft naar een hoger niveau, zodat we als gemeente een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Partnerband Chinese gemeente Jiashan 

Tot slot hebben wij ons op het standpunt gesteld dat de partnerband die de gemeente met de Chinese gemeente Jiashan heeft, verbroken dient te worden. Wij vinden het vanuit een ethisch oogpunt niet juist om een economische partnerband te hebben met een gemeente in een land dat genocide pleegt. Hiernaast valt het gezien de politisering van de banden van China’s kant en het feit dat het bij China ook om het vergaren van data gaat niet meer te stellen dat het bij de band gaat om enkel economische belangen. 

PvdA: Goed samenwonen en leven in Capelle aan den IJssel

logo PvdA Capelle aan den IJssel

In 2021 hebben we als gemeente Capelle geld overgehouden, doordat allerlei persoonlijke ontmoetingen en ondersteuning door de coronapandemie niet door konden gaan. De gevolgen hiervan zijn nog dagelijks merkbaar. En corona is niet weg, hoe het verder zal gaan en de gevolgen die dat heeft voor Capellenaren zien wij met zorg tegemoet. We hebben meer zorgen over de toekomst: oorlog in Europa, stijgende gasprijzen en überhaupt de beschikbaarheid van brandstof, woningnood. 
 
In verband met de afsluiting van deze collegeperiode is dit een beleidsarme voorjaarsnota. Het nieuwe college dat op dinsdag is geïnstalleerd, heeft haar plannen vastgelegd in het coalitieakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt waarvan we als PvdA verwachten dat deze bijdragen aan goed samenwonen en leven in Capelle aan den IJssel. 
 
Er komen plannen voor aangepast wonen voor senioren, waardoor hopelijk woningen vrijkomen voor gezinnen. Voor mensen die steun nodig hebben bij het vinden en houden van een baan, worden banen gecreëerd om hen hun talenten te laten inzetten. Er wordt gewerkt aan extra ondersteuning voor gezinnen in armoede. En natuurlijk de inzet op groen en duurzaamheid, waar Sjoerd Geissler zich als wethouder namens de PvdA Capelle voor in mag gaan zetten in de komende periode. 

ChristenUnie: Niet op de lauweren rusten!

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

De Voorjaarsnota 2022 (VJN) omvat de meest noodzakelijke en actuele onderwerpen, zoals de vluchtelingenopvang, de ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam en de toeslagenaffaire. De ChristenUnie is blij met de inspanningen die verricht worden, onder andere voor de Oekraïense vluchtelingen. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar de voortgang van het geplande onderdak aan de Barbizonlaan. We hopen oprecht dat hier binnenkort doorgepakt kan worden. Binnen het sociaal domein zijn ook op andere terreinen lokale inspanningen nodig. Steeds vaker blijkt dat er op wijkniveau goede resultaten worden behaald. Daarom pleiten wij voor een wijk GGD-er, in navolging van de wijkbrandweerman en de wijkagent. Onze verwarde medemens wordt vaak als last ervaren. Terwijl er meestal gewoon een hulpvraag ligt, die om onze gemeenschappelijk steun en een specifieke benadering vraagt. Onze motie hieromtrent is recent aangenomen; we zijn benieuwd hoe dit verder vormgegeven gaat worden. Er waren ook aanpassingen van de VJN, bijvoorbeeld inzake veilig fietsen en de transformatie-initiatieven. Met het oog op de verkeersveiligheid zien we liever vandaag dan morgen dat (fiets)paaltjes verwijderd worden!

Tijdens een van de campagnedebatten hebben wij het voorstel gedaan om onze jeugd, die fysiek en mentaal te lijden heeft gehad onder corona iets in het vooruitzicht te stellen. Omdat niet iedere jongere gelijk is, stelden wij daarbij voor hen de keuze te laten tussen een leuke samenbindende activiteit of een vorm van psychische of mentale steun. Via de scholen en Welzijn Capelle wordt het eerste element in Capelle reeds opgepakt. Of dat voldoende is gaan we binnenkort horen van de Capelse Jongerenraad. De wethouder heeft recentelijk toegezegd zich te zullen inzetten voor de psychisch/mentale kant: daar zijn we blij mee, want ook op dit gebied is door corona bij jongeren schade aangericht.

Voor de ChristenUnie is ieder mens van waarde. In sommige landen, zoals in China, geldt dat niet. Vanaf het begin zijn wij geen voorstander geweest van de partnerband met Jiashan. In de afgelopen jaren lijkt de manier waarop dit land omgaat met menswaardigheid niet verbeterd. Wij zouden daarom het partnership met Jiashan willen beëindigen, maar wachten vooralsnog de op handen zijnde evaluatie af.

De komende jaren lopen de inkomsten en uitgaven wel wat uit de pas (EMU-saldo). Het streven is om dit in balans te brengen, maar hoe? Met het oog op het genereren van extra inkomsten, juichen we het toe dat er een extra subsidioloog (met een knipoog naar de VVD) aangenomen gaat worden. We spreken de wens uit dat de bezetting bij de gemeente op orde is met een acceptabele werkdruk, vormgegeven door een vaste formatie met inhuur waar nodig.

Ondanks de gerealiseerde positieve resultaten en de relatief gunstige financiële positie van onze gemeente pakken donkere wolken zich samen aan de horizon. We kunnen niet op onze lauweren rusten. Grote vraagstukken rond onder andere wonen, armoede, jeugdzorg, veiligheid en duurzaamheid zullen onze volledige aandacht vragen de komende tijd. Wij wensen alle Capellenaren en hen die voor deze gemeente werken daarbij veel kracht en wijsheid toe.

Website:     capelleaandenijssel.christenunie.nl
Twitter:       @CUCap
Facebook:  ChristenunieCapelleAanDenIJssel
Instagram:  christenunie_capelleadijssel
 

CDA: Een zorgzame samenleving voor de dag van morgen

Logo CDA Capelle aan den IJssel

In de commissies en de raad heeft het CDA uitgebreid stil gestaan bij de Voorjaarsnota, een tussenstand over wat er in de begroting is afgesproken om uit te gaan voeren in 2022. 

Ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportverenigingen vrijwilligersorganisaties en kerken werken hard mee aan het coronaherstel in onze stad. Nieuwe uitdagingen komen op onze gemeente af. Met de oorlog in Oekraïne is er sprake van een vluchtelingenstroom, ook richting Nederland. Als gemeente hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door een opvanglocatie in het Rivium te realiseren. Hierbij is veel gevraagd van de stad en de ambtelijke organisatie. Wij zijn trots dat dit, samen met de Capellenaar, op zo’n korte termijn is gerealiseerd.

In deze terugblik staan we stil bij de financiën, energietoeslag minima en extra inzet op jongeren en verwarde personen. 

Financiën

In vergelijking met de Jaarstukken 2021 dienen we voor de komende jaren als een goed rentemeester om te gaan met onze gemeentelijke financiële middelen. We moeten hierbij de balans houden tussen uitgaven en inkomsten. Mogelijke wensen vanuit de samenleving is een gedeelde verantwoordelijk waarbij de kosten niet altijd alleen bij de overheid of de volgende generatie neergelegd kunnen worden. Dit vraagt niet alleen om realistisch te begroten met actuele kosten, maar ook in capaciteit. Kunnen we alles doen met de krapte op de arbeidsmarkt? 

Energietoeslag minima

Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben deze tegemoetkoming automatische ontvangen. Andere huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum) dienen zelf een aanvraag in te dienen. Het CDA is blij met de toezegging van de wethouder om na de zomervakantie extra aandacht te besteden om zo Capellenaren die nog geen aanvraag hebben ingediend op te roepen en te helpen met de aanvraag. www.ijsselgemeenten.nl/energietoeslag 

Grensstellend jongerenwerk

We zien een aantal zorgelijke ontwikkelingen bij groepen (zeer jonge) jongeren ten aanzien van onder meer agressie, geweld, messenbezit, drugsgebruik en -handel, moneymuling en een toename in het aantal rivaliserende groepen. Door extra inzet van specialistisch jongerenwerk (JOZ) willen we deze ontwikkeling graag remmen en voor zover het kan tijdig een positieve omslag teweegbrengen bij deze jongeren. Het CDA heeft aandacht gevraagd om ook te kijken naar de ouderbetrokkenheid, afstemming en kennisoverdracht met het jongerenwerk van Welzijn Capelle, maar vooral de preventieve kant, dicht in de buurt een jongerenplek of sportactiviteiten in iedere wijk.

Pilot wijk GGD-er

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk hulp en ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken. Het CDA heeft voor de motie van de ChristenUnie gestemd, inzet van een wijk GGD-er voor mensen met verward gedrag. Wel met de kanttekening om dit integraal te bezien en er goede afstemming is met het reeds bestaande aanbod, zoals: het laagdrempelig meldpunt bij Welzijn Capelle en het team van de stadsmarinier woonoverlast. 

Tot slot wenst het CDA u een mooie zomer toe. Corona is nog onder ons, wees alert in het belang van onze kwetsbare naasten en de medewerkers in de zorg. 

Belang van Nederland (BVNL): Trotse nieuwkomer in de Capelse gemeenteraad

Logo Belang van Nederland (BVNL)

Als nieuwkomer in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel zijn wij verheugd om dit jaar voor het eerst onze reactie op de Voorjaarsnota 2022 te mogen geven. Dit jaar is het een beleidsarme Voorjaarsnota omdat deze door het vorige college is opgesteld en derhalve gezien kan worden als een tussenstand van het lopende begrotingsjaar.

Van crisis naar crisis

In de afgelopen twee jaar heeft de Voorjaarsnota in het teken gestaan van corona. En voor het derde jaar op rij hebben gebeurtenissen, welke zich buiten onze stadsgrenzen afspelen, een grote impact op ons leven. Door de oorlog in Oekraïne staat ook onze gemeente sinds begin van dit jaar voor de uitdaging om hulp en onderdak te bieden aan een grote stroom van vluchtelingen. Daarbij is er sprake van woningnood waar geen snelle remedie voorhanden is. En er tot overmaat van ramp een ongekend grote krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan, waardoor tal van bedrijven niet op volle kracht vooruit kunnen. Komend najaar zal de landelijke gascrisis ook lokaal gaan opspelen. Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn helaas ook Capellenaren hierdoor gedupeerd geraakt. Gelukkig is er vanuit onze gemeente contact met deze mensen en kunnen zij een beroep doen op onze gemeente voor ondersteuning met betrekking tot hun financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

Capelle staat voor grote uitdagingen

Het komende jaar zullen wij het hoofd moeten bieden aan de zaken die de afgelopen jaren zijn blijven liggen. En waarschijnlijk ook aan tal van nieuwe en onvoorziene gebeurtenissen. Onze jongeren, ouderen, gezinnen, mensen die zich eenzaam hebben gevoeld, mensen die iemand hebben verloren, onze ondernemers en alle overige Capellenaren hebben het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Wij zullen er op toe blijven zien dat zij vanuit onze gemeente de nodige aandacht zullen blijven krijgen.

Met elkaar een vuist maken

Capelle is een gezonde financiële gemeente waar wij als burgers op terug kunnen vallen. BVNL Capelle is een voorstander van een kleine (lokale) overheid en juicht het toe wanneer Capellenaren samen een vuist maken en elkaar mobiliseren om zo met elkaar tot de gewenste oplossingen te komen. Laten we de komende tijd goed naar elkaar omkijken om zo het beste voor Capelle en alle Capellenaren eruit te halen. Omdat Capelle beter verdient! BVNL Capelle wenst u een fijne zomer.