De afgelopen weken vergaderden de commissies in het gemeentehuis. De raads- en burgerraadsleden spraken over verschillende onderwerpen. U leest een kort verslag van een aantal commissies. U kunt alle vergaderingen terugkijken in de raadskalender(externe link).

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen met andere gemeenten op verschillende onderwerpen. Dit heet gemeenschappelijke regelingen. Door een landelijke wetswijziging moeten deze gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. In de raadscommissie Samenleving en Economie en de raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer zijn deze aanpassingen voor verschillende gemeenschappelijke regelingen besproken.

Alles over deze vergaderingen terugvinden?

Ga naar de raadskalender(externe link)

In de raadskalender kunt u:

  • De agenda’s bekijken;
  • De vergaderstukken lezen;
  • Alle vergaderingen live en achteraf bekijken.

11 maart

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

De raadscommissie vergaderde op maandag 11 maart en besprak de volgende onderwerpen.

Afwegingskader noodhulp bij humanitaire rampen

Noodhulp bij humanitaire rampen is geen gemeentelijke taak, maar wordt uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en hulporganisaties. Giften van derden zijn bij humanitaire rampen heel belangrijk. De gemeente kan daarom besluiten een (financiële)bijdrage te leveren. In het voorstel staat welke keuzes de gemeente Capelle aan den IJssel zou kunnen maken wanneer er gehandeld moet worden bij humanitaire rampen. Dit richt zich op noodhulp van €1 per inwoner tot een maximum bedrag van € 67.000. Er ontstaat een brede discussie waarbij aan de ene kant partijen niet verder willen gaan dan alleen faciliteren terwijl aan de andere kant partijen het opgehaalde bedrag van burgerinitiatieven zelfs wil verdubbelen. Wethouder Van Woudenberg geeft aan, op een enkele aanpassing of verduidelijking na, te blijven bij datgene wat in het voorstel staat. Voorgesteld wordt het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 maart a.s.

Aandelenuitgifte Stedin Holding N.V. 2024 aan provincie Utrecht, provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse en Utrechtse gemeenten.

Stedin heeft als gevolg van de energietransitie een extra investeringsopgave en daarmee een kapitaalbehoefte. In de raadsvergadering van 13 november 2023 is de toetreding van de staat als aandeelhouder voor een bedrag van € 500 miljoen goedgekeurd. Een aantal decentrale overheden hebben aangegeven ook te willen toetreden voor een totaalbedrag van € 25 miljoen. Het college heeft in principe besloten in te stemmen met deze nieuwe toetreders tenzij de raad geen wensen en/of bedenkingen heeft. De commissieleden hebben inderdaad geen wensen en/of bedenkingen waardoor het besluit van het college nu definitief is.

Raadscommissie Samenleving en Economie

De raadscommissie vergaderde op maandag 11 maart en besprak de volgende onderwerpen.

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Promen

Capelle aan den IJssel heeft een gemeenschappelijke regeling met Promen, een bedrijf dat mensen ondersteunt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moeten voor 1 juli 2024 verplicht de volgende onderwerpen in de Wgr gewijzigd worden: zienswijzen besluiten, betrokkenheid ingezetenen en belanghebbenden, evaluatie, actieve informatieplicht en uittredingsregels.

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de gewijzigde GR Promen, een zienswijze in te dienen ten aanzien van artikel 35 van de Ontwerp wijziging GR Promen en de concept-antwoordbrief van de GR Promen vast te stellen. De commissie gaat akkoord met het voorstel en dit onderwerp gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 25 maart.

Programma Thuis in Capelle!

Het aantal (kwetsbare) thuiswonende ouderen neemt toe. Dit brengt druk op de woningmarkt en de zorg met zich mee. In de Stadsvisie Capelle is bepaald dat elke Capellenaar zich gezond en veilig thuis moet voelen. Het programma Thuis in Capelle! wil hierop inspelen.

Het programma kan op brede steun rekenen van de commissie. Er zijn wel vragen over de uitvoering van het programma. Commissieleden stellen vragen over de haalbaarheid van het programma en de tijdsplanning. Ook worden vragen gesteld over het voorstel om jongeren een vergoeding te geven voor vrijwilligerswerk en of op lokaal niveau een verandering van denken over zorg in gang gezet kan worden. Dit onderwerp gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 25 maart 2024.

12 maart

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

Deze raadscommissie vergaderde op dinsdag 12 maart en besprak de volgende onderwerpen.

Bestemmingsplannen ‘Dakkapellen en dakopbouwen Fascinatio- Capelsebrug en Schollevaar’

Met het voorstel worden de laatste bestemmingsplannen ‘Dakkapellen en dakopbouwen Fascinatio-Capelsebrug en Schollevaar’ bijgewerkt. Dit, omdat de regels in deze bestemmingsplannen momenteel nauwelijks mogelijkheden bieden voor het bouwen van dakkapellen en/of dakopbouwen op de genoemde locaties, terwijl dat ruimtelijk wél wenselijk kan zijn.

Alle fracties hebben (in principe) positief over het voorstel geadviseerd, met name omdat het doen van aanvragen eenvoudiger wordt en administratieve lasten voor de gemeenten worden verminderd. Ervan uitgaande dat nog een nadere toelichting van het college op de enkele openstaande vragen tijdig aan de raad wordt verstrekt, kan het voorstel als hamerstuk voor de raad van 25 maart worden geagendeerd. Resultaten verkenningen aardgasvrij Capelle XL en aardgasvrij ’s Gravenweg en Bermweg en omgeving.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten een warmtevisie opstellen met als doel in 2050 een aardgasvrij gebouwde omgeving te hebben. In Capelle zijn vooralsnog 2 gebieden verkend naar aardgasvrije opties. Dit zijn: Capelle XL, ’s Gravenweg en omgeving Bermweg. De resultaten van deze verkenningen zijn inmiddels gereed. De commissie is blij met de resultaten en met de te nemen vervolgstappen. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het opstellen van een uitvoeringsplan, het informeren van bewoners en het informeren over het in eigen tempo voorbereiden op ‘aardgasvrij’ (onder andere door te isoleren naar de standaard voor woningisolatie en overstappen naar elektrisch koken).

De wethouder heeft daarbij wel toegezegd dat in toekomstige verkenningen de besparingsmogelijkheden van de zogenaamde salderingsregeling (het belang van investeren in zonnepanelen en het daarmee opwekken van energie om op die manier de kosten van een warmtepomp te drukken) nog duidelijker onder de aandacht zal worden gebracht.

Omdat de commissie unaniem akkoord is met de resultaten van beide verkenningen zullen ook deze raadsvoorstellen als hamerstuk voor de raad van 25 maart worden geagendeerd.

Resultaten Opt-in onderzoek; een systeem voor de bezorging van ongeadresseerde post, zoals folders

Medio vorig jaar heeft de raad het college gevraagd te onderzoeken of een systeem voor bezorging van ongeadresseerde post (m.n. reclamefolders) in Capelle mogelijk is en wat de consequenties zijn.

Het Opt–in systeem betekent dat géén folders meer worden bezorgd tenzij dit door middel van een ‘ja-sticker’ kenbaar is gemaakt (dit in tegenstelling tot het huidige systeem, waarbij iedereen folders krijgt, tenzij een ‘nee/nee’ of ‘nee/ja’ sticker is geplakt). Naar aanleiding van de positieve uitkomst (met name ook vanuit het duurzaamheidsoogpunt) van het onderzoek staat de commissie positief tegenover invoering van het systeem.

Hoewel ook het college positief tegenover het systeem staat wil zij de eerste ervaringen van de gemeente Nijmegen afwachten. Verwachting is dat een definitief (en positief) besluit over invoering over ongeveer 6 maanden zal worden genomen.