De gemeenteraad vergaderde op maandag 4 en dinsdag 5 juli in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022. Ook stemde de gemeenteraad in met de wijziging van de ruimtelijke procedure en de mogelijkheid tot voorfinanciering van de plankosten van project Rivium District. Op 5 juli zijn de wethouders benoemd en is het coalitieakkoord besproken. Daarnaast zijn de raads- en burgerraadsleden benoemd en beëdigd. U leest een terugblik.  

Video verslag en de uitslagen van de stemmingen

Voor een volledige weergave van de behandeling van de onderwerpen, stemverklaringen en de reacties van gemeenteraad en het college, bekijkt u het videoverslag van deze raadsvergaderingen in de raadskalender. In de raadskalender kunt u ook alle vergaderstukken bekijken. De uitslagen van de digitale stemmingen kunt u ook bekijken
 

Capelse gemeenteraad benoemt nieuw college

Foto installatie college Capelle aan den IJssel – fotograaf Frank de Roo met v.l.n.r.: Sander Duijmaer van Twist (gemeentesecretaris), Sjoerd Geissler (wethouder PvdA ), Rik van Woudenberg (wethouder D66), Eric Faassen (wethouder Leefbaar Capelle), Peter Oskam (burgemeester), Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle), Harriët Westerdijk (wethouder VVD) en Marc Wilson (wethouder Leefbaar Capelle)

De gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juli het nieuwe college benoemd en geïnstalleerd. 

De gemeenteraad debatteerde over het coalitieakkoord 2022 – 2026  ‘Voor vandaag en morgen. Dit coalitieakkoord is opgesteld door Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA. De coalitiepartijen willen een bestuur van alle Capellenaren zijn. Een bestuur dat luistert naar de zorgen van de Capellenaren en met hen naar perspectief en oplossingen zoekt. Een bestuur dat de tweedeling in de samenleving niet groter, maar kleiner maakt. Dat vertrouwen geeft en Capellenaren (weer) overtuigt dat meedenken, inspreken en stemmen ertoe doet. 

Formateur Gerrit Kruijt heeft het proces van de formatie toegelicht. De gemeenteraad heeft het coalitieakkoord en het formatieproces besproken. Alle informatie over het coalitieakkoord is te vinden op www.capelleaandenijssel.nl/coalitieakkoord

De gemeenteraad besloot om de wethouders te beëdigen en te benoemen. 
Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Oskam uit:

 • Wethouder Hartnagel (Leefbaar Capelle)
 • Wethouder Wilson (Leefbaar Capelle)
 • Wethouder Faassen (Leefbaar Capelle)
 • Wethouder Van Woudenberg (D66)
 • Wethouder Westerdijk (VVD)
 • Wethouder Geissler (PvdA)
   

Afscheid wethouders

Afscheid wethouder Van Veen samen met burgemeester Oskam fotograaf: Frank de Roo

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli nam de gemeenteraad afscheid van de wethouders Struijvenberg en Van Veen. Burgemeester Oskam bedankte beide wethouders persoonlijk in een uitgebreide toespraak. 

Wethouder Struijvenberg was vanaf december 2019 wethouder in Capelle aan den IJssel en vooral verantwoordelijk voor bouwen, verkeer en onderwijshuisvesting. Dhr. Struijvenberg is opnieuw wethouder geworden voor Leefbaar Rotterdam en nam op 5 juli afscheid. 

Ook wethouder Van Veen nam afscheid. Hij heeft zich jarenlang voor Capelle aan den IJssel ingezet. Vanaf 2010 was hij fractievoorzitter en raadslid van de VVD. Na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 werd dhr. Van Veen wethouder (o.a. financiën en duurzaamheid) in het Capelse college. Voor beide wethouders heeft de gemeente een afscheidsreceptie georganiseerd op donderdag 7 juli.
 

Installatie raadsleden

De gemeenteraad heeft op 4 juli afscheid genomen van raadslid Janson (Leefbaar Capelle). Hij is benoemd tot wethouder in Krimpen aan den IJssel. Burgemeester Oskam dankte hem voor zijn inzet en wenste hem veel succes! 

Daarnaast zijn er nieuwe raadsleden benoemd en beëdigd:
•    Willem Vervat (raadslid Leefbaar Capelle)
•    Micle Jaliens (raadslid Leefbaar Capelle)
•    Lydia Witvliet (raadslid Leefbaar Capelle)
•    Joke Lauw-Schouten (raadslid Leefbaar Capelle)
•    Mark de Jong (raadslid VVD) (beëdiging in september)
•    Wendy Tieman (raadslid en fractievoorzitter PvdA)

Installatie raadsleden

Burgerraadsleden

Tijdens de raadsvergadering zijn twee burgerraadsleden beëdigd voor de raadsperiode 2022-2026. Burgerraadsleden mogen deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissies, maar doen niet mee aan raadsvergaderingen. Zij hebben op de kieslijst van hun partij gestaan tijdens de gemeenteraadsverkiezing.

Op 5 juli zijn de volgende burgerraadsleden beëdigd:

 • Sherwin Safavi Nic (burgerraadslid VVD)
 • John Brasser (burgerraadslid VVD) (benoemd op 7 juni, beëdigd op 5 juli)
  Installatie burgerraadsleden – fotograaf Frank de Roo met v.l.n.r.: Thea de Mik (griffier), John Brasser (burgerraadslid VVD), Sherwin Safavi Nic (burgerraadslid VVD), Peter Oskam (burgemeester)

Jaarstukken 2021

De gemeenteraad stemde in met de jaarstukken 2021. Met de jaarstukken legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af over het beleid van het afgelopen jaar en hoe het geld is uitgegeven. De jaarstukken vormen samen het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente sluit 2021 af met een positief resultaat van € 13,1 miljoen. Het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten ontvangt de gemeente van de Rijksoverheid: € 173,8 miljoen. De gemeente heeft € 221,3 miljoen uitgegeven aan bijvoorbeeld: wonen, economie, groen, duurzaamheid, samenleven en bestuur en veiligheid. 

U kunt de jaarstukken 2021 zelf bekijken. Ook is er een begrotingsapp en een infographic van de jaarstukken beschikbaar met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2021.

Voorjaarsnota 2022

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 4 juli uitgebreid gesproken over het financiële huishoudboekje van de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten). Alle leden van de gemeenteraad stemden in met de voorjaarsnota 2022. 

De voorjaarsnota wordt vanuit het college aan de raad aangeboden en geeft een tussenstand van het beleid en de gemeentelijke financiën van het lopende begrotingsjaar. Daarnaast wordt als voorbereiding op de begroting 2023 vooruitgekeken naar het beleid voor de komende jaren. Dit is de laatste voorjaarsnota van het huidige college. Daarom staan er zeer beperkt wijzigingsvoorstellen in. Deze voorjaarsnota is beleidsarm. Nieuw beleid is voor het nieuwe college.  

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Capelle aan den IJssel Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ook voor komend jaar ziet het college nieuwe grote uitdagingen voor de gemeente Capelle aan den IJssel. In de krappe arbeidsmarkt is het ook voor de gemeente steeds lastiger om het juiste personeel te vinden en te behouden. Dat is te zien in de hoeveelheid gemeentelijke vacatures en de benodigde inhuur voor de gemeentelijke werkzaamheden. De wereld heeft te maken met de gevolgen van een hoge inflatie en prijsstijgingen. Projecten in de buitenruimte zijn fors duurder. Energieprijzen zijn flink gestegen. En het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is duurder. Daarom stelde het college aan de raad in de Voorjaarsnota voor om de begroting in lijn te brengen met de prijsstijgingen.

U kunt de volledige Voorjaarsnota 2022 zelf bekijken.

Fracties reageren op voorjaarsnota

Bekijk de reacties van de meeste gemeenteraadsfracties op de voorjaarsnota.

Moties en amendementen 

De gemeenteraad gebruikt moties en amendementen om collegevoorstellen te wijzigen of een wens, een oordeel of een verzoek uit te spreken. Voor het aannemen van moties of amendementen is een meerderheid van de gemeenteraad nodig. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben gemeenteraadsfracties verschillende moties en amendementen ingediend. Tijdens de vergadering zijn twee amendementen en twee moties ingetrokken. 

De volgende motie is door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen: 

•    Motie Ook voor de GGD een plek in de wijk

De gemeenteraad stemde - met 30 stemmen - voor deze motie van ChristenUnie om de GGD een plek in de wijk te geven. Het college onderzoekt de mogelijkheden van een wijk-GGD’er voor een proef van 1 jaar. Op verzoek van de gemeenteraad zoekt het college samenwerking met partners en onderzoekt de mogelijkheden van financiering met subsidie. De raad wordt met de najaarsnota geïnformeerd over de eerste resultaten.

U kunt alle moties en amendementen zelf bekijken in de raadskalender.  Dan ziet u ook welke moties en amendementen ingediend zijn. En bekijk de uitslag van de digitale stemmingen. 
 

Wijziging ruimtelijke procedure en vóórfinanciering plankosten project Rivium District

Het college stelde aan de gemeenteraad twee wijzigingen voor in het project Rivium District. Met deze wijzigingen streeft het college naar een versnelling van de te doorlopen ruimtelijke procedure. In het Rivium worden kantoorpanden omgebouwd tot woningen. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met deze wijzigingen en stemden voor het raadsvoorstel met 30 stemmen voor (Leefbaar Capelle, D66, VVD, SGP, Capels Bewoners Belang, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, SP) en 1 stem (BVNL) tegen. 
 

Overige besluiten gemeenteraad 4 en 5 juli

 • Hoger beroep inzake raadgevend referendum Gebiedspaspoort 2.0 Rivium
 • Jaarrekening 2021, concept 1ste Begrotingswijziging 2022 en concept Begroting 2023 Veiligheidsregio Rotterdam-
 • Verordening behandeling bezwaarschriften 2022 Capelle aan den IJssel
 • Bekrachtiging geheimhouding bijlage Actualisatie grondexploitaties Voorjaarsnota 2022
 • Erfgoedverordening 2023
 • Verordening gemeentelijke adviescommissie Erfgoed 2023
 • Normenkader rechtmatigheid 2022 
 • Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Woudenberg
 • Benoeming raadslid mw. M.O. Pengel LLB tot lid van de Werkgeverscommissie griffier/griffie
 • Benoeming raadslid mw. C.W.J. Weemhoff MA tot (plaatsvervangend) voorzitter van de raadscommissies en lid van de agendacommissie
 • Benoeming van raadslid dhr. ing. P. Eilander tot lid van de kascommissie fractiegelden en scholingsbudget
 • Benoeming van raadslid dhr. W. Vervat tot plaatsvervangend lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Vijf burgerraadsleden zijn ontslagen: 
  • Dhr. E. Harinck (vertrekt als burgerraadslid)
  • Dhr. W. Vervat (is benoemd tot raadslid)
  • Dhr. M. de Jong (is benoemd tot raadslid)
  • Mw. Tieman (is benoemd tot raadslid) 
  • Mw. L.F.M. Witvliet (is benoemd tot raadslid)
    

Alles over deze vergaderingen terugvinden?

Ga naar de Raadskalender: capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl

 In de raadskalender kunt u: 

 • De agenda’s bekijken;
 • De vergaderstukken lezen;
 • Alle vergaderingen live en achteraf bekijken;
 • De stemmingen en uitslagen bekijken.