Op 12 en 13 september vergaderden de raadscommissies. U leest een samenvatting van deze vergaderingen. U kunt alle vergaderingen per spreker en per agendapunt achteraf en live bekijken via de raadskalender(externe link). In de raadskalender kunt u ook de (concept)verslagen, agenda’s en vergaderstukken van deze vergaderingen zelf bekijken.

Gecombineerde commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en Samenleving en Economie

Deze gecombineerde raadscommissie vergaderde op maandag 12 september en besprak twee voorstellen over veiligheid.

Jaarrapportage 2021 – Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2019 – 2022

Op 15 april 2019 is het document “Met het oog op veiligheid; Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IBV-V) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de algemene strategische doelen die de gemeenteraad op het gebied van veiligheid nastreeft voor de periode 2019-2022 en de prioriteiten die daarbij horen. Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de stand van zaken met een voortgangsrapportage. 

De commissieleden zijn tevreden over de jaarrapportage 2021, maar hebben nog een aantal vragen over bijvoorbeeld cameratoezicht, de structurele onderschrijding van het budget en de buurtpreventieteams. Burgemeester Oskam antwoordde dat camera’s niet zomaar geplaatst kunnen worden. Daar moet altijd een goede onderbouwing voor komen en de plaatsing is altijd tijdelijk. Wethouder Hartnagel zegde toe dat zij de raad op een later moment informeert over de vragen die gesteld zijn rond de buurt preventieteams en wijkveiligheidsplannen. De jaarrapportage van het Integraal Veiligheidsbeleid wordt niet meer inhoudelijk besproken tijdens de raadsvergadering van 26 september. En komt het als hamerstuk op de raadsagenda ter kennisname. 

Concept Integraal Veiligheidsbeleid 2023 “Veiligheid vandaag en morgen”

Sinds 2003 kent de gemeente Capelle aan den IJssel een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB), waarvan het doel is om kaders te stellen. Dit gebeurt elke raadsperiode. Het concept IVB 2023 is gebaseerd op het kernbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het concept is in de commissie besproken ter consultatie (advies), waarna de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad zal plaatsvinden. 

De commissieleden kunnen zich vinden in het IVB 2023, maar vragen aandacht voor onder andere: 

 • Cybercriminaliteit
 • Woonoverlast
 • Messengebruik door jongeren
 • Verkeersveiligheid in zijn algemeenheid en bij bouwprojecten in het bijzonder 
 • Specifieke acties voor 12-plussers

Burgemeester Oskam en wethouder Hartnagel hebben de vragen beantwoord, waarbij wethouder Hartnagel een opsomming gaf van alle activiteiten en projecten voor jongeren (12-minners en 12-plussers). De gemeenteraad krijgt een overzicht van alle in het IVB benoemde projecten/activiteiten voor jongeren met hun specifieke aandachtsvelden. Burgemeester Oskam bekijkt het cameratoezicht op het Stadsplein samen met wethouder Faassen, ook met de komst van meer horeca op het Stadsplein.
 

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Deze raadscommissie vergaderde op maandag 12 september. 

Zienswijze concept-beleidsplan 2023-2027 en concept Operationeel Plan Brandweerzorg Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, ing. Ahmed Aboutaleb.

De Wet Veiligheidsregio’s regelt dat het bestuur van de VRR tenminste eenmaal in de vier jaar haar beleidsplan vaststelt. Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af. Het beleidsplan is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en beschrijft op hoofdlijnen het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzebrief in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRR.

De commissieleden gaan akkoord met de stukken en hebben veel waardering voor het werk van de VRR in zijn algemeenheid. Wel vragen zij aandacht voor de haalbaarheid van de aanrijtijden. Burgemeester Oskam zal voor de aanrijtijden binnen de VRR nogmaals aandacht vragen. De commissie adviseerde om dit voorstel zonder inhoudelijke discussie als hamerstuk op de agenda te zetten van de raadsvergadering van 26 september. 

Strategische agenda 2023-2026 politie eenheid Rotterdam

De politie eenheid Rotterdam heeft haar prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld in de Strategische agenda 2022-2026: samen werken aan veiligheid, vertrouwen en verbinding.

De strategische agenda is tot stand gekomen op basis van:

 • De integrale veiligheidsplannen;
 • De inbreng van de 25 regiogemeenten;
 • Het Jaarplan van het Openbaar Ministerie; 
 • De landelijke doelstellingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Het college stelt voor om op vier punten een zienswijze via een brief aan de politie kenbaar te maken. 

Alle commissieleden kunnen zich vinden in het voorstel. Commissieleden hebben aandacht gevraagd voor de personele bezetting en daardoor de zichtbaarheid in de wijk van de politie. Burgemeester Oskam vertelde dat het aantal wijkagenten in Capelle redelijk op peil is en dat de Boa’s (Buitengewone opsporingsambtenaren) zo goed mogelijk de gaten proberen te dichten. Al hoewel hij geen voorstander is van het indienen van zienswijzen heeft hij gemeend dit deze keer wel te moeten doen, omdat daar later geen mogelijkheid meer voor is. Zonder verdere inhoudelijke discussie adviseerde de commissie om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september a.s.

Gedragscode integriteit  (burger)raadsleden Capelle aan den IJssel 2022 en het (bijbehorend) Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Capelle aan den IJssel 2022

Artikel 15, lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad voor zijn leden een gedragscode moet vast stellen. De laatste gedragscode is door de raad vastgesteld in 2015. Daarom is het wenselijk om deze gedragscode aan te passen aan de actualiteit, waarbij gebruik het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gebruikt. Ook is er een protocol opgesteld. 

De commissieleden kunnen zich vinden in de gedragscode en protocol. Na het beantwoorden van vragen door de burgemeester en de griffier adviseerde de commissie om het stuk tijdens de raadsvergadering van 26 september niet inhoudelijk te bespreken. Het stuk komt als hamerstuk op de raadsagenda te staan.
 

Raadscommissie Samenleving en Economie

Deze raadscommissie vergaderde op maandag 12 september. De volgende onderwerpen stonden op de agenda.

Partnerband met Jiashan

Al sinds 2017 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel een economische partnerband met de Chinese stad Jiashan. De partnerband is aangegaan om onder andere handel tussen de twee gemeenten te bevorderen, het investeringsklimaat te promoten en samen te werken op bepaalde gebieden. Hiertoe zijn ook diverse economische missies georganiseerd naar Jiashan waarbij ondernemers uit Capelle en de regio meegingen. Ook is een afvaardiging van ondernemers uit Jiashan enkele keren op bezoek geweest in Capelle.

De fractie van GroenLinks vindt dat vanwege onder andere de schending van de mensenrechten in China een eind zou moeten komen aan deze samenwerking en wilde daarover de meningen van de andere fracties peilen. In een goed opgebouwd betoog maakte GroenLinks duidelijk waarom voortzetten van de partnerband niet voor hand zou liggen. Die mening vond breed weerklank in de commissie. 

In zijn beantwoording maakte ook wethouder Faassen duidelijk dat hij geen voorstander meer is van voortzetting van de partnerband met Jiashan. Niet vanwege het schenden van de mensenrechten, want het aankaarten van die problematiek is een taak van de Europese Unie en de landsregering. Maar omdat hem duidelijk is geworden dat vanuit het Capelse bedrijfsleven op economische gronden geen steun meer bestaat voor de partnerband, deed hij aan GroenLinks de toezegging in het college de beëindiging voor de partnerband te zullen bepleiten. 

Verordening Capelse Jongerenraad

Al bij het vaststellen van de agenda voor de commissievergadering bleek dat de behandeling van de verordening (een soort gemeentelijke wet) voeten in de aarde had. Het voorstel meldde dat de jongerenraad over de verordening was geïnformeerd en instemde met de inhoud. 

De insprekende voorzitter van de jongerenraad ontkende dit. Dat was voor enkele fracties aanleiding om te pleiten de verordening nog niet te behandelen. Wethouder Hartnagel bevestigde het verhaal van de jongerenraadvoorzitter en verzocht de commissie de verordening toch wel te bespreken, zodat eventuele suggesties kunnen worden betrokken bij een nog volgend overleg met de jongerenraad. De commissie gaf gehoor aan dat verzoek en noemde de wethouders een aantal aandachtspunten.

Het idee van GroenLinks en CDA om ook als gemeenteraad met de jongerenraad een gesprek aan te gaan, sprak de wethouder aan en ze adviseerde beide fracties dit verzoek neer te leggen bij de raadsgriffier. De verordening komt op een later moment (na gesprekken met de jongerenraad) weer terug voor bespreking in de commissie.

BIZ Capelle-West van 2023 t/m 2027 – Uitvoeringsovereenkomst en Verordening Bedrijveninvesteringszone Capelle-West Business 2023

In de periode 2017 t/m 2021 is de Bedrijveninvesteringszone Capelle-West actief geweest. Met een Bedrijveninvesteringszone(BIZ) betalen alle ondernemers en/of eigenaren gevestigd binnen een winkelgebied of bedrijventerrein mee aan de kosten van het verbeteren van het betreffende gebied. In de afgelopen periode heeft de BIZ een aantal zaken gerealiseerd ter verbetering van het gebied. 

Het bestuur van de stichting BIZ Capelle West wil de BIZ graag voor een nieuwe periode van 5 jaar voortzetten en heeft hiervoor een BIZ-plan ingediend. Om de BIZ het werken mogelijk te maken is het nodig om bij verordening een BIZ-bijdrage te heffen binnen het aangewezen gebied. De opbrengst van de BIZ-bijdragen wordt als subsidie verstrekt aan een aangewezen vereniging of stichting. 

Alle commissieleden konden zich in het voorstel vinden en daarom concludeerde de voorzitter van de commissie, dat het een hamerstuk kan worden op de agenda voor de raadsvergadering van 26 september. Een hamerstuk houdt dit dat er niet meer inhoudelijk zal worden gediscussieerd, maar dat het met een klap van de vergaderhamer is vastgesteld.
 

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

Deze raadscommissie vergaderde op dinsdag 13 september en besprak de volgende onderwerpen.

Rijkssubsidie project RIVIUM District 

De raads- en burgerraadsleden van deze commissie bespraken het collegevoorstel voor Rijkssubsidie van het project Rivium District en de vervoersknoop in het kader van de versnellingsagenda voor mobiliteit en wonen. Met dit voorstel wil het college toegevoegde waarde creëren voor Capelle en indirect voor de buurgemeenten door de aanleg van verkeers- en vervoersvoorzieningen in en rond Rivium District. In de wijk Rivium worden kantoorgebouwen omgebouwd tot woningen. 

De Rijksoverheid wil de realisatie van woningbouw versnellen en maken met regionale overheden versnellingsafspraken. Het kabinet trekt € 1,5 miljard uit voor alle grootschalige woningbouw initiatieven die samen leiden tot realisatie van voldoende woningen in de komende jaren. Het Rijk geeft subsidie aan goedgekeurde voorstellen. Voor Capelle aan den IJssel biedt deze subsidiemogelijkheid kansen voor het project Rivium District. Dit project is samen met de vervoersknoop door het Rijk op de lijst van reserveringen gezet. Hiermee maakt het project kans op subsidie. Het gaat om en investeringsbedrag van € 39,1 miljoen. 

In het voorstel vroeg het college aan de commissie om advies te geven over een garantstelling als voorwaarde voor een door het Rijk te verstrekken subsidie. Hierbij is het beschikbaar stellen van een investeringskrediet nog niet aan de orde. De commissie adviseerde positief over het voorstel en de in het voorstel opgenomen mobiliteits- en vervoersvoorzieningen. Maar de commissieleden vroegen het college wel om in een brief aan het Rijk aan te dringen op een snelle definitieve toezegging over de te verkrijgen subsidie en de omvang ervan. Zodat er snel meer duidelijkheid is. Afhankelijk van de inhoud van deze brief zal het voorstel op de lijst met hamerstukken worden geplaatst. 

Principebesluit ontwerpverklaring van geen bedenkingen Fascinatio Boulevard kavel 1K1 

Omdat in de wijk Fascinatio bouwbedrijf De Waal van plan is om een woningbouwplan te realiseren met 71 appartementen -wat niet binnen het huidige bestemmingsplan past-, is een omgevingsvergunning nodig. De consultatie van de commissie over het plan leerde dat diverse fracties vooral over de te hanteren parkeernorm en over de prijsstelling van de appartementen nog de nodige vragen en opmerkingen hebben. Er waren onder andere twijfels over de betaalbaarheid van de appartementen. 

Het college zal met inachtneming van de gemaakte opmerkingen een definitief besluit nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Vervolgens dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarbij is door de commissie wel verzocht dat het college de gemeenteraad op tijd en - voordat het op de agenda van de gemeenteraad staat - over wijzigingen in het plan informeert.

Principebesluit concept kavelpaspoort Bermweg 310 

De afgelopen jaren is er al veel interesse getoond om woningen te realiseren aan de Bermweg 310. Om initiatieven voor het realiseren van woningen aan de Bermweg 310 op wenselijkheid en haalbaarheid goed te kunnen beoordelen is een toetsingskader nodig. Voor dit toetsingskader is een kavelpaspoort het juiste instrument. Voordat de gemeenteraad hier definitief over besluit, heeft het college het principebesluit ter consultatie aan de commissie voorgelegd.   

Uit de consultatie bleek onder meer dat de commissieleden de aandacht voor de duurzaamheidsmaatregelen waarderen. Maar er was ook een brede wens voor een meer concrete uitspraak over de bouwhoogte van de te realiseren woningen. Naar aanleiding hiervan gaf de wethouder aan dat het uitgangspunt drie verdiepingen zal zijn. Met inachtneming van de consultatie zal het college het concept aanpassen en ter inzage leggen. De verwachting is dat de gemeenteraad in maart 2023 een definitief besluit neemt.   

Principebesluit Projectopdracht Omgevingsagenda 

De stadsvisie vormt samen met het omgevingsplan en de omgevingsprogramma’s de belangrijkste instrumenten onder de omgevingswet. De projectopdracht omgevingsagenda 
gaat over de manier waarop de stadsvisie concreet wordt.
 
De meerderheid van de commissieleden waren positief over de inhoud van de projectopdracht waarbij aangegeven werd dat het voldeed aan de in 2021 unaniem door de raad vastgestelde motie “van stadsvisie naar strategische ontwikkelagenda”. Er wordt nog bekeken in hoeverre eventuele werkzaamheden rond het opstellen van omgevingsplannen door de raadswerkgroep omgevingswet kunnen worden opgepakt.    
 

Alles over deze vergaderingen terugvinden?

Ga naar de raadskalender(externe link)

In de raadskalender kunt u:

 • De agenda’s bekijken;
 • De vergaderstukken lezen;
 • Alle vergaderingen live en achteraf bekijken.