Bekendmakingen 9 oktober 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 26 september 2019

Mathilde erf 5
Voor de activiteiten: bouwen en brandveilig gebruik, plaatsen portacabin.

Datum ontvangst: 27 september 2019

Mient M1-01
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen kelders.

Datum ontvangst: 2 oktober 2019

’s-Gravenweg 101
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig gebruik scoutinggebouw.
Max Havelaarburg 34
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Anjerstraat 2
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 1 oktober 2019

Diabellistraat 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’

Bestemmingsplanidentificatienummer NL.IMRO.0502.BP19SWPark-4001

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 30 september 2019 het bestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’, met planindentificatiecode NL.IMRO.0502.BP19SWPark-4001, gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om voor het bestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ geen exploitatieplan vast te stellen.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit het voormalige IJsselcollege en aangelegen gronden. Het gebied bevindt zich grofweg tussen de Kanaalweg, de ’s-Gravenweg, golfclub Capelle en de Ringvaart.

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van een nieuwe woonbuurt mogelijk, dat een uitwerking is van het op 13 november 2017 door de gemeenteraad vastgestelde gebiedspaspoort. Het ontwerp van de geselecteerde ontwikkelaar wordt met het bestemmingsplan ruimtelijk/juridisch vastgelegd. Tevens is de  kavel aan Kanaalweg 42 in het plangebied opgenomen, waarmee de realisatie van een extra wooneenheid planologisch mogelijk gemaakt wordt.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

De grootste wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is dat het plangebied is aangepast. 5 kavels aan de ’s-Gravenweg en 1 kavel aan de Kanaalweg zijn buiten het bestemmingsplan gelaten. Daarnaast zijn een aantal onvolkomenheden uit het ontwerp bestemmingsplan verbeterd. Tenslotte zijn naar aanleiding van zienswijzen, na overleg met de ontwikkelaar en het Q-team een aantal wijzigingen doorgevoerd, zie de toelichting van het bestemmingsplan.

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar

Vanaf donderdag 10 oktober 2019 zijn het bestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ en de daarbij behorende stukken te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen deze stukken tussen 10 oktober en 20 november 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Rivierweg 111. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen genoemde termijn kunnen belanghebbenden ook tegen het besluit van de gemeenteraad om geen exploitatieplan vast te stellen beroep bij de Afdeling instellen. Tegen de door de gemeenteraad vastgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder binnen de hiervoor genoemde termijn ook beroep bij de Afdeling instellen.

Ook kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen: Adressering: Raad van State, t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet er een beroepschrift bij de Afdeling zijn ingediend.

Het beroepschrift moet naast uw handtekening de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • een dagtekening;
 • een omschrijving van het bestreden besluit;
 • de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift/een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’ treedt in werking met ingang van de dag na die waarop voornoemde beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de hiervoor genoemde beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Holleman afdeling Stadsontwikkeling via telefoonnummer (010) 2848749 of e-mail: b.holleman@capelleaandenijssel.nl. Meer informatie over de plannen voor de nieuwe woonbuurt vindt u op www.capellebouwtaandestad.nl/’s-Gravenweteringpark.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 7 oktober 2019 besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Anna Maria van Cappellenpark ter hoogte van huisnummer 11;
 • Breedspoor ter hoogte van huisnummer 115.

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’ en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Aanwijzen motorparkeerplaatsen Parsifal

Het college heeft op 7 oktober 2019 besloten 2 parkeerplaatsen op de Parsifal aan te wijzen als motorparkeerplaats. De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor motoren door plaatsing van het bord E08m van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord 4x. De vakken worden ingericht met beugels, zodat er 4 motoren kunnen parkeren en worden vastgezet.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Evenementenvergunning verleend

 • Halloweenfeest, in en rondom Wijkpunt Torenhof en Snoephuizenroute in de Vogelbuurt op zaterdag 26 oktober 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Standplaatsvergunning verleend

 • Voor de verkoop van haring, Puccinipassage tegenover snackbar Verhage van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container in verband met verbouwing woning van 3 oktober tot en met 17 oktober 2019, parkeerplaats nabij de woning Merellaan 155;
 • Workshop koken op inductie (in het kader van de 'Week van de Duurzaamheid') op donderdag 10 oktober 2019 van 12.00 uur tot 15.00 uur voor De Werkkamer, Amnestyplein 3;
 • Plaatsen van een autolaadkraan op 25 oktober 2019 in verband met plaatsing dakkapel aan het Anna Maria van Capellenpark 45 (parkeerplaats achterzijde woning);
 • Nunu Mahua, Noorderbreedte 101 op 26 oktober 2019 van 14.00 uur tot 01.00 uur;
 • Plaatsen van een kraan op 5 november 2019 tussen 08.00 uur en 15.00 uur in verband met plaatsing dakkapel aan de Arend Brinkmanrede 19;
 • Winterfair ASVZ De Watervilla op het pleintje gelegen ter hoogte van Solislaan 39 op 15 november 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur;
 • Plaatsen container van 15 november tot en met 28 november 2019, parkeervak tegenover Amiranten 13 in verband met verbouwing keuken;
 • Plaatsen container van 22 november tot en met 6 december 2019, parkeerplaats Bachstraat 109 in verband met verbouwing van een woning;
 • Verkoop van ijs, IJsmanneke van 1 maart 2020 tot en met 15 oktober 2020.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Morar, I.V. - 10-11-1974 - Ringspoor 10 - 22-10-2019
 • Grabowska, P.A. - 18-02-1992 - Het Steen 69 - 28-10-2019
 • da Costa de Magalhães, J. - 22-02-1995 - Purmerhoek 439 - 28-10-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Kalika, K.K. - 26-09-1974 - Mauritshuis 11 - 23-09-2019
 • Ceglarski, M. - 14-03-1996 - Waldhoorn 1 - 23-09-2019
 • Ben Hamou, M. - 21-11-1983 - 1e Octaviolaan 1  - 24-09-2019
 • Hellemun, O.C. - 16-05-1978 - Agnietenhof 41 - 25-09-2019
 • Margaretha, J.B. - 23-03-1980 - Mauritshuis 48 - 26-09-2019
 • Van Hoeven, C.D.P.+ kind - 26-09-1994 - Rivierweg 89 - 26-09-2019
 • Van Hoeven, G.S.S. - 12-11-2000 - Rivierweg 89 - 26-09-2019
 • Van Hoeven, C.W.D. - 30-06-1993 - Rivierweg 89 - 26-09-2019
 • Martina, R.O. - 13-11-1998 - Valeriusrondeel 377 - 26-09-2019
 • Prentić, H. - 10-04-1993 - Banckertsstraat 10 - 26-09-2019
 • Arrindell, L.E.A.B. - 12-12-1998 - Dotterlei 309 - 01-10-2019
 • Gambier, G.S. - 08-04-1988 - Norma 34 - 01-10-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.