Bekendmakingen 9 juni 2021

Dit item is verlopen op 30-07-2021.

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning   aangevraagd

Datum ontvangst: 27 mei 2021
Merellaan 275
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 31 mei 2021
Fascinatioboulevard 622, K2K
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, Stichting Raeger
Dorpsstraat 148
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen aanbouw


Datum ontvangst:1 juni 2021
Max Havelaarburg 53
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde
Wisselspoor
Voor de activiteiten: kappen van 12 esdoorns, 1 grauwe abeel en 1 iep wegens het vervangen van het riool, ophoging van de verharding, het vervangen van openbaar groen en het vervangen van de straatverlichting; herplanten met 119 bomen van een nader te bepalen soort binnen het gehele project

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning           verleend

Verzenddatum: 28 mei 2021
Koerillen 7
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanbouw zijkant woning
Mariënwaard 31
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanbouw voorzijde

Verzenddatum: 1 juni 2021
Rijndal 34
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak

Verzenddatum: 2 juni 2021
Rietbaan 2
Voor de activiteiten: bouwen en plaatsen van reclame uiting boven entree (Campus Delta)
Klaroen 34
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakopbouw

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 25 mei 2021
Picassopassage
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen winkelindeling
Einde beslistermijn: 7 juli 2021

Verzenddatum: 28 mei 2021
Alexanderstraat 5
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan, dakopbouw
Einde beslistermijn: 12 juli 2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Nieuwbouw 6 woningen aan de ’s-Gravenweg 347

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de realisatie van 6 woningen aan de ’s-Gravenweg 347.
De afwijking betreft:

 • Op de locatie van de beoogde woningen ligt de enkelbestemming ‘gemengd’, woningbouw buiten de bouwvlakken en het toevoegen van nieuwe woningen is binnen deze bestemming niet toegestaan. Daarnaast overschrijden de voorgestelde woningen de maximale goothoogte;

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken 6 weken ter inzage liggen, van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021.

Stukken ter inzage

Het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij het plannummer het volgende nummer in om de stukken te vinden NL.IMRO.0502.OAB21). 

Binnen de bovengenoemde termijn van zes weken kan:

 • iedereen zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders;

U kunt een zienswijze indienen door:

 1. Het contactformulier in te vullen onder vermelding van: project ‘Johannahoeve nieuwbouw 6 woningen ’s-Gravenweg 347’.
 2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van: project ‘Johannahoeve nieuwbouw 6 woningen ’s-Gravenweg 347’.
 3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor maakt u vanaf donderdag 10 juni 2021 een afspraak met de heer L.R. van der Veer, telefoonnummer 06 -11348149, e-mail: r.van.der.veer@capelleaandenijssel.nl 

Ingebruikname gemeentegrond   verleend

 • Het plaatsen van 2 partytenten met bankjes en tafels op het parkeerterrein aan het Slotplein tegenover Schampers Bloembinders op zondag 4 juli 2021 van 08.00 uur tot 20.00 uur, ten behoeve van cast en crew filmopnames
 • Stichting Welzijn Capelle, Bus on tour in verband met de Dag tegen Ouderenmishandeling, op dinsdag 15 juni 2021 van 13.00 uur tot 16.00 uur op het Stadsplein, nabij het bomeneiland

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Speelautomatenvergunning                            verleend

Biljart Snooker & Poolcentrum Capelle, Marsdiep 2, voor 2 kansspelautomaten, van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2023

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Het plaatsen van een keet op het pleintje aan de Kringdans, van 4 juni tot 15 juni 2021
 • Het plaatsen van een container op het trottoir nabij Stoelendans 51, van 28 juni 201 tot 9 juli 2021
 • Het plaatsen van een container op een parkeervak in de Kalmanstraat vanwege een verbouwing, van 14 juni tot 23 juni 2021
 • Het plaatsen van een container tegenover Gruttosingel 54 vanwege een verbouwing aan Gruttosingel 67, van 14 juni tot 25 juni 2021
 • Het plaatsen van een container op het parkeervak gelegen aan Zwanensingel 14 vanwege het ontruimen van een woning, van 11 juni tot 17 juni 2021
 • Het plaatsen van een container op een parkeervak ter hoogte van de Fluiterlaan 320, van 7 juni tot 17 juni 2021
 • Het plaatsen van een container op het parkeervak tegenover Lippedal 7 vanwege een tuinrenovatie, van 17 juni tot 18 juni 2021
 • Het plaatsen van een container op de oprit van Solislaan 54 of een parkeervak aan de Ardalaan vanwege een tuinrenovatie, van 5 juli tot 17 juli 2021