Bekendmakingen 8 september 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 27 augustus 2021

Duikerlaan (Hof van Capelle)
Voor de activiteit: kappen van 1 amberboom wegens onvoldoende conditie en te verwachten overlast met betrekking tot het naastgelegen appartementencomplex; herplanten van 6 bomen (van de 3e grootte) voor het appartementencomplex en 4 bomen (van de 2e grootte) aan de Pelikaanweg

Datum ontvangst: 31 augustus 2021

Operalaan 17
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voor- en achterzijde en uitbouwen woning

Datum ontvangst: 1 september 2021

Rivium Boulevard 147
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen bedrijfsgebouw
Corellistraat 9
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  -  verleend

Verzenddatum: 31 augustus 2021

Kringdans 84
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voor- en achtergevel
Bouvigne 37
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voorzijde

Verzenddatum: 2 september 2021

Kruising Herenburg Burg. Van Dijklaan
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, aanleggen van onderheide rotonde
Rivium Boulevard 121
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, plaatsen van een spanframe met reclame doek

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Maria Danneels erf 22-24
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, basisschool Catamaran

Pelikaanweg 4
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, Eben-Haezerschool

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 8 september 2021 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met Marieke van der Werf, m.van.der.werf@capelleaandenijssel.nl

Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Jan van Galenstraat

Het college heeft op 6 september besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Jan van Galenstraat:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • ​1 parkeerplaats gelegen op de Jan van Galenstraat ter hoogte van huisnummer 19, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Verkeersbesluit

Rotonde Burgemeester Van Dijklaan – Herenburg

Het college heeft op 6 september besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor de nieuwe rotonde op de Burgemeester Van Dijklaan – Herenburg:

 • De voorrangskruising Burgemeester Van Dijklaan – Herenburg te vervangen door een rotonde;
 • Verkeer op de Burgemeester Van Dijklaan en de Herenburg voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de rotonde door het plaatsen van de verkeersborden B06 (Voorrang verlenen) in combinatie met haaientanden op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Verkeer verplicht rechts over de rotonde te laten rijden door het plaatsen van de verkeersborden D01 (Rotonde; verplichte rijrichting) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Verkeer aan de rechterkant van de middengeleiders te laten passeren door het plaatsen van het verkeersborden D02 (Gebod om aan deze kant te passeren) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Brommers en fietsers te verbieden gebruik te maken van de rijbaan op de Burgemeester Van Dijklaan door het plaatsen van het verkeersbord C15 (Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Voetgangers verplicht gebruik te laten maken van de voetpaden langs de Burgemeester Van Dijklaan door het plaatsen van het verkeersbord G07 (Voetpad) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Verlenging van de reeds verleende vergunning, plaatsen van een container in een parkeervak aan de Liszstraat vanwege het verbouwen van de Bas de Blokrede 4, van 1 september tot en met 17 september 2021
 • Ingebruikname van 3 extra parkeervakken aan het Minoes erf vanwege schilderswerkzaamheden van Rutges Vernieuwd, van 19 juli tot en met 24 december 2021
 • Verkoop kerstbomen Capelsebrug, van 1 tot en met 24 december 2021

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Fa. Versluys, asfalteringswerkzaamheden rotonde Sibeliusweg-Pucinnistraat, van donderdag 9 september op vrijdag 10 september 2021 vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 06.00 uur

Ontheffing gebruik bussluis  -  verleend

 • Huisartsenpraktijk van der Spek, gebruik van bussluis nabij Filomeentje erf en Sinjeur Semeynsburg voor het rijden van spoedvisites naar patiënten van de huisartsenpraktijk
 • Verkoop van verse en gebakken vis en visproducten, op de Schermerhoek voor de vrijdagen en zaterdagen vanaf 1 november 2021 tot en met eind december 2022

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Barbecue 25 jaar Fokus Wonen Groep, aan de Monteverdistraat nabij het plein in het midden van het Havensteder-appartementencomplex, op 25 september 2021 van 17.00 tot 23.00 uur
 • Burendag 2021 bewoners Louvre, op het terrein Louvre 52-210, op 25 september 2021 van 14.00 tot 17.00 uur
 • Burendag 2021 bewoners plantsoen Oude Plaats, voor een Foodtruck op het grasveld aan de Plantsoenstraat, op 25 september 2021 van 16.00 tot 21.00 uur
 • Buurtbarbecue Klaroen, op de parkeerplaats tussen nummer 44 en 34, op 26 september 2021 van 17.00 tot 22.00 uur
 • Buurtbarbecue aan de 1e Lunarestraat, op 25 september van 18.00 tot 22.30 uur
 • Bingo bijeenkomsten in Huis van de Wijk Middelwatering, aan de Reigerlaan 66, van 19.00 tot 22.00 uur op 11 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2021
 • Plaatsen container op een parkeervak nabij Maasdal 75, vanwege een tuinrenovatie, van 27 september tot en met 6 oktober 2021
 • Plaatsen container op eigen oprit aan Andreas Schelfhoutrade 8, vanwege het vervangen van de vloer, van 3 september tot en met 10 september 2021
 • Plaatsen van grindzakken en zand op twee parkeervakken nabij Othello 54, van 8 tot en met 15 september 2021
 • Plaatsen container voor de deur van Grateastraat 83, op 8 september (één dag)
 • Plaatsen container op parkeervak nabij Capelseweg 28, vanwege een verbouwing, van 17 september tot en met 29 september 2021