Bekendmakingen 8 juli 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 25 juni 2020

Zadkinerade 121
Voor de activiteit: bouwen, plaatsing automaat voor uitgifte geneesmiddelen

Datum ontvangst: 26 juni 2020

Koperwiek 35
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen condensor supermarkt
Rivium Westlaan 142
Voor de activiteit: bouwen, aanbrengen interne trapverbinding

Datum ontvangst: 29 juni 2020

Narcisstraat 36
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 29 juni 2020

Binnenhof 12
Voor de activiteit: bouwen,  dakkapel achterzijde
Van Maerlantpark 23
Voor de activiteit: bouwen, vergroten woning op de verdieping

Verzenddatum: 1 juli 2020

Burgemeester Schalijlaan
(aan de achterzijde van Dubbelspoor 62)
Voor de activiteit: kappen van 1 linde in het gazon vanwege het aanbrengen van nieuwe riolering (plaatsen van een perskuip en ontvangstkuip); herplanten met 1 linde.
’s-Gravenweg 101
Voor de activiteit: kappen van 1 es wegens essentaksterfte; herplanten met 1 boom van een nader te bepalen soort

Verzenddatum: 2 juli 2020

Rosanderwaard 23
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Bermweg 191a
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, legaliseren bouw garage/ berging

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Vergunning spandoek

Pfizer, aan het gebouw van de Rivium Westlaan 142, van 16 september tot en met 2 november 2020, voor de jaarlijkse campagne ‘Stoptober’ van Alliantie Nederland Rookvrij

Standplaatsvergunning  verleend

Maxime’s, voor november en december 2020 aan de Schermerhoek, voor de verkoop van verse vis en viswaren op de vrijdagen en zaterdagen

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  • Plaatsen container (vanwege badkamerverbouwing), op parkeerplaats nabij Ernst Barlachrade 4. Van 23 juli tot 6 augustus 2020
  • Plaatsen container (vanwege tuinrenovatie), op parkeerplaats nabij Paganinistraat 36. Van 1 juli tot en met 10 juli 2020
  • Skidane, voor de verkoop van schaafijs en frisdrank (venten). Van 1 maart tot 1 oktober 2020

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

  • Metevelis, E. - 02-03-1966 - Valeriusrondeel 262 - 28-07-2020
  • Waas, I. - 06-04-1999 - Jan van Galenstraat 7 - 28-07-2020
  • Djabi, A. - 31-12-1981 - Schubertstraat 50 - 29-07-2020
  • Kreem, M. - 01-01-1999 - Aïda 99 - 29-07-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

  • Morrison, S.N.  - 02-01-1982 - Arendshof 82     - 30-06-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.